Ga verder naar de inhoud

CIVINET .BE

Slimme gemeenten

CIVINET .BE verenigt Bel­gis­che steden en gemeen­ten om het max­i­mum uit Europese mobiliteit­spro­jecten te halen. Zo blijven we internationale voortrekkers op het vlak van duurzame mobiliteit.

Mobiliteit en de EU

De Europese Unie helpt steden en gemeenten bij de omslag naar meer duurzame mobiliteit. Ze voorziet financieringsmechanismen, organiseert innovatieprojecten en deelt best practices. Ook in België. Alleen is het voor gemeenten vaak moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat er zich allemaal afspeelt in Europa. Daar brengt CIVINET .BE verandering in.

Een lerend netwerk van Belgische gemeenten

CIVINET .BE is een lerend netwerk dat Bel­gis­che gemeen­ten verenigt om het max­i­mum uit Europese mobiliteit­spro­jecten te halen. Het netwerk helpt schepenen en ambtenaren op het lokale niveau om een overzicht te bewaren van de financier­ingsmo­gelijkhe­den, pro­jec­to­proepen en best practices op het Europese niveau.

Anders gezegd: CIVINET .BE brengt Europa naar jouw stadhuis of dorpsplein. En dat op een toe­ganke­lijke en laag­drem­pelige manier. Het doel? Ervoor zorgen dat Belgische gemeenten internationale voortrekkers blijven als het om duurzame mobiliteit gaat.

Jouw portaal naar Europa

CIVINET .BE vertaalt Europese mobiliteitsken­nis naar de Belgische cul­turele con­text. Via events en activiteit­en onder­s­te­unt ze de uitwissel­ing van exper­tise tussen gemeen­ten. Het netwerk doet ook dienst als laag­drem­pelig por­taal naar Europa door rel­e­vante infor­matie van de Europese Com­missie te delen. Het gaat dan bijvoor­beeld om updates over het Europees mobiliteits­beleid.

Omge­keerd biedt CIVINET .BE gemeenten ook een feed­back­kanaal om de Europese Com­missie te informeren over de uit­dagin­gen op hun pad naar meer duurzame mobiliteit.

Doet jouw gemeente al mee?

Wil jij als schepen of lokale ambtenaar een beter beeld krijgen van wat er zich allemaal afspeelt op het Europese niveau? Of wil je gewoon op de hoogte gehouden wor­den van toekom­stige CIVINET-activiteit­en? Meld je dan vrijblijvend en geheel gratis aan via civinet.be@civitas.eu.

Een nationaal netwerk binnen CIVITAS

CIVINET .BE is een nationaal netwerk binnen het Europese CIV­I­TAS-pro­gram­ma, dat er de afgelopen 20 jaar in slaagde om onder­zoek en inno­vatie op het gebied van mobiliteit te bevorderen en lokale over­he­den in heel Europa te onder­s­te­unen bij het ontwikke­len, testen en uitrollen van duurzame mobiliteitsmaatregelen.

In sep­tem­ber 2023 stelde Mobiel 21 het nieuwe netwerk voor de eerste keer voor. Bij­na 20 Brus­selse, Vlaamse en Waalse gemeen­ten dacht­en mee na over de werking en de toekom­stige activiteit­en van CIVINET .BE. Achter de schermen gaven nog meer gemeenten aan interesse te hebben in het nieuwe netwerk. Mobiel 21 gaat nu met hun waarde­volle input aan de slag, om dan vanaf 2024 boeiende CIVINET-activiteit­en uit te rollen.

Ook in andere Europese landen zijn er gelijkaardige nationale netwerken, wat interessante uitwisseling over de grenzen heen mogelijk maakt.

Merten_Mobiel-21-2023
Vragen over CIVINET .BE?

Merten De Kinderen

Slimme gemeenten

Participatie en innovatie voor een duurzame toekomst

We geloven in de kracht van participatie en innovatie. Omdat mensen samen meer weten dan apart. Met vernieuwende methodes en hedendaagse technologie bouwen we aan slimme gemeenten, klaar voor de toekomst.

Verder lezen