Raambabbel
Raambabbel

Met het project Raambabbel onderzoekt Mobiel 21 hoe citizen science burgers nog beter kan betrekken en samenbrengen rond leefbare straten en buurten. De gegevens van Telraam, waarbij mensen zelf het verkeer in hun straat meten, vormen de basis om het gesprek rond die thema’s op gang te brengen.

Ver­keer­stellin­gen voor meer sociale cohesie 

Op meer dan 600 plaat­sen in Bel­gië tellen mensen zelf het ver­keer in hun straat dankz­ij een Tel­raam. Al die Tel­ra­men lev­eren een mas­sa gegevens op die ste­den en gemeen­ten kun­nen gebruiken om hun mobiliteits­beleid bij te sturen. Ook voor bewon­ers zelf zijn de tellin­gen nut­tig, alleen is het vaak niet meteen duidelijk hoe ze er con­creet mee aan de slag moeten gaan. Dat stru­ikel­blok wil Mobiel 21 samen met de Sociale Inno­vatiefab­riek uit de weg ruimen. 

In Leu­ven, Zand­hoven en Berin­gen gaan we, samen met betrokken burg­ers, con­crete ini­ti­atieven kop­pe­len aan de verza­melde ver­keers­da­ta. Zo zorgt Tel­raam niet alleen voor pure com­pu­t­er­da­ta, maar ook voor meer con­tact tussen buren. Het is de bedoel­ing om samen inter­ven­ties in de pub­lieke ruimte te bedenken en op een laag­drem­pelige manier te werken aan veilige strat­en en buurten waar het aan­ge­naam lev­en is. 

Via vol­gende tussen­stap­pen willen we een antwo­ord vin­den op de hoofd­vraag: In welke straat wil jij wonen? 

 1. Iedereen kent de data van Telraam 
 2. Iedereen begri­jpt de data van Telraam 
 3. De con­text van de data is duidelijk (vb. type straat, vergelijk­ing met andere straten) 
 4. De knelpun­ten wor­den duidelijk 
 5. Buren werken maa­trege­len met impact uit 

  Mobiel 21 en de Sociale Inno­vatiefab­riek zetten het pro­ces in gang, maar het zijn de mensen zelf die hun ver­keer­stellin­gen door hun engage­ment omzetten in meer sociale cohe­sie en ontmoeting. 

  Cit­i­zen sci­ence ont­moet participatie 

  Door informele Raam­babbels leren mensen elka­ars noden en wensen rond mobiliteit beter ken­nen en begri­jpen. Raam­babbels zor­gen op die manier voor min­der polar­isatie rond het eeuwige hot top­ic’ van mobiliteit. Met Raam­babbel gebruiken we de pub­lieke ruimte als toe­gangspoort’ om te werken aan meer betrokken­heid bij het the­ma van duurzame mobiliteit. Dat is nieuw. We onder­zoeken met andere woor­den het democ­ra­tisch poten­tieel van cit­i­zen sci­ence. Boven­di­en is het de eerste keer dat we vanu­it een soci­ol­o­gisch per­spec­tief naar onze activiteit­en kijken. We zijn ervan over­tu­igd dat dit een prece­dent kan zijn voor andere pro­jecten en voor de sec­tor, om via par­tic­i­patie écht het ver­schil te maken. 

  We geloven dat ont­moet­ing tussen mensen inspireert en activeert. Waar mensen elka­ar leren begri­jpen, kri­j­gen con­trapro­duc­tieve wij-zij-ver­halen geen voed­ings­bo­dem. En die zijn in het mobiliteits­de­bat vaak heel hard­nekkig, denk maar aan de over­tu­igde fietser tegen­over de buur­man met twee wagens voor de deur. Informele Raam­babbels gaan in de eerste plaats over buren onder elka­ar: hoe kijken zij naar mobiliteit, vei­ligheid en leef­baarheid? Zulke buren­babbels halen de veni­jnige kan­t­jes van de dialoog en dat is cru­ci­aal voor echte verandering. 

  Exper­i­mentele aanpak 

  We exper­i­menteren met nieuwe method­ieken, maar de Tel­raam-gegevens bli­jven wel de basis voor de Raam­babbels. Mobiliteit is vaak een ver­haal van de hap­py few, omwille van het jar­gon en de ingewikkelde materie. En daar willen we van af. We halen alle drem­pels weg. We mak­en de Tel­raam-data begri­jpelijk voor een breed pub­liek. We helpen mensen bij de eerste stap om een dialoog aan te gaan met hun buren en uitein­delijk ook met hun beleidsmakers. 

  Mobiel 21 werkt samen met TML voor het tech­nis­che luik (Tel­raam-toestellen en dataver­w­erk­ing) en de Sociale Inno­vatiefab­riek voor de impact­met­ing (impact wiz­ard). We testen en eval­ueren de Raam­babbels eerst in drie Vlaamse gemeen­ten. We bek­ijken de impact ervan en onder­zoeken of de directe acties in de pub­lieke ruimte ook effec­tief lei­den tot duurzame veran­der­ing en meer leef­bare gemeen­ten. Wordt ongetwi­jfeld vervolgd…

  Deel dit artikel via: