Way Too Much: zonder schrik door Brussel fietsen
Way Too Much: zonder schrik door Brussel fietsen

Het onveiligheidsgevoel op de fiets halveert na een opleiding gevolgd door een oefenperiode. Dat blijkt uit de studie Way Too Much, uitgevoerd door Pro Velo en Mobiel 21 in opdracht van Brussel Mobiliteit, bij meer dan 200 fietsers.

De Way Too Much-studie onder­zoekt de ver­keersvei­ligheid van fiet­sers in Brus­sel op basis van hun risi­cop­er­cep­tie, en gaat na welke impact een oplei­d­ing heeft op hun onvei­lighei­ds­gevoel. Dat wordt vooral veroorza­akt door de ver­keers­druk­te, het gebrek aan respect voor voor­rang, fiet­sen in gemengd ver­keer en onduidelijke ver­keerssi­t­u­aties: geen mark­er­ing, beweg­wi­jz­er­ing of fietspaden. 

Voor de enquête wer­den 210 deel­ne­mers — met en zon­der ervar­ing — in een eerste fase ondervraagd over 16 sit­u­aties die alge­meen als gevaar­lijk wor­den beschouwd. Nadi­en kre­gen de deel­ne­mers een the­o­retis­che en prak­tis­che oplei­d­ing van Pro Velo om veilig in Brus­sel te fiet­sen en meer zelfvertrouwen te kri­j­gen in het ver­keer. Zes weken na de oplei­d­ing wer­den 85 van hen opnieuw ondervraagd om de impact van de oplei­d­ing op hun per­cep­tie van gevaar en stress in het ver­keer te evalueren. 

De vijf gevaar­lijk­ste sit­u­aties vol­gens de deel­ne­mers

Uit de studie blijkt dat fiet­sers, ongeacht hun ervar­ing, dezelfde sit­u­aties erg gevaar­lijk vinden: 

 • Links afs­laan op een groot kruispunt 
 • Auto’s links inhalen die voor een ver­keer­slicht stilstaan 
 • Een helling afri­j­den op wegen met tramsporen 
 • In een straat met beperkt een­richt­ingsver­keer rijden 
 • Een weg opri­j­den zon­der fietspad wan­neer het fietspad plots ophoudt 

Oplei­d­ing en prak­tijkoe­fenin­gen voor meer zelfvertrouwen en min­der stress

Vóór de oplei­d­ing was 76% van de deel­ne­mers (83% van de begin­ners) van mening dat fiet­sen in Brus­sel gevaar­lijk is, en 67% (77% van de begin­ners) vond het een stressvolle ervar­ing. Via een the­o­retis­che en prak­tis­che oplei­d­ing leer­den de deel­ne­mers o.a.:

 • wat de beste plaats is om in te nemen op de weg 
 • een geschik­te fiet­sroute te kiezen 
 • over ver­keers­bor­den en voorrangsregels 
 • risi­co­volle wegsi­t­u­aties voor fiet­sers herkennen 

De studie toont aan dat de oplei­d­ing een zeer posi­tief effect heeft. De angst en stress nemen met de helft af bij begin­nende fiet­sers, en zes keer zoveel begin­nende fiet­sers vin­den het zelfs leuk om in Brus­sel te fiet­sen. Ook bij de meer ervaren fiet­sers is het effect merk­baar: slechts 40% van hen vin­dt na de oplei­d­ing dat fiet­sen in Brus­sel niet gemakke­lijk” is, tegen­over 66% vóór de oplei­d­ing. En miss­chien nog belan­grijk­er: maar lief­st 65% van de begin­nende fiet­sers geeft aan dat ze na de oplei­d­ing veel vak­er op de fiets sprin­gen. Deze vertrouwens­boost geeft dus ook de modal shift een duwt­je in de goede richt­ing. Meer oplei­d­ing zorgt dus voor meer fiet­sers met min­der angst om ook effec­tief op de fiets te springen. 


Meer mensen op de fiets kri­j­gen met De Fietsschool

De resul­tat­en van de Way Too Much-studie onder­s­te­unen onze oproep naar ste­den en gemeen­ten om te bli­jven investeren in fiet­s­lessen en coach­ing voor vol­wasse­nen. Ze zijn de effi­ciëntste manier om het vertrouwen van fiet­sers te boost­en en hun onvei­lighei­ds­gevoel onder­weg te ver­min­deren. Én ze zijn de kort­ste weg naar een even­wichtigere modal shift. De Fietss­chool is dé part­ner van lokale over­he­den en biedt deel­ne­mers een totaal­pakket van prak­tis­che en the­o­retis­che oplei­d­ing, coach­ing rond fiets­bez­it en com­mu­ni­ty build­ing. Onder andere Meche­len, Putte, Aarschot, Genk en Leu­ven hebben hun eigen Fietss­chool waar ieder jaar hon­der­den vol­wasse­nen leren fiet­sen. Ze her­win­nen er niet alleen een stuk­je vri­jheid, maar voe­len zich ook gezonder.

Meer dan alleen opleiding

Op basis van de Way too much-studie zijn er nog belan­grijke instru­menten die (lokale) belei­ds­mak­ers moeten inzetten om de sit­u­atie op de weg te ver­beteren voor actieve weggebruikers:

 • Sen­si­bilis­er­ingscam­pagnes over de voor­rangsregels voor fiet­sers om wed­erz­i­jds respect en aangepast gedrag aan te moedigen.
 • Fiet­sroutes zon­der druk of snel autover­keer in de kijk­er zetten, waar­door fiet­sers stressvolle sit­u­aties kun­nen vermijden.
 • Degelijke infra­struc­tu­ur, zek­er op grote kruis­pun­ten, om zow­el begin­nende als ervaren fiet­sers geen angst hebben om op de fiets te springen.
 • De auto­druk beperken en fiet­sers en voet­gangers voor­rang geven vol­gens het STOP-principe (eerst Stap­pers, Trap­pers, Open­baar ver­vo­er en pas als laat­ste Privé-auto’s en moto’s)
 • Snel­hei­dsver­schillen tussen wegge­bruik­ers ver­min­deren voor veilig, gemengd ver­keer op plaat­sen waar het niet mogelijk is om fietspaden aan te leggen.