CIVITAS PROSPERITY

Slimme steden

Het Europese project Horizon 2020 CIVITAS PROSPERITY ondersteunt lokale en nationale overheden bij de opmaak en uitrol van duurzame mobiliteitsplannen (of SUMP-Sustainable Mobility Plans) in steden en gemeenten. Door opleidingen, uitwisseling van best practices en nieuwe informele netwerken van mobiliteitsprofessionals in heel Europa is CIVITAS PROSPERITY erin geslaagd om SUMP’s aan te moedigen en een cultuurverandering teweeg te brengen op het vlak van vervoersplanning op lokaal, nationaal en Europees niveau.

Een project gebaseerd op samenwerking

De kracht van PROS­PER­I­TY ligt in de samen­werk­ing tussen ver­schil­lende Europese lan­den. Zow­el lan­den met veel ervar­ing op het vlak van duurzame mobiliteit­s­plan­nen nemen deel als lan­den zon­der zulke plan­nen maar met de inten­tie om een SUMP te ontwikke­len of te ver­beteren. Nationale task­forces gin­gen samen met min­is­ter­ies en agentschap­pen aan de slag in 14 lan­den en regio’s om nationale SUMP-ondersteuningsprogramma’s te ontwikkelen.

PROS­PER­I­TY Partnersteden

Deze ste­den dienen als rolmod­el voor de andere ste­den in hun land en daar­buiten. Zij wor­den onder­s­te­und met spec­i­fieke oplei­d­ing en coach­ing door PROS­PER­I­TY-deskundi­gen en de zoge­naamde Kam­pi­oen­st­e­den’. De part­ner­st­e­den wer­den ges­e­lecteerd van­wege hun engage­ment om een SUMP te ontwikke­len en/​of te imple­menteren. Daar­naast wer­den ook meer dan 200 vol­ger­st­e­den opgenomen die dankz­ij de knowhow bin­nen PROS­PER­I­TY hun plan­nen voor SUMP’s kon­den opstarten of ver­beteren. Om rep­re­sen­tatief te zijn voor andere Europese ste­den werd een mix gemaakt van kleine en grote steden.

PROS­PER­I­TY Kampioensteden

Deze ste­den hebben al met suc­ces geïm­ple­menteerde SUMP’s. Zij tre­den op als infor­matie- en ken­nisver­strekkers bin­nen het project. Met oplei­din­gen en peer-to-peer uitwisselin­gen bren­gen ze de duurzame mobiliteit­s­plan­nen van de part­ner­st­e­den naar een hoger niveau.

Voor Bel­gië lev­ert de stad Sint-Niklaas een onmis­bare bij­drage als Kam­pi­oen­stad voor andere kleinere en mid­del­grote ste­den. In 2018 coacht­en mobiliteit­spro­fes­sion­als van Sint-Niklaas 4 kleinere part­ner­st­e­den: Brasov, Hradec Kralove, Katow­ice en Koprivni­ca. Daar­naast is schep­en Carl Hanssens ook Europees SUMP-ambassadeur.

Mobiel 21 ver­w­erkt zijn ervar­ing in trainingen

Met de Europese richtli­j­nen voor SUMP’s is er weliswaar een goed basis­pro­gram­ma’ voor ste­den om te starten met een mobiliteit­s­plan, maar vaak ont­breekt het ste­den of regio’s nog aan insti­tu­tionele, organ­isatorische of finan­ciële onder­s­te­un­ing. Dankz­ij meer dan 15 jaar ervar­ing met het con­venant, en de decreten in Bel­gië kan Mobiel 21 vrij snel werk­bare con­cepten voorstellen voor de part­ner­lan­den in PROS­PER­I­TY. Zo ontston­den 13 PROS­PER­I­TY-coal­i­ties om de noodza­ke­lijke nationale en regionale SUMP-programma’s te faciliteren en uit te testen.

Mobiel 21 ontwikkelde boven­di­en het train­ings­ma­te­ri­aal rond par­tic­i­patie, betrokken­heid van stake­hold­ers en burg­ers, en poli­tieke bewust­word­ing. Uitein­delijk kre­gen meer dan 300 lokale pro­fes­sion­als bijschol­ing tij­dens 10 trainingen.

Omdat PROS­PER­I­TY in belan­grijke mate ste­unt op peer-learn­ing’, met ste­den en experts verenigd in een lerend netwerk, vloeit er ook veel inno­vatieve ken­nis terug naar Vlaan­deren en de andere regio’s. De grotere aan­dacht voor mon­i­tor­ing en eval­u­atie’ in het vernieuwde con­cept van Basis­bereik­baarheid in de regionale ver­vo­er­plan­nen is daar bijvoor­beeld een gevolg van.

Het PROS­PER­I­TY-project wordt afgerond in sep­tem­ber 2019. Tegen dan zullen meer dan 250 Europese ste­den ges­tart zijn met hun SUMP-beleid of hun bestaande mobiliteit­s­plan­nen hebben ver­be­terd dankz­ij het lerende netwerk van CIV­I­TAS PROS­PER­I­TY. Wie meer wil weten over duurzame mobiliteit­s­plan­ning of inspi­ratie wil opdoen uit inter­na­tionale best prac­tices vin­dt meer infor­matie op de web­site en in de brochure van CIV­I­TAS PROS­PER­I­TY (als down­load beschik­baar onder­aan dit artikel).