De Fietsschool werkt tegen vervoersarmoede

Voor veel mensen in vervoersarmoede zijn de bus en hun eigen voeten de enige opties om ergens te geraken. Dat wil zeggen dat ze niet altijd gemakkelijk of tijdig geraken waar ze willen en moeten geraken. Ze geraken niet vlot op het werk, op school, in de winkel, bij familie en vrienden ... omdat ze de financiële mogelijkheden niet hebben, omdat ze bepaalde kennis en vaardigheden missen. En dat beperkt hun mogelijkheden op participatie in de samenleving.

Lokaal antwo­ord op vervoersarmoede 

Wie had ooit gedacht dat zoi­ets een­voudigs als leren fiet­sen het lev­en van mensen in ver­vo­er­sar­moede zo zou kun­nen veran­deren. Omdat het voor deze mensen niet alti­jd gemakke­lijk is om ergens te ger­ak­en, is het cru­ci­aal dat fiet­s­lessen lokaal wor­den geor­gan­iseerd, op een locatie die te voet of met het open­baar ver­vo­er makke­lijk bereik­baar is. 

In Leu­ven gaan de fiet­s­lessen van De Fietss­chool door op het Blauw­put­plein (vlak­bij het sta­tion en de bushaltes). Het is al jaren­lang een vrucht­bare samen­werk­ing tussen Mobiel 21 en de afdel­ing Diver­siteit en Gelijke Kansen van Stad Leu­ven. Daar­naast zijn part­ners als de lokale poli­tie, Ligo, Velo, Fiet­sers­bond en K.U. Leu­ven zeer waardevol. 

Dus ken jij of ben jij een schep­en of ambte­naar in het domein van werk, mobiliteit, inte­gratie, welz­i­jn en gezond­heid, dan vind je hieron­der een hele­boel solide rede­nen om ook in jouw buurt een fietss­chool op te starten. En voor de pro­fes­sionele onder­s­te­un­ing kan je op ons rekenen. 

Bij­zon­der effect

Fiet­s­lessen zijn voor de deel­ne­mers een bij­zon­dere ervar­ing. De ent­hou­si­aste dames (97% van de deel­ne­mers is een vrouw) leren niet enkel fiet­sen met vallen en opstaan, ze brei­den ook hun soci­aal netwerk uit. Onder de deskundi­ge begelei­d­ing van pro­fes­sionele en vri­jwillige les­gev­ers gaan ze door een span­nend emo­tion­eel pro­ces: geloof in eigen kun­nen, bli­jheid wan­neer ze voor het eerst hun even­wichtig houden en over het plein vliegen’, én trots op het moment dat ze hun diplo­ma in ont­vangst mogen nemen onder wild applaus van hun col­le­ga-fiet­sers en lesgevers. 

Na de fiet­s­lessen kun­nen ze zich zelf­s­tandig en in volle vri­jheid ver­plaat­sen. Ze ger­ak­en vlot­ter op het werk, in de Ned­er­landse les, kun­nen samen met hun kinderen fiet­sen naar hobby’s of ontspan­nen in het park, én voe­len zich gezon­der dan voordien. 

De fiet­s­lessen zijn ook telkens weer een bij­zon­dere ervar­ing voor de tien­tallen vri­jwilligers. Met een oplei­d­ing Fiet­sles geven, hoe doe je dat?’, een ver­vol­go­plei­d­ing Fiet­sen op straat met begin­nende fiet­sers’ en een korte inlei­d­ing EHBO op zak, hielpen ze in 2019 in 12 reek­sen 119 vol­wasse­nen, 47 OKAN-jon­geren en 27 stu­den­ten van 31 ver­schil­lende nation­aliteit­en in het zadel. Als je weet dat we al ruim 9 jaar bezig zijn dan heeft De Fietss­chool al meer dan 1.000 vol­wassen leren fietsen. 

Bij­zon­der doeltreffend

De cijfers spreken boekdelen: 

 • Meer dan 40% van de deel­ne­mers kan volledig zelf­s­tandig fiet­sen aan het einde van de lessenreeks. 
 • Bij­na 30% kan goed fiet­sen maar kri­jgt het advies om nog een aan­tal keer samen te oefe­nen vooraleer alleen de straat op te gaan. 
 • Een bevrag­ing een half jaar na de fiet­s­lessen toont aan dat meer dan 60% van de deel­ne­mers na afloop van de fiet­s­lessen nog alti­jd fietst. 
 • 75% van hen is zelfs een regel­matig fietser gewor­den, vaak voor func­tionele ver­plaatsin­gen, zoals naar het werk of naar school (met de kinderen). 

De 5 belan­grijk­ste rede­nen waarom mensen afhaken:

 • geen een eigen fiets hebben,
 • fiets niet zelf­s­tandig kun­nen herstellen, 
 • gezond­hei­d­sre­de­nen,
 • lessen moeil­ijk te com­bineren met job of opleiding,
 • te weinig ken­nis van de Bel­gis­che wegcode. 

Bek­ijk de cijfers en grafieken.

Samen­werk­ing maakt De Fietss­chool sterk 

Ondanks de mooie resul­tat­en wil De Fietss­chool elk jaar nog beter doen. We bli­jven zoeken naar oplossin­gen voor prob­le­men die zich onder­weg stellen: het grote aan­tal afhak­ers, het prob­leem van fiets­bez­it, de gebrekkige ver­keersvaardighe­den bij alle doel­groepen, vra­gen van mensen met spec­i­fieke behoeften waar we geen antwo­ord op kun­nen bieden, … 

Dus schi­eten we in actie met:

 • extra oefenkansen en work­shops Fiet­sher­s­tel en Fiet­sen met kinderen,
 • laag­drem­pelige fietslease,
 • een fietss­chool­ge­meen­schap waar deel­ne­mers elka­ar kun­nen helpen,
 • nieuw les­ma­te­ri­aal om de Weg­code goed uit te leggen.

Sinds vorig jaar werken we met dank aan Cera en de Min­is­ter van Gelijke Kansen samen met de fietss­c­holen van Kor­trijk, Genk en Meche­len om het aan­bod te stroom­li­j­nen met als doel kwaliteitsvolle fiet­s­lessen aan te bieden in heel Vlaan­deren. Telkens met een lokale ver­anker­ing uiteraard.

Deel dit artikel via: