Gedrag meten

Mobiel 21 helpt overheden, bedrijven en scholen om mobiliteitsgedrag te meten. We gebruiken daarvoor een hele waaier aan effectieve instrumenten zoals tracking-apps, slimme telcamera’s, bluetoothknoppen en gedetailleerde vragenlijsten met geïntegreerde online kaart.

Het mul­ti­dis­ci­plinaire team van Mobiel 21 verza­melt gegevens én zorgt voor een pro­fes­sionele analyse en inter­pre­tatie van alle data die de onder­zoeksin­stru­menten oplev­eren. Ten slotte mak­en we een helder rap­port op maat van jouw stakeholders.

Waar Mobiel 21 het ver­schil maakt voor jouw organisatie: 

  • Vra­gen­li­jsten ontwikke­len rond diverse mobiliteitsthema’s.
  • Data-analyse en grafis­che voorstelling van de resultaten. 
  • Metin­gen houden bij kwets­bare groepen. 
  • Indi­ca­toren ontwikke­len (bv. rond vervoersarmoede). 
  • Strate­gie uitwerken om het gewen­ste doelpub­liek te bereiken.
  • Gedragsveran­der­ing meten na een interventie. 
  • Kwan­ti­tatieve en kwal­i­tatieve bevragin­gen opstellen.

Deel dit artikel via: