Handleiding voor Participatietrajecten

Mobiel 21 begeleidt al jarenlang grote en kleine participatietrajecten rond duurzame mobiliteit, vervoersarmoede, (verkeers)leefbaarheid … Het draaiboek participatietrajecten is een handig instrument om inzicht te krijgen in wat werkt en niet.

Par­tic­i­patie is tweerichtingsverkeer

Als bewon­er is het belan­grijk dat je je stem kan lat­en horen, dat je actie kunt onderne­men en mensen mee laat dromen over een leef­bare stad. Als belei­ds­mak­er is het belan­grijk om te kijken, te voe­len en te horen wat er leeft in je gemeente. Wat zijn de noden, wensen en dromen? Wie zijn de actievelin­gen? En hoe kan je inwon­ers warm mak­en om zelf ini­ti­atief te nemen? Dat vraagt zow­el van burg­ers als van lokale over­he­den een open manier van kijken en denken.

Durf eens buiten de lijn­t­jes te kleuren en kies voor Mobiel 21 om jouw par­tic­i­pati­etra­ject een boost te geven. We geloven sterk in par­tic­i­patie die burg­ers en over­he­den samen­brengt om de samen­lev­ing vorm te geven. Weg met hoorzit­tin­gen dus en leve par­tic­i­patie die ruimte laat voor ini­ti­atief uit alle richtin­gen. Maar lees eerst even ons Draai­boek voor Par­tic­i­pati­etra­jecten.

Deel dit artikel via: