Fietsen Zonder Leeftijd

Fietsen

Mensen die niet meer zo mobiel zijn het plezier teruggeven van een eindje fietsen. Dat is wat Fietsen Zonder Leeftijd doet. In een comfortabele riksja met chauffeur geraken ze weer wat verder in hun buurt. Wil je ook zo'n hartverwarmend initiatief opstarten in jouw stad of gemeente? Lees dan zeker verder. Mobiel 21 helpt je op weg.

Hoe het begon

Fiet­sen Zon­der Leefti­jd is gebaseerd op Cycling with­out Age’ uit Kopen­hagen. In Bel­gië onder­s­te­unt Mobiel 21 de opstart van Vlaamse ini­ti­atieven. Op dit moment lopen er in Vlaan­deren al ver­schil­lende lokale initiatieven.

Start zelf een ini­ti­atief in je buurt

Ga samen met anderen aan de slag om Fiet­sen Zon­der Leefti­jd in je buurt op te starten. Zoek vri­jwilligers en spon­sors of part­ners in je omgev­ing, zoals het gemeen­tebestu­ur, welz­i­jn­sor­gan­isaties die zich richt­en op oud­eren­zorg en/​of vri­jwilliger­swerk, de lokale afdel­ing van de Fiet­sers­bond en de senioren­bon­den.
Als plaat­selijke coör­di­na­tor organ­iseer je de train­ing voor de vri­jwillige bestu­ur­ders van de riksja’s en regel je de plan­ning. Mobiel 21 onder­s­te­unt je en organ­iseert geregeld bijeenkom­sten waar je je ervarin­gen kan delen met de coör­di­na­toren van andere Fiet­sen Zon­der Leeftijd-initiatieven.

Hoe begin je eraan?

Je kan onze rik­s­ja huren

Organ­isaties, bv. woon­zorg­cen­tra en OCMW’s, en gemeen­ten kun­nen onze rik­s­ja huren per week, telkens van maandag 14 uur tot de vol­gende maandag 10 uur.
De huur­pri­js is 200 euro (incl. btw) + waar­borg 250 euro per week. Je haalt de rik­s­ja met ten min­ste twee per­so­n­en zelf op en brengt hem terug naar ons kan­toor in Leuven,Vital Decoster­straat, 67a.

Onze rik­s­ja reserveren doe je per mail naar fietsenzonderleeftijd@​mobiel21.​be. Als je reser­vatie per mail wordt beves­tigd, maak je de huur­pri­js over. 

Je kan een rik­s­ja kopen

Zijn je plan­nen om – samen met een groep vri­jwilligers – een lokaal ini­ti­atief op te starten zo goed als rond? En over­weeg je de aankoop van een rik­s­ja?
Dan kan Mobiel 21 je verder helpen. Hier vind je alle prak­tis­che informatie.

Heb je wat vri­je tijd over en zin om je als chauf­feur in te zetten? 

Neem dan con­tact op met een lokaal ini­ti­atief in je buurt.