VERO Assebroek
VERO Assebroek

In Assebroek hebben de laatstejaars van zeven basisscholen deelgenomen aan het eerste grote fietsexamen van de stad Brugge. En dat op onze onlangs gelanceerde verkeerseducatieve route, kortweg VERO. Assebroek is de eerste Brugse deelgemeente met een VERO voor fietsers. De andere deelgemeenten volgen. Dit najaar is Sint-Andries aan de beurt.

Twee vliegen in één klap

De Asse­broekse basi­siss­c­holen mak­en nu al inten­sief gebruik van de VERO. Niet alleen om fietsvaardighe­den in te oefe­nen, maar ook voor het afne­men van fiet­sex­a­m­ens. Secundaire scholen kun­nen de VERO gebruiken bij het afleggen van de Fiet­sOme­ter. Een prak­tijk­test om na te gaan of de leer­lin­gen van het eerste mid­del­baar vol­doende vaardig zijn om te fiet­sen in groep. De eerste­jaars van het Onze-Lieve-Vrouw­col­lege deden al een proeftest.

Een VERO, wat is dat?

Een VERO is een vaste uit­gestip­pelde route in een schoolomgev­ing langs ver­keerssi­t­u­aties die leer­rijk zijn voor kinderen. Een VERO kan opge­maakt wor­den voor voet­gangers en/​of fiet­sers in de omgev­ing van een school of van een scholengroep.

Bij de VERO hoort een kant-en-klare han­dlei­d­ing met kaart en routebeschri­jv­ing. Zo hebben leerkracht­e­nen en begelei­ders een duidelijk zicht op de ver­schil­lende ver­keerssi­t­u­aties. En een aparte les­fiche met infor­matie en oefenin­gen. Bij elke ver­keerssi­t­u­atie, bijvoor­beeld rechts afs­laan of voor­rang ver­lenen, leggen de kinderen een stuk­je van de route af.

Oefen­ing baart kunst

De voor­waarde voor een VERO met de fiets is dat kinderen vol­doende fietsvaardig zijn om op straat te fiet­sen. Samen de straat opgaan, houdt een leer­pro­ces in over het ver­keer. De kinderen leren de ver­keers­bor­den en –regels ken­nen, de juiste houd­ing als fietser aan­nemen en reken­ing houden met de andere wegge­bruik­ers. Hoe meer oefen­ing, hoe fietsvaardi­ger ze wor­den in het ver­keer. Tij­dens het fiet­sex­a­m­en wor­den ze beo­ordeeld op hun vaardigheid bij cor­rect afs­laan, langs een hin­der­nis fiet­sen, voor­rang geven, …

Bemerk­ing van obser­va­toren bij het fietsexamen:

Bij het afleggen van het fiet­sex­a­m­en zijn er duidelijk ver­schillen tussen de leer­lin­gen van klassen die meer oefend­en en klassen die min­der oefend­en op het par­cours. Min­der oefe­nen maakt leer­lin­gen onzek­er tij­dens het fiet­sex­a­m­en. Ze ken­nen de route nog onvol­doende, beheersen de nodi­ge vaardighe­den niet genoeg, … “.

Mobiel 21 is met de VERO in Asse­broek niet aan zijn proef­s­tuk toe. Tal van scholen en gemeen­ten deden al beroep op onze exper­tise om een VERO op te maken.

Con­tact VERO-Asse­broek:
Piet Ver­roens, pro­jectmedew­erk­er van Mobiel 21 en beziel­er van het Brugse Vero-project.

Deel dit artikel via: