Ga verder naar de inhoud

ParkPAD

Autovrij leven
Slimme gemeenten

ParkPAD helpt om het debat rond parkeren te objectiveren en ondersteunt lokale overheden bij de integratie van parkeerbeleid in duurzame mobiliteitsplannen. Dankzij deze audit-tool kan je jouw parkeerbeleid evalueren en effectief bijsturen.

Basis voor strate­gisch parkeerbeleid

Park­PAD is een nieuwe audit­meth­ode, ontwikkeld binnen het CIV­I­TAS-project Park4SUMP, die gemeen­ten helpt om hun par­keer­beleid te eval­ueren, bij te sturen en te her­denken als onderdeel van een bred­er, toekom­st­gericht mobiliteits­beleid. Het instru­ment helpt bovendien om het poli­tieke debat rond park­eren te objec­tiv­eren en dus min­der emo­tion­eel te benaderen. Zo wordt het strate­gis­che nut van een inte­graal par­keer­beleid meteen duidelijk.

Een Park­PAD-audit wordt begeleid door een expert-audi­tor, in de plaat­selijke taal en met ken­nis van de lokale con­text. Via (online) enquêtes en ron­detafelge­sprekken brengt de audi­tor zow­el het bestaande par­keer­beleid als toekomstige belei­d­sam­bities in kaart. Op basis van die analyse vol­gen een actieplan en ein­drap­port met con­crete voorstellen voor ver­be­ter­ing. De audi­tor streeft in het hele pro­ces naar con­sen­sus tussen alle stakeholders.

Parkeren is een geladen the­ma waar beleidsmakers hun vingers liev­er niet aan bran­den. Nochtans gaat het over miljoe­nen vierkante meters kost­bare, pub­lieke ruimte die we nuttiger kunnen gebruiken om bewoners een leefbaarde en veilige buurt te geven.

Patrick
Projectleider bij Mobiel 21

Parkeerbeleid als hefboom

Ste­den en gemeen­ten hebben meer dan ooit nood aan een slim, strate­gisch en sturend par­keer­beleid. Het poten­tieel van zo'n door­dacht par­keer­beleid wordt echter nog te vaak onder­schat. Par­keer­man­age­ment zou de kern moeten vor­men van elk duurza­am mobiliteit­s­plan. Uitein­delijk gaat het over zoveel meer dan auto’s park­eren. Het heeft raakvlakken met leefk­waliteit, ruimtelijke orden­ing, vei­ligheid, milieu- en kli­maatim­pact, sociale inclusie, mul­ti­modale bereik­baarheid, gezond­heid en economis­che ontwikkeling.

ParkPAD: een allesomvattende audit

Park­PAD behan­delt alle facetten van par­keer­beleid: beleid, uitvo­er­ing, inno­vatie (vb. laad­palen en park­eren, Hop­pin-pun­ten, nieuwe nor­men of aan­bevelin­gen), infor­matie & com­mu­ni­catie, hand­hav­ing, en ten slotte datage­bruik. Gemeen­ten definiëren zelf waar zij (meer) op inzetten, de audi­tor begelei­dt hen door het besliss­ing­spro­ces. Met Park­PAD kri­j­g je een grondig geteste audit-tool ter beschikking om met alle stake­hold­ers, via een co-cre­atief pro­ces, een toekom­st­gericht par­keer­beleid uit te werken.

ParkPAD in cijfers

16
Steden

integreerden parkeermanagement in hun mobiliteitsplannen na een ParkPAD-audit

10%
Herwonnen publieke ruimte

door parkeerplekken op straat te verwijderen

7
Gecertifieerde nationale auditors

voor België, Nederland, Oostenrijk en Duitsland

Autovrij leven

Meer straten op mensenmaat

We tonen hoe geweldig straten zijn als er meer plaats is voor mensen en minder voor auto's. Straten op mensenmaat met ruimte voor ontmoeting, spel, natuur, adem en rust. Enfin, straten om in te leven, dus.

Verder lezen