Safety Tunes

Duurzaam naar school

Met Safety Tunes – een spraakmakende wedstrijd - motiveren leerlingen andere jongeren om zich veilig te gedragen in het verkeer. Het krachtige effect zit hem in het feit dat het van leeftijdsgenoten komt. Gewoon doen.

Net het feit dat alles uit de buik van de leer­lin­gen komt, maakt het project zo krachtig.”
Hel­mut Paris, ver­keer­spsy­choloog Vlaamse overheid.

Jon­geren tonen jon­geren hoe veilig door het ver­keer te fietsen

We zien dat ver­keersvei­lighei­d­scam­pagnes jon­geren onvol­doende beroeren. Daarom doen we een beroep op de jon­geren zelf. We zijn ervan over­tu­igd dat zij het best geplaatst zijn om hun leefti­jdsgenoten te bewe­gen om zich veilig in het ver­keer te gedra­gen. Om dat te bereiken lat­en we hen zelf een cam­pagne opzetten.

Vorig jaar in 20 scholen in Bel­gië, van­daag in het Brus­sels Gewest

De wed­stri­jd Safe­ty Tunes Bel­gium maak­te deel uit van de Europese Road Safe­ty Tunes-wed­stri­jd. Dat project is afgelopen. Gelukkig prikkelden de schit­terende resul­tat­en enkele belei­ds­mak­ers van het Brus­sels Gewest om ermee aan de slag te gaan. Drie Brus­selse scholen nemen momenteel de uitdag­ing aan. 

Kürt Rogiers en poli­tierechter Kath­leen Stinck­ens zijn de ent­hou­si­aste peter en meter van het project.

In de voor­gaande edi­tie maak­ten deze top­pers de win­nende campagnevideo!