Belevingswaarde: must voor straten en pleinen

Mobiel 21 ondersteunt burgers, steden en gemeenten met best practices om het samenwerkingsproces te stroomlijnen. Een brede waaier van participatieve processen helpt jou als beleidsmaker om de leefkwaliteit en belevingswaarde van straten en pleinen op een objectieve manier in kaart te brengen.

Waarom de belev­ingskwaliteit van strat­en en pleinen meten? 

Als belei­ds­mak­er is belev­ingskwaliteit een belan­grijk cri­teri­um om mee te nemen in de ontwik­kel­ing van de pub­lieke ruimte. Onder­zoek kan o.a. de teko­rten of sterke pun­ten van een bepaalde sit­u­atie in kaart bren­gen. Een degelijke, objec­tieve met­ing vormt ook een ijkpunt om de impact van (tijdelijke) inter­ven­ties in de pub­lieke ruimte te ken­nen. Op die manier verza­mel je ken­nis om gelijkaardi­ge ingrepen in de toekomst nog effec­tiev­er te maken. 

Wat we meten

Met mensen­maat als focus zijn de vier cri­te­ria van Place­mak­ing erg inspir­erend (zie figu­ur). Welke fac­toren meer of min­der door­we­gen, hangt af van straat tot straat en van plein tot plein.

Zow­el het effec­tieve gebruik van de straat of het plein als de menin­gen erover zijn cru­ci­aal om het totaalplaat­je te schet­sen. Daar­voor zet Mobiel een mix van meth­od­es en meet­tech­nieken in, van obser­vaties en tellin­gen over enquêtes tot desk­top­analy­ses. Daar­bij wak­en we erover dat de gebruik­er alti­jd cen­traal staat, als gesprekspart­ner en als hulponderzoeker.

Deel dit artikel via: