Ga verder naar de inhoud

School op de Teller

Veilig naar school
Slimme gemeenten

School op de Teller is een kant-en-klaar lespakket om leerlingen kritisch te leren kijken naar de mobiliteit rond de school en in hun buurt. Met de hulp van objectieve verkeerstellingen doen ze samen voorstellen voor een kindvriendelijke schoolomgeving.

Wat is School op de Teller?

Om schoolomgevin­gen veiliger te mak­en, is het belan­grijk om eerst te begri­jpen wat ze onveilig maakt. School op de Teller is een kant-en-klaar lespakket dat leer­lin­gen uit het 4de, 5de, en 6de leer­jaar doet werken aan veilige en kind­vrien­delijke schoolomgevin­gen. Aan de hand van objectieve verkeerstellingen nemen leer­lin­gen de mobiliteit rond de school en in hun buurt kri­tisch onder de loep. Ze denken na over de routes die mensen nemen, dis­cus­siëren over de gevaren en de impact van het ver­keer en zoeken samen met oud­ers, buurt­be­won­ers en belei­ds­mak­ers naar oplossin­gen en ver­be­terin­gen voor een gezon­dere buurt.

Ieder kind heeft het recht om op een veilige, actieve, autonome en gezonde manier naar school te gaan. Oplossin­gen voor kind­vrien­delijke schoolomgevin­gen die samen wor­den bedacht én getest hebben meer kans op sla­gen. Zo zorgt School op de Teller voor meer inzicht, meer ken­nisuit­wissel­ing en uitein­delijk voor meer strat­en op mensenmaat.

​Kli­maatop­warm­ing en mobiliteit zijn alles­be­halve een ver-van-mijn-bed-show voor de leerlingen. Ze hadden meteen allerlei oplossingen in gedachten om gevaar­lijke plekken aan te pakken en om mensen te over­tu­igen vak­er te fiet­sen en te stap­pen.”

Joshephina Vermeulen
Basiss­chool De Spring­plank — Heusden-Zolder

5 rede­nen om te kiezen voor School op de Teller

1. Leer­lin­gen erken­nen als experts

School op de Teller is er hele­maal op gericht om het kind­per­spec­tief in het mobiliteits­de­bat te bren­gen. Leer­lin­gen zijn eigen­lijk alle­maal ervar­ings­deskundi­gen qua mobiliteit en dankz­ij School op de Teller kun­nen ze uit­groeien tot ver­keersspe­cial­is­ten en gemo­tiveerde burgerwetenschappers.

2. Leer­lin­gen co-creëren oplossingen

In een ate­lier werken leer­lin­gen en leerkracht­en verder met de opgedane ken­nis en de verza­melde Tel­raam-data om de ide­ale schoolomgev­ing te ontwer­pen. Van infra­struc­turele aan­passin­gen, tot cam­pagnes om mensen te over­tu­igen actiev­er of anders naar school te komen.

3. Totaal­pakket dat past in de eindter­men van het lager onderwijs

School op de Teller is een kant-en-klaar pakket voor het 4de, 5de, en 6de leer­jaar, gelinkt met de eindter­men bin­nen WO, Ned­er­lands, Wiskunde, Muzis­che Opvoed­ing … Het pakket omvat les­fich­es, pre­sen­taties, werk­bladen en draaiboeken.

4. Leer­lingen verza­me­len én analy­seren zelf data

Tij­dens de lessen werken de leer­lin­gen met ver­keers­da­ta die wor­den verza­meld via Tel­raam. Dat is een automa­tis­che sen­sor die het aan­tal voet­gangers, fiet­sers, auto’s en zware voer­tu­igen in een straat telt. Het meet ook de snel­heid van gemo­toriseerd ver­keer. Leer­lin­gen analy­seren deze Tel­raam-data en gaan in dis­cussie over ver­schil­lende mobiliteitsthema’s. Zo ver­bre­den ze hun kad­er en ken­nis over de plaats van mobiliteit in het hele duurzaamheidsverhaal.

5. Leer­lin­gen pre­sen­teren oplossin­gen aan gemeentebestuur

Alles wat geleerd, uitgedacht en ont­wor­pen is, bli­jft trouwens niet zomaar in de klas liggen. Want leer­lin­gen kri­j­gen de kans om hun voorstellen en ontwer­pen ook echt te pre­sen­teren aan het gemeentebestuur. Met School op de Teller werken leer­lin­gen niet alleen bij zichzelf aan een men­tale shift maar ook bij oud­ers, beleidsmakers, leerkracht­en en buurtbewoners.

Elke_Mobiel-21-2023

Elke Franchois

Vragen over wat School op de Teller kan betekenen voor jouw school? 

Wat zit er alle­maal in het pakket School op de Teller?

  • 6 Tel­raam-sen­soren
  • Een intro­duc­tieles over Tel­raam, ver­keers­da­ta, mobiliteit en kli­maat, eigen ver­plaats­ings­ge­drag, ...
  • Over­leg­mo­ment met Mobiel 21 voor opstart, lessen­pakket en evaluatie
  • Onder­s­te­un­ing bij uitrol van Tel­raam (oproep, selec­tie van kan­di­dat­en en korte uit­leg installatie)
  • Kant-en-klare les­fich­es, han­dlei­din­gen en work­shops rond verschillende verkeersthema’s
  • Het draai­boek voor het ontwer­pate­lier met leer­lin­gen, oud­ers en buurtbewoners
  • Data-analy­ses door Mobiel 21, op vraag van het Telraam-netwerk in de buurt
  • Q&A voor de school (vra­gen over data-analy­ses, lessen­pakket of handleidingen)
  • Hulp en advies bij opmaak van de pre­sen­tatie en voorstellen aan het gemeentebestuur
Veilig naar school

Gezonde & kindvriendelijke schoolomgevingen

We bouwen mee aan veilige en avontuurlijke publieke ruimte waarin kinderen en jongeren zich zelfstandig kunnen, willen én mogen verplaatsen. Naar school, vrienden, de sportclub, het park ... in alle windrichtingen.

Verder lezen