Autovrije Zondag

Autovrije ruimte

Het opzet van Autovrije Zondag is simpel: straten en pleinen voor één dag autovrij maken zodat bewoners en bezoekers alle ruimte krijgen om te fietsen, te skaten of rustig te wandelen. Een Autovrije Zondag geeft elke gewone zondag een stevige upgrade.

Auto’s verd­wi­j­nen, mensen verschijnen

Een Autovri­je Zondag geeft iedereen de kans om de straat opnieuw te beleven. Waar auto’s verd­wi­j­nen, ver­schi­j­nen mensen. Logisch ook want in plaats van motor­lawaai en uit­laat­gassen voeren gebabbel en gelach, vrolijke muziek en bel­gerinkel de boven­toon. Voor verenigin­gen is die dag hét moment om naar buiten te komen en hun werk­ing in de kijk­er te zetten. En als lokaal bestu­ur pak je uit met je plan­nen en real­isaties op het vlak van duurzame mobiliteit. Autovri­je Zondag is boven­di­en de ide­ale gele­gen­heid om zoveel mogelijk mensen duurzame ver­vo­ersmid­de­len te lat­en testen, zoals elek­trische fiet­sen, e‑steps en meer te leren over deel­mo­biliteit en open­baar vervoer. 


Organ­iseer zelf een Autovri­je Zondag

Inter­esse om zelf ook een Autovri­je Zondag te organ­is­eren, maar zit u nog met vra­gen over hoe u dat het best aan­pakt? Schri­jf dan zek­er in voor ons gratis webi­nar op dins­dag 24 mei van 9.30 tot 10.30 uur. U kri­jgt er een pak inspi­ratie voor lev­endi­ge, autovri­je strat­en én hand­i­ge tips van gemeen­ten met praktijkervaring.

Geef de strat­en van jouw stad of gemeente een dag­je autorust. Groots hoeft het niet te zijn. Zon­der rij­dende auto’s kan je de keukentafel op straat zetten voor een koffiek­lets met de buren of bad­minton­nen, en kinderen kun­nen naar harten­lust met elka­ar spe­len. Alleen maar bli­je gezichten.

  • Organ­iseer je een activiteit in het kad­er van Autovri­je Zondag? Laat het ons weten, dan zetten wij jouw ini­ti­atief mee in de kijker!
  • Nog op zoek naar onder­s­te­un­ing of heb je nog vra­gen? Neem gerust con­tact op met iemand van ons team.
  • Bezorgd om de hygiëne- en vei­lighei­ds­maa­trege­len tij­dens een autovrij even­e­ment? Doe de Covid Event Risk Scan om jouw Autovri­je Zondag coro­n­aproof te organ­is­eren.

Een nieuw élan

In 2021 organ­iseer­den 37 ste­den en gemeen­ten in Vlaan­deren een Autovri­je Zondag in het kad­er van de Week van de Mobiliteit. Na een jaar waarin coro­na nog een rem zette op de feestelijkhe­den, zien we dat de Autovri­je Zondag weer een nieuw élan heeft gevon­den. En met de sti­j­gende brand­stof­pri­jzen, ver­scherpte kli­maat­doel­stellin­gen gaan we in 2022 voor dubbel zoveel Autovri­je Zondagen.

Een dag zon­der kon­ing auto doet gewoon deugd aan de oren, de lon­gen en het hart. Recent onder­zoek toont trouwens aan dat de gezond­hei­d­sef­fecten van luchtveron­treinig­ing veel ern­stiger zijn dan eerder aangenomen. Luchtvervuil­ing zorgt, enkel in Europa, jaar­lijks voor 800.000 vroegti­jdi­ge over­li­j­dens. Rede­nen genoeg om zelf ook een Autovri­je Zondag te organiseren.