Ga verder naar de inhoud

Schoolvervoerplan

Veilig naar school

Een schoolver­vo­er­plan brengt de gevaar­lijke en veilige pun­ten op weg naar school in kaart. Het is een belangrijke opstap naar een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving. Om zo'n plan te maken heeft Mobiel 21 een gebruiksvriendelijke methode met een handige vragenlijst en een interactieve, online kaart.

© Stad Sint Niklaas, 2021

Wat is een schoolvervoerplan?

Een schoolver­vo­er­plan is een actieplan voor veiliger en milieu­vrien­delijk­er ver­keer naar school. Mobiel 21 gebruikt daar­voor een online vra­gen­li­jst in com­bi­natie met een dig­i­tale kaart waarop iedereen zijn route naar school kan uit­teke­nen én meteen de gevaar­lijke en veilige pun­ten aanduidt. Hoe meer mensen deel­ne­men, hoe volledi­ger het uitein­delijke beeld van de routes naar school.

Een schoolvervoerplan is de ideale aanloop naar een schoolroutekaart die ouders en leerlingen de beste routes naar school toont.

Wie werkt er mee?

Om een goed schoolver­vo­er­plan op te mak­en, heb je iedereen zijn hulp nodig: direc­tie, leerkracht­en, (groot)oud­ers, gemeente, lokale poli­tie en natu­urlijk ook de leer­lin­gen zelf.

Aanpak van A tot Z

Mobiel 21 lei­dt heel het pro­ces van start tot fin­ish in goede banen, met onder meer:

  • de organ­isatie van de startvergadering
  • een handige vra­gen­li­jst én een interactieve, online kaart om routes en gevaar­lijke pun­ten op aan te duiden
  • de pre­sen­tatie van de resultaten van het hele inspraakproces
  • een hand­ig sjabloon om het schoolver­vo­er­plan in op te maken
  • hulp om acties voor een veilige schoolomgev­ing vorm te geven

TIP!

Check zek­er bij je gemeente of provin­cie om te horen of jouw school recht heeft op een sub­si­die voor een schoolvervoerplan.

Een opstap naar een kindvriendelijke schoolomgeving

Een schoolver­vo­er­plan is een uitstekende opstap om verkeersveiligheid en eventuele knelpunten aan te kaarten bij lokale over­he­den en bij bedri­jven in de schoolomgev­ing.

Voor gemeen­ten is het bovendien inter­es­sant dat ze de verzamelde gegevens ook kun­nen inladen op een GIS-map. Zo kri­j­gen ze een praktisch instru­ment in han­den om mee naar oplossin­gen te zoeken en werk te maken van gezonde en kindvriendelijke straten.

Een schoolver­vo­er­plan vormt ook de ide­ale basis voor een school­routekaart met alle veilige routes naar school.

Glenn_Mobiel-21-2023

Glenn Godin

Heb je vragen over schoolvervoerplannen?

Veilig naar school

Gezonde & kindvriendelijke schoolomgevingen

We bouwen mee aan veilige en avontuurlijke publieke ruimte waarin kinderen en jongeren zich zelfstandig kunnen, willen én mogen verplaatsen. Naar school, vrienden, de sportclub, het park ... in alle windrichtingen.

Verder lezen