Autovrije Zondag

Slimme steden

Het opzet van Autovrije Zondag is simpel: straten en pleinen voor één dag autovrij maken zodat bewoners en bezoekers alle ruimte krijgen om te fietsen, te skaten of rustig te wandelen. Een Autovrije Zondag geeft elke gewone zondag een stevige upgrade.

Auto’s verd­wi­j­nen, mensen verschijnen

Een Autovri­je Zondag geeft iedereen de kans om de straat opnieuw te beleven. Waar auto’s verd­wi­j­nen, ver­schi­j­nen mensen. Logisch ook want in plaats van motor­lawaai en uit­laat­gassen voeren gebabbel en gelach, vrolijke muziek en bel­gerinkel de boven­toon. Voor verenigin­gen is die dag hét moment om naar buiten te komen en hun werk­ing in de kijk­er te zetten. En als lokaal bestu­ur pak je uit met je plan­nen en real­isaties op het vlak van duurzame mobiliteit. Autovri­je Zondag is boven­di­en de ide­ale gele­gen­heid om zoveel mogelijk mensen duurzame ver­vo­ersmid­de­len te lat­en testen: van elek­trische fiet­sen en e‑steps tot deel­mo­biliteit en het open­baar vervoer. 

Een dag zon­der kon­ing auto is trouwens niet alleen gezel­lig en inspir­erend, het doet ook gewoon deugd aan de oren, de lon­gen en het hart. Rede­nen genoeg om als gemeente een Autovri­je Zondag te organ­is­eren. Toch nog meer argu­menten nodig? Lees dan zek­er onze blog nog eens door en (her)ontdek de troeven van een dag­je autorust.

Deze 48 gemeen­ten organ­is­eren een Autovri­je Zondag in 2023

Klik op de links hieron­der om alle pro­gram­ma’s te zien. 

Zondag 20 augus­tus: Herentals

Zondag 27 augus­tus: Leu­ven

Zondag 10 sep­tem­ber: Has­selt, Zweveg­em

Zondag 17 sep­tem­ber: Aalst, Antwer­pen (+ de extra 50 autovri­je strat­en dankz­ij de Open­stra­tendag van Recht op Lucht), Asse, Bev­eren, Bilzen, Brugge, Deinze, Den­der­leeuw, De Pinte, Essen, Gaas­beek, Gent, Haacht, Heist-op-den-Berg, Ieper, Kluis­ber­gen, Kor­ten­berg, Kor­trijk, Lier, Lom­mel, Meche­len, Meise, Melle, Ninove, Oos­t­ende, Putte, Riemst, Roe­se­lare, Sint-Niklaas, Torhout, Turn­hout, Veurne, Vil­vo­orde, Walem, Wij­negem, Wille­broek, Wom­mel­gem, Zelzate, Zot­tegem

Het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest met al zijn 19 gemeen­ten, én een spe­ci­aal autovrij pro­gram­ma in Etter­beek, Schaar­beek, Sint-Lam­brechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel

Zondag 24 sep­tem­ber: Ranst, Aarschot

Zondag 1 okto­ber: Poperinge, Oost­kamp


Organ­iseer zelf een Autovri­je Zondag

Plan een Autovri­je Zondag en laat strat­en in jouw gemeente bruisen van het lev­en. Groots hoeft het niet te zijn. Jij kiest de beste manier om auto’s een dag aan de kant te schuiv­en. Het resul­taat zijn sowieso lev­endi­ge strat­en vol leuke activiteit­en en hon­derd­duizen­den lachende gezicht­en van even­veel bewon­ers en bezoekers. 

Extra strate­gis­che en prak­tis­che ondersteuning

Nog op zoek naar extra onder­s­te­un­ing en advies, zow­el voor als achter de scher­men? Ont­dek de 3 for­mules die we samen met event­bu­reau Indian­drib­ble uitwerk­ten. Je vin­dt er voor elk bud­get een oploss­ing vanaf 3.000€.

  Com­mu­niceer over je plannen

  Pro­moot je Autovri­je Zondag met het spe­ci­aal voor gemeen­ten ontwikkelde grafisch mate­ri­aal. (> zie ook Down­loads onder­aan deze pag­i­na). Ideaal om je com­mu­ni­catiecam­pagne een herken­bare, frisse look te geven. Een vrolijk logo aange­vuld met tien­tallen icoon­t­jes onder­strepen per­fect de sfeer en de goed-gevoel-vibe. Het mooie is trouwens dat jij de kleuren van het logo en de icoon­t­jes hele­maal zelf kunt kiezen. Kor­tom: per­fect inpas­baar in de huis­sti­jl van jouw gemeente!

  Down­load het grafisch mate­ri­aal onder­aan deze pag­i­na. En dat hele­maal gratis. Check ook zek­er de hand­i­ge huis­sti­jl­gids met tips en voor­beelden voor affich­es, fly­ers en social­me­di­a­posts. Zo steek je jouw Autovri­je Zondag in een fris jasje.

  Organ­iseer je een Autovri­je Zondag? Laat het ons weten via het reg­is­tratiefor­muli­er en dan zetten wij jouw ini­ti­atief mee in de kijker.

  Laat je inspireren!

  Inter­esse om zelf ook een Autovri­je Zondag te organ­is­eren, maar zit je nog met vra­gen over hoe je dat het best aan­pakt? Her­bek­ijk dan zek­er ons webi­nar, waarin Stad Turn­hout vertelt hoe zij hun Autovri­je Zondag aanpakken.

  We gaan ervoor, samen met jou!

  In 2022 organ­iseer­den 43 ste­den en gemeen­ten in Vlaan­deren een Autovri­je Zondag, vaak in het kad­er van de Week van de Mobiliteit. In 2023 willen we nog meer ste­den en gemeen­ten een dag­je autorust gun­nen. Samen met jou.

  Nog op zoek naar bijkomende onder­s­te­un­ing of heb je prak­tis­che vra­gen? Neem gerust con­tact op en dan helpen we je om jouw Autovri­je Zondag op de rails te zetten.
  En onthou alti­jd: Autovrij maakt mensen blij :-)