Ga verder naar de inhoud

Zo maak je parkeerbeleid minder emotioneel

Autovrij leven
Slimme gemeenten
Opinie

Ook voor beleidsmakers is het soms moeilijk om parkeren niet vanuit een emotioneel standpunt te benaderen. Dat komt deels door de vaak hevige reacties bij inwoners maar ook omdat professioneel parkeermanagement nog ongekend terrein is.

Par­keer­beleid is geen detail maar de kern van de zaak

Het poten­tieel van een door­dacht par­keer­beleid wordt nog te vaak onder­schat. Het zou de kern moeten vor­men van elk duurza­am mobiliteit­s­plan. Met min­i­male inspan­nin­gen kun­nen belei­ds­mak­ers zeer grote voorde­len behalen. Sim­pele ingrepen kun­nen een stad al veel leef­baarder en aan­ge­namer mak­en voor fiet­sers en wan­de­laars, maar ook en vooral voor de mensen die er wonen.

Een stad moet dan wel het lef hebben om de emoties het hoofd te bieden. Zo kun­nen ze de eerste, vaak negatieve, reac­ties ombuigen tot een posi­tief ver­haal dat de lev­en­skwaliteit in de stad ten goede komt van bewon­ers én bezoekers.

Ste­den en gemeen­ten hebben geen dure toolk­its of ste­den­bouwkundi­ge ingrepen nodig voor gezon­dere en leef­baardere strat­en. Par­keer­man­age­ment is een kans die zomaar voor het oprapen ligt.

Patrick Auwerx
Projectleider Mobiel 21
© Stad Rotterdam, 2021

De winst van minder parking

Mensen beschouwen een goed­kope of zelfs gratis par­keer­plaats vlak voor de deur nog heel vaak als een ver­wor­ven recht. Nochtans gaat het over miljoe­nen vierkante meters kost­bare, pub­lieke ruimte die op veel plaat­sen veel nut­tiger kun­nen wor­den gebruikt om de omgev­ing leef­baarder en veiliger te mak­en voor iedereen.

Het Europese Park4­SUMP-project, opges­tart in het kad­er van Hori­zon 2020, en enkele con­crete buiten­landse voor­beelden tonen aan dat min­der on-street park­ing wel eens meer winst kan oplev­eren dan op het eerste gezicht blijkt.

Vier voorde­len van parkeermanagement

Bereik­baarheid

Door par­keer­plaats min­der te ver­snip­peren, meer te con­cen­tr­eren en te com­bineren met open­baar ver­vo­er (Park&Ride) of fiet­sen (Bike&Ride), ontstaan er ​‘mobil­i­ty hubs’ die duurzame ver­plaatsin­gen in een stad aanmoedigen.

Milieu

Effec­tief par­keer­man­age­ment zorgt voor min­der onn­odig autover­keer in een stad en heeft zo een directe impact op de luchtk­waliteit. Onder­zoek toont aan dat tot 30 % van het ver­keer in een stad gewoon op zoek is naar een parkeerplaats.

Leef­baarheid

Min­der onn­odig ver­keer betekent ook aan­ge­namere strat­en om rond te wan­de­len. Door par­keer­plaat­sen te schrap­pen, is er ook meer plaats voor bredere fiets- en voet­paden. En voor ontmoeting en dus mentaal welzijn.

Economie

Aan­ge­name strat­en kun­nen meer mensen over­tu­igen om er te gaan winke­len, wat posi­tief is voor de lokale handelaars.

© Stad Sint Niklaas, 2021

Deze ste­den deden het al

Ver­schil­lende ste­den zijn al over­tu­igd van de kracht van par­keer­man­age­ment en hebben ingri­jpende plan­nen op tafel liggen. Zo opende Brus­sel vorig jaar nog een grote nieuwe P&R en heeft het er nog enkele andere op de plan­ning staan om zo de bereik­baarheid van de bin­nen­stad te ver­groten. Verder wil de hoofd­stad de komende jaren ook tot 60.000 par­keer­plaat­sen op straat schrap­pen en zo meer plaats bieden aan voet­gangers, fiet­sers en het open­baar ver­vo­er.

Het schrap­pen van on-street par­keer­plaat­sen staat ook op het lijstje bij de burge­meester van Par­i­js. Die wil zelfs 72% van de parkings op straat weghalen om zo meer infra­struc­tu­ur voor fiet­sers te bouwen. Ook dichter bij huis geeft Sint-Niklaas, een Park4­SUMP-part­ner, geeft het goede voor­beeld. Zo vor­mde de stad onder meer de Sta­tion­sstraat om van een klassieke straat met par­keer­plaat­sen tot een gezel­lige winkel-wandelstraat.

Wat met vervoersarmoede?

Natu­urlijk zorgt par­keer­beleid niet alleen voor grote voorde­len, het stelt ste­den ook voor enkele niet te onderschatten uitdagin­gen. Par­keer­plaat­sen schrap­pen kan de mogelijkhe­den van som­mige groepen beperken, waar­door ver­vo­er­sar­moede optreedt.

Mobiel 21 werkt al ver­schei­dene jaren rond het the­ma en heeft intussen heel wat exper­tise opge­bouwd. Gecom­bi­neerd met de ervarin­gen als pro­jectlei­der van Park4SUMP, maakt dat van Mobiel 21 een betrouwbare part­ner die Vlaamse ste­den onder­s­te­unt in hun omscha­kel­ing naar een duurza­mer vervoersmodel.

Gerelateerde inzichten

Straffe case

Sint-Niklaas toont de weg naar duurzame, stedelijke mobiliteit

Europese steden kunnen heel wat van elkaar leren op het vlak van duurzame mobiliteit. Daarom bracht het CIVITAS-initiatief vorige maand mobiliteitsprofessionals uit alle hoeken van Europa samen in Sint-Niklaas voor een studie- en netwerkingtour.

Leer meer
Straffe case

ParkPAD geeft gemeenten kompas voor beter parkeerbeleid

Samen met Mobiel 21 en lokale stakeholders evalueren verschillende Vlaamse gemeenten hun parkeerbeleid. Drie van hen rondden die evaluatie ondertussen af. Zij kregen een ParkPAD-certificaat en gaan nu met de inzichten uit de evaluatie aan de slag voor een beter lokaal mobiliteitsbeleid.

Meer leren
Autovrij leven

Meer straten op mensenmaat

We tonen hoe geweldig straten zijn als er meer plaats is voor mensen en minder voor auto's. Straten op mensenmaat met ruimte voor ontmoeting, spel, natuur, adem en rust. Enfin, straten om in te leven, dus.

Verder lezen