De Fietsschool wint Ashoka Award
De Fietsschool wint Ashoka Award

De Fietsschool wint Ashoka Award en gaat naar Washington DC!

Op 31 mei werd de Fietss­chool bekroond met de Ashoka Award Expand your Hori­zon’. Onze Fietss­chool kan daar­door deel­ne­men aan een tien­daags Lead­er­ship Pro­gramme in Wash­ing­ton DC, geor­gan­iseerd door de Amerikaanse Ambas­sade. Bedoel­ing is dat we er con­tacten leggen met vergelijk­bare nationale en inter­na­tionale spel­ers, zoals Wash­ing­ton Area Bicy­clist Asso­ci­a­tion en World Bike Relief, bedri­jven en poten­tiële mede­standers. Verder zal de Fietss­chool ook verte­gen­wo­ordigd zijn op de inter­na­tionale Trans­port Research Board die elk jaar in Wash­ing­ton DC plaatsvindt. 

Een half jaar gele­den werd Mobiel 21 gevraagd om met het project Fietss­chool te kan­dideren voor het Ashoka Impact Pro­gramme. Dat is een pro­gram­ma waarin elf social entre­pre­neurs gedurende vier maan­den door experts gecoacht wor­den rond diverse thema’s: impact­met­ing, ser­vice design, busi­ness mod­el can­vas, alter­natieve financier­ing, organ­isatieon­twik­kel­ing, pitchen, gebruik van social media, … Tij­dens het tra­ject wor­den de deel­ne­mers ook van nabij gevol­gd door coach­es van Accen­ture. Aan het einde van het pro­gram­ma wordt aan de deel­ne­mers gevraagd om een busi­ness­plan voor te leggen op basis van wat ze geleerd hebben. Dat busi­ness­plan wordt dan door een inter­na­tionale jury geëvalueerd. 

Voor onze col­le­ga’s Ine en Jan werd het een enorm inspir­erende en leer­rijke ervar­ing die de Fietss­chool een duw zal geven naar schaalver­grot­ing, verdere pro­fes­sion­alis­er­ing, betere impact­met­ing en een helder ver­haal naar bestaande en poten­tiële partners. 

Dankz­ij het Ashoka Impact Pro­gramme en coach­es Lina en Maxime zijn we er nog meer van over­tu­igd dat fiet­sen lev­ens veran­dert. Hou dus zek­er onze Fietss­chool-pag­i­na in de gaten.

Deel dit artikel via: