Telraam op school
Telraam op school

Mobiel 21 werkt samen met Telraam aan een nieuw educatief pakket voor basisscholen. Bedoeling is dat leerlingen met de Telraam-data in de hand de mobiliteit rond de school en in hun woonbuurt kritisch onder de loep gaan nemen. Burgerwetenschap komt met dit project meteen langs de grote (school)poort binnen in de klas.

Heus­den-Zold­er maakt schoolomgevin­gen ver­keersveiliger met Telraam 

Basiss­chool De Spring­plank in Eversel bijt de spits af in het piloot­pro­ject van Tel­raam om de schoolomgev­ing beter af te stem­men op maat van kinderen. In een eerste fase installeren zow­el bewon­ers in de buurt van de school, leer­lin­gen en oud­ers een Tel­raam om het ver­keer in de buurt te mon­i­toren. Aan de hand van de ver­keers­da­ta die dat oplev­ert, schi­et begin sep­tem­ber het allereer­ste Tel­raam-tra­ject voor scholen uit de startblokken. 

De leer­lin­gen van De Spring­plank en de buurt­be­won­ers tellen het ver­keer op ver­schil­lende locaties in Eversel. Zo kri­j­gen ze meteen een goed beeld van de modal split in de wijken. Ze kri­j­gen ook de mogelijkheid om de cijfers kri­tisch te bek­ijken en al eens te vergelijken met hun per­soon­lijke ervarin­gen op het vlak van mobiliteit. Vb. rij­den de auto’s echt zo snel en is het echt zo druk in die ene straat, of is het een gevoel dat niet terugkomt in de Telraam-data? 

In een tweede stap denken leer­lin­gen in de les na over mobiliteit: over de routes die mensen nemen, wat de nade­len en gevaren zijn van (hoge) snel­heid, hoe mobiliteit een impact heeft op hun schoolomgev­ing en hoe zij samen ervoor kun­nen zor­gen dat alle leuke plekken in Eversel bereik­baar blijven. 

Belan­grijk is dat de kinderen onmid­del­lijk aan de slag kun­nen met de schat aan ver­keersin­for­matie die hun Tel­raam reg­istreert. Ver­vol­gens kri­j­gen ze zelf de kans om voorstellen uit te werken voor een gezon­dere en veiligere schoolomgev­ing. Die voorstellen wor­den dan in samen­spraak met oud­ers, de buurt en de gemeente getest in de prak­tijk. Het effect van die tijdelijke ingrepen vol­gen de leer­lin­gen uit­er­aard van nabij op via de Tel­ra­men, net als de buurt­be­won­ers trouwens. Zo kan iedereen objec­tief vast­stellen wat de gevol­gen, posi­tief of negatief, van de tijdelijke ingrepen zijn. Na een eval­u­atie kun­nen de test­maa­trege­len, mits een mogelijke bijs­tur­ing, per­ma­nent wor­den ingericht. 


Lespakket op maat van basisscholen

Op basis van het piloot­pro­ject in Eversel, ontwikke­len Mobiel 21 en Tel­raam een edu­catief pakket dat vanaf 2022 op de markt komt. De feed­back van zow­el oud­ers, leer­lin­gen als school­team is onont­beer­lijk om een gebruiksvrien­delijk en leer­rijk pakket uit te werken. Het nieuwe pakket zal dus niet alleen de mee­tap­pa­ratu­ur bevat­ten maar ook een draai­boek voor een pro­fes­sioneel eval­u­ati­etra­ject van het ver­keer in schoolomgevin­gen. De les­fich­es in het pakket helpen leerkracht­en met tips en best prac­tices om actief aan de slag te gaan met de Tel­raam-data in de klas. De les­fich­es gaan ook dieper in op onder meer het STOP-principe, de effecten van kli­maatveran­der­ing en de impact van wegver­keer op gezond­heid, milieu en maatschap­pij. Ver­vol­gens gaan de leer­lin­gen aan de slag met deze nieuwe ken­nis en de Tel­raam-data om de mobiliteit in de buurt van hun school onder de loep te houden. Ze kiezen samen welke ele­menten ze verder willen onder­zoeken en analyseren.

Scholen­plan Heusden-Zolder

Met een uit­ge­breid Scholen­plan zet de gemeente Heus­den-Zold­er in op veilig en duurza­am woon-schoolver­keer. De gemeente wil met haar plan de ver­keersvei­ligheid in alle schoolomgevin­gen ver­beteren en de routes naar school kind­vrien­delijk inricht­en. Daar­bij kiest ze voor een aan­tal quick wins zoals het ver­groten van de wacht­zone aan de school, het schrap­pen van enkele gevaar­lijke dwarspar­keer­vakken en het inricht­en van de bushaven buiten de rijweg. Al die ingrepen kri­j­gen nu dus een ver­volg in de vorm van Tel­raam-lespakket­ten die burg­er­weten­schap in de klas intro­duc­eren. Want ook co-cre­atie met leer­lin­gen, oud­ers en buurt­be­won­ers kadert bin­nen het Scholen­plan van Heusden-Zolder.

Deel dit artikel via: