Naar jobs in de haven

Duurzaam naar het werk

De haven van Antwerpen is erg uitgestrekt en het mobiliteitsaanbod naar de verschillende bedrijfslocaties is er heel divers. Voor vele plaatsen lijkt de auto het enige gepaste vervoersmiddel. Werkzoekenden zonder rijbewijs of eigen wagen beschouwen het havengebied daarom al snel als een onbereikbare werkplek. Met de digitale kaart Naar jobs in de haven maken we werkzoekende wegwijs in de Antwerpse haven.

In opdracht van de stad Antwer­pen ontwikkelde Mobiel 21 samen met naz­ka mapps een inter­ac­tieve kaart Naar jobs in de haven. Dit unieke dat­a­plat­form zet de mul­ti­modale bereik­baarheid van de Antwerpse haven in de kijk­er, gekop­peld aan de actueel beschik­bare vaca­tures van VDAB. Alle ver­vo­ersmo­di komen daar­bij aan bod: open­baar ver­vo­er, car­pool, I‑bus, water­bus, deelfi­et­sen, over­stap­pun­ten en nieuwe vervoersaanbieders.

Het plat­form onder­s­te­unt eerst en vooral begelei­ders van werk­zoek­enden bij geper­son­aliseerd reisad­vies naar jobs in de haven. Maar is ook makke­lijk raad­pleeg­baar voor iedereen.

Je kan vaca­tures fil­teren uit de data­bank van VDAB op basis van een arbei­d­sregime, diplo­ma of soort job. Jobs die matchen wor­den dan zicht­baar op de kaart, met alle rel­e­vante mobiliteitsin­for­matie erbij: zow­el het aan­bod van de bedri­jven zelf (fiet­sen­stallin­gen, park­ings, douch­es, … ), als de trans­port­mo­gelijkhe­den ernaar­toe. Zelfs actuele infor­matie over ver­keer­swerken en hin­der door man­i­fes­ta­ties wor­den ges­ig­naleerd op de kaart.

De kaart is sinds 2018 online en wordt sterk gepro­moot door stad Antwer­pen, VOKA Antwer­pen en het Havenbedri­jf. We hopen dat door regel­matige actu­al­isaties de meer­waarde nog zal toen­e­men, met een posi­tieve impact op de tew­erk­stelling in het havengebied.


Meer info?
In onze Inzicht 32: Zon­der Auto Geen Job. Ver­vo­er­sar­moede bij de zoek­tocht naar werk lees je meer over ons onder­zoek over de impact van ver­vo­er­sar­moede op werkzoekenden.

Nog vra­gen? Con­tacteer gerust onze col­le­ga Els Van den broeck, els.​vandenbroeck@​mobiel21.​be.

Deel dit artikel via: