Fietsen Zonder Leeftijd

Fietsen

Fietsen Zonder Leeftijd geeft het plezier van een eindje fietsen terug aan mensen die niet meer zo mobiel zijn. In een comfortabele riksja met chauffeur geraken ze weer wat verder in hun buurt. Wil je ook zo'n hartverwarmend initiatief opstarten in jouw stad of gemeente? Dan helpen wij je graag op weg.

Fiet­sen Zon­der Leefti­jd is gebaseerd op het Deense con­cept Cycling with­out Age’ uit Kopen­hagen. Mobiel 21 onder­s­te­unt de opstart van Vlaamse ini­ti­atieven. Op dit moment lopen er in Vlaan­deren al ver­schil­lende lokale ini­ti­atieven.

Start zelf een lokaal ini­ti­atief mét onze steun

Ga samen met anderen aan de slag om Fiet­sen Zon­der Leefti­jd in jouw buurt op te starten:

  • werf vri­jwilligers,
  • zoek spon­sor­ing,
  • zorg voor publiciteit,

Zoek part­ners in jouw omgev­ing, bv. het gemeen­tebestu­ur, welz­i­jn­sor­gan­isaties die zich richt­en op oud­eren­zorg en/​of vri­jwilliger­swerk, de lokale afdel­ing van de Fiet­sers­bond en de seniorenbonden.

Word Rik­sjef

De rik­sjef is eigen­lijk de plaat­selijke coör­di­na­tor van Fiet­sen Zon­der Leefti­jd. Hij of zij organ­iseert de train­ing van de vri­jwillige bestu­ur­ders van de riksja’s. En zorgt ervoor dat de juiste vri­jwilliger beschik­baar is voor een aan­vrager op het juiste tijd­stip.
Uit­er­aard onder­s­te­unt Mobiel 21 de rik­sjefs. En geregeld vin­den er bijeenkom­sten plaats waar de rik­sjefs hun ervarin­gen kun­nen delen met hun collega’s uit andere gemeenten.

Word Piloot

Fiet­sen Zon­der Leefti­jd zoekt vri­jwilligers voor een­voudi­ge en veilige rit­ten. Fiet­srit­ten die iedereen aankan. En vooral: waar zow­el de aan­vragers als de piloten van geni­eten.
Wees gerust: de rik­s­ja is uit­gerust met elek­trische trapon­der­s­te­un­ing. En voor je begint, kri­jg je een train­ing om er mee te leren rij­den en hoe je omgaat met de doel­groep van Fiet­sen Zon­der Leeftijd.

Hoe begin je er in de prak­tijk aan?

Huren?

Je kan als organ­isatie of gemeente onze rik­s­ja huren aan 150 euro per week van maandag 12 uur tot maandag 10 uur. Je betaalt een waar­borg van 250 euro, die je terugkri­jgt als je de rik­s­ja in dezelfde staat terug­brengt als je hem ont­van­gen hebt. Je haalt zelf de rik­s­ja op en brengt hem terug naar ons kan­toor, Vital Decoster­straat 67A, 3000 Leuven.

Kopen?

Heb je inter­esse om zelf een rik­s­ja aan te kopen en zo een lokaal ini­ti­atief op te starten? Dan is dat goed nieuws! Mobiel 21 biedt een stan­daard en luxe start­pakket aan voor de aankoop van een rik­s­ja en bijhorende onder­s­te­un­ing. In het stan­daard start­pakket kri­jg je de nodi­ge tools om met de risk­ja aan de slag te gaan. Wil je net dat tikkelt­je meer onder­s­te­un­ing en een aan­pak op maat? Dan kan je kiezen voor het luxe startpakket!

Fiets je mee? Super!

Neem con­tact op met ons. Reg­istreer je als vri­jwillige ini­ti­atiefne­mer, rik­sjef of piloot. Ook voor de reser­vatie van onze rik­s­ja of meer infor­matie over de aankoop van een eigen rik­s­ja voor jouw stad, gemeente of organ­isatie kan je bij ons terecht.