Mobilab: een gemeente op mensenmaat maak je samen
Mobilab: een gemeente op mensenmaat maak je samen

Mobilab is een co-creatieproject waarin drie Limburgse gemeenten, Peer, Pelt en Oudsbergen, samen met hun inwoners zoeken naar duurzame mobiliteitsoplossingen voor een gemeente op mensenmaat. Elk van de drie gemeenten legt daarbij haar eigen focus. Door hun inwoners te laten proeven van mobiliteitsoplossingen die burgers zelf voorstellen, werken ze stelselmatig toe naar duurzame gedragsverandering. Mobiel 21 begeleidt het hele project.

Van exper­i­ment naar permanent 

Met ste­un van de provin­cie Lim­burg begelei­den het Inno­vati­es­te­un­punt en Mobiel 21 de drie gemeen­ten door het hele traject. 

Ouds­ber­gen zet duurzame woon-schoolver­plaatsin­gen en ver­keersveilige schoolomgevin­gen centraal

Kinderen van Dal­ton School Meeuwen-Gruitrode en Vri­je Basiss­chool Royke bun­de­len ideeën om hun schoolomgev­ing ver­keersveiliger en plezan­ter in te richt­en. Extra groen, een leuke hang­plek, een cool fietspar­cours of een hele school­straat in de kleuren van de regen­boog: het kan alle­maal. In de exper­i­mentele fase van het project bouwen de leer­lin­gen let­ter­lijk hun droom. Ver­vol­gens testen ze hun zelf ont­wor­pen, nieuwe schoolomgev­ing. Die testop­stellin­gen kri­j­gen een eigen cam­pagne én een offi­cieel kick-off­mo­ment. Na een paar maan­den vol­gt dan een eval­u­atie door het gemeen­tebestu­ur, mobiliteit­sex­perten en uit­er­aard de leer­lin­gen zelf, om te kijken welke testop­stellin­gen suc­ces hebben. Voor- en nametin­gen van de modal split van bei­de scholen onder­bouwen de impact van de exper­i­menten. Het voor­naam­ste doel is om meer leer­lin­gen, oud­ers en schoolmedew­erk­ers te voet of met de fiets naar school te lat­en komen. Uitein­delijk is het de bedoel­ing om het project door te trekken naar de hele scholenge­meen­schap om een duurza­am sneeuw­bal­ef­fect te krijgen. 

Pelt trekt kaart van fietsdeelsystemen 

In Pelt startte het project met een enquête, gericht naar nieuwe en poten­tiële fiet­sers, over gebruik­er­snoden en rand­voor­waar­den om (meer) te fiet­sen. Meer dan 1.000 respon­den­ten vulden in volle coro­nati­jd de online bevrag­ing in en sprak­en zich o.a. uit over kwaliteitsvolle fiet­sen­stallin­gen, extra dien­sten en deel­sys­te­men. Een eerste burg­er­lab gaat zich nu verdiepen in de selec­tie en uitwerk­ing van de droomscenario’s’ op korte en lange termijn. 

Burg­er­lab in Peer met mil­i­tairen van lucht­macht­ba­sis Kleine Brogel

Het doel is om meer mensen te over­tu­igen de fiets te nemen naar één van de groot­ste werk­plekken in Lim­burg. Om de first en last mile duurza­am te mak­en wordt het ver­vo­er op maat’ in het nieuwe open­baarver­vo­er­plan ook op maat van de fietser vor­mgegeven. Het burg­er­lab, in het voor­jaar van 2021, focust op het ver­plaats­ings­ge­drag van de mil­i­tairen en hun toekom­stige noden op het vlak van mobiliteit. Aan de hand van work­shops wor­den hun wensen nadi­en omgezet in de prak­tis­che oplossin­gen en testopstellingen. 

In het najaar staan ten slotte experten­labs en excur­sies gep­land om ken­nis en ervarin­gen tussen alle part­ners te delen. Het project loopt nog tot 2022.

Verdient jouw gemeente ook een Mobilab?
Bouw samen met je inwoners een gemeente op mensenmaat!