Een scholenovereenkomst voor veiliger verkeer
Een scholenovereenkomst voor veiliger verkeer

Een verkeersveilige schoolomgeving creëren is echt teamwork. Een scholenovereenkomst helpt om alle maatregelen en initiatieven voor meer veilig verkeer te bundelen en te coördineren. Het is de gemeente die het initiatief neemt om zo'n overeenkomst af te sluiten met de scholen voor een vastgelegde periode.

Wat is een scholenovereenkomst?

Een overeenkomst over ver­keer en mobiliteit die een gemeente met haar scholen afs­luit. De overeenkomst bevat alle maa­trege­len en ini­ti­atieven die de gemeente samen met schooldirec­ties, oud­ers, leer­lin­gen en andere mogelijke betrokken par­ti­jen samen realiseert bin­nen een afge­spro­ken ter­mi­jn. Alle part­ners engageren zich om con­crete acties te onderne­men en samen te werken aan betere infra­struc­tu­ur, infor­matie, sen­si­bil­isatie, edu­catie of vervoersorganisatie. 

Voor­beelden van ini­ti­atieven die in een scholen­overeenkomst passen: 

Waarom een scholenovereenkomst?

De bedoel­ing van een scholen­overeenkomst is: 

  • de ver­keersvei­ligheid op school­routes verhogen
  • de ver­keer­sleef­baarheid in de schoolomgev­ing verbeteren
  • milieu­vrien­delijke, duurzame ver­plaatsin­gen naar school stimuleren

Het grote voordeel van een scholen­overeenkomst is dat ze alle part­ners betrekt rond struc­turele ini­ti­atieven. De con­tin­ue aan­dacht voor ver­keer en mobiliteit op ver­schil­lende niveaus en ter­reinen ver­hoogt het engage­ment bij de deel­ne­mers én de kans dat er ook effec­tief iets ver­betert aan de situatie. 

Heeft jouw gemeente drin­gend zo’n scholen­overeenkomst nodig? Kijk dan zek­er eens in de brochure (bij down­loads onder­aan) voor meer infor­matie. Gemeen­ten kun­nen voor pro­fes­sionele begelei­d­ing terecht bij Mobiel 21

Deel dit artikel via: