Participatie: maatwerk in Aarschot

Recente voorbeelden uit Pelt, Beringen en Aarschot tonen de meerwaarde van maatwerk dat Mobiel 21 biedt. Met onze aanpak op maat begeleiden we al jarenlang grote en kleine par­tic­i­pati­etra­jecten rond duurzame mobiliteit, ver­vo­er­sar­moede, (verkeers)leefbaarheid, veiligheid enzovoort.

Aarschot installeert fietsparlement 

Voor het fiets­belei­d­splan Groot Aarschot (inclusief de deel­ge­meen­ten Gel­rode, Lang­dorp en Ril­laar) verza­melden we, samen met de stad, input via een echt fietspar­lement met zo’n 30 leden. Het uit­gangspunt was dat de fiet­sers in Aarschot de experts zijn. Wie regel­matig fietst naar het werk, naar school, om bood­schap­pen te doen, naar café, muziekschool, sport­cen­trum, in zijn vri­jeti­jd, weet waar er din­gen kun­nen ver­be­terd wor­den, waar hij graag fietst en waarom. We vroe­gen de par­lementsle­den input over vijf thema’s gebaseerd op de ken­nis­bank van Fiets­ber­aad Vlaanderen: 

 • Veilige fiet­snetwerken 
 • Ontwerp en infrastructuur 
 • Fietspark­eren 
 • Fiets­cul­tu­ur en campagnes 
 • Dien­sten 

De debat­ten zijn geopend 

Met het fietspar­lement wilden we ver­mi­j­den om een klaag­barak te installeren. Natu­urlijk vroe­gen we naar de huidi­ge knelpun­ten maar daartegen­over moesten ook sug­gesties voor ver­be­ter­ing staan aange­vuld met inspir­erende, goede voor­beelden voor andere plekken in de stad. 

Dankz­ij een doorschuif­sys­teem kon­den alle par­lementsle­den deel­ne­men aan ver­schil­lende debat­ten met ver­schil­lende thema’s. In 3 ron­des verza­melde iedereen knelpun­ten, ver­beter­voorstellen en ideeën voor acties. Ten slotte wer­den de belan­grijk­ste ver­beter­pun­ten ges­e­lecteerd én drie voorstellen die op korte ter­mi­jn (< half jaar) kon­den wor­den gerealiseerd. 

Het fietspar­lement stelt zijn Fietschar­ter voor 

De par­lementsle­den verza­melden alle goede ideeën en prachtige oplossin­gen om van Aarschot het Kopen­hagen van het Hage­land’ te mak­en in een Fietschar­ter. De schep­en van mobiliteit van de stad heeft zich al geën­gageerd om deze leg­is­latu­ur zes pun­ten van het fietschar­ter uit te voeren. We weten zek­er dat het fietspar­lement haar aan haar woord zal houden. 

Enkele voorstellen uit het Fietscharter: 

 • Pre­ven­tie dief­stal aan het station. 
 • Drem­pelvrij mak­en van Raskinkade, sta­tion­somgev­ing, brug over spoorweg … 
 • Goede beweg­wi­jz­er­ing voor fiet­sers naar zwem­bad, sta­tion, stad­huis, muse­um, bib … 
 • Fietssen­si­bilis­er­ing stadsper­son­eel en stadsbestuur. 
 • Fietscam­pagne voor school­gaande jeugd met beloningssys­teem waar­bij de han­de­laars betrokken worden. 
 • Hand­i­ge en gemakke­lijke fietspark­ings aan winkels. 
 • Zone 30 goed opvol­gen en auto­mo­bilis­ten duidelijk mak­en waarom zone 30 belan­grijk is: voet­gangers, fiet­sers en auto’s mak­en samen gebruik van een­zelfde open­bare weg, op smalle stukken is het belan­grijk om reken­ing te houden met elkaar. 
 • Fietstaxi’s van sta­tion naar cen­trum en van park­ing Demer­vallei en park­ing cen­trum naar muse­um, bib … 
 • Goede com­mu­ni­catie bij wegen­werken voor fiet­sers en de fiet­som­lei­d­ing aftoetsen. 
 • Inspraak bij beslissin­gen rond, aankoop en plaat­sen van fietsinfrastructuur.

Deel dit artikel via: