School op de Teller: Leerlingen laten hun stem horen in het mobiliteitsdebat
School op de Teller: Leerlingen laten hun stem horen in het mobiliteitsdebat

School op de teller is een project van Mobiel 21, Telraam en VSV. Het doel is om leerlingen aan de hand van Telraam-data de mobiliteit rond de school en in hun buurt kritisch onder de loep te laten nemen.

Wat is School op de Teller? 

Leer­lin­gen werken in de les rond mobiliteit. Ze denken na over de routes die mensen nemen: komen ze met de auto, de fiets of te voet? Wat zijn de nade­len en gevaren van (hoge) snel­heid? Hoe heeft mobiliteit een impact op hun schoolomgev­ing en hoe kun­nen ze er samen voor zor­gen dat alle leuke plekken bereik­baar blijven? 

Basiss­chool de Spring­plank ging samen met de gemeente Heus­den als eerste aan de slag met het con­cept van School op de Teller. Ze installeer­den daar­voor 8 Tel­ra­men in de school en in huizen in de directe omgev­ing. Op basis van de ver­keer­stellin­gen willen de gemeente, de school (leerkracht­en en direc­tie), de kinderen, de oud­ers en de buurt­bu­urbe­won­ers samen werken aan een veilige en gezonde buurt. 

Hoe leg je dat een­voudig uit? 

In het project leren we de kinderen om met een Tel­raam te werken, de data te begri­jpen en helpen we hen met een lespakket op maat om er de nodi­ge ken­nis uit te put­ten. Leer­lin­gen uit het 4de, 5de en 6de leer­jaar kri­j­gen een intro­duc­tieles over onder meer Tel­raam, ver­keers­da­ta, mobiliteit en kli­maat, hun eigen gedrag enz. In de begelei­dende pre­sen­tatie leggen we stap voor stap uit wat kli­maatop­warm­ing is, wat de impact is van mobiliteit op de kli­maatop­warm­ing en vertellen we hoe bepal­end ons eigen gedrag is. Ver­vol­gens kri­j­gen ze infor­matie over waarom ver­keers­da­ta verza­me­len inter­es­sant is, en wat ze ermee kun­nen doen. Tot slot dagen we de leer­lin­gen uit om ook al een stap­je verder te denken, over wat ze zouden kun­nen en willen doen voor een gezon­dere mobiliteit. 

Naast de intro­duc­tieles, zijn er nog spec­i­fieke lespakket­ten uit­gew­erkt rond deze thema’s:

  • Mobiliteit en eigen gedrag 
  • Ver­keers­be­weg­in­gen in de straat 
  • Data verza­me­len
  • Data analy­seren
  • Mijn ver­plaats­ing is belan­grijk voor mij 
  • Ver­plaatsin­gen in de toekomst 

Tel­raam op School legt hier­mee een duidelijke link met de eindter­men van het basisonderwijs. 

Is dat niet te moeil­ijk zo’n Telraam? 

De data van Tel­raam zijn niet onmid­del­lijk gemakke­lijk te begri­jpen. Maar enkele zak­en vallen al snel op, zoals bijvoor­beeld de snel­heid van auto’s, de taart­di­a­gram­men met het aan­tal fiet­sers, voet­gangers en auto’s. Die grafieken trig­geren dan weer nieuwe opmerkin­gen en vra­gen waar­door het Tel­raam uitein­delijk al zijn geheimen kan prijsgeven. 

Is ver­keer geen ver-van-hun-bed-show? 

De leer­lin­gen van de Spring­plank wis­ten al enorm veel over kli­maatop­warm­ing en mobiliteit. Ze waren heel goed op de hoogte van de impact van hun eigen gedrag. En ze kon­den hun gedrag en dat van de omgev­ing kri­tisch bek­ijken. Ver­keer is dus alles­be­halve een ver-van-hun-bed-show. Ze wor­den er nl. elke dag mee geconfronteerd. 

Ver­keersvei­ligheid kwam, niet geheel ver­rassend, heel duidelijk naar boven als een drem­pel om zich meer en vak­er duurza­am te ver­plaat­sen. Dat betekent ook dat de leer­lin­gen ook veel goest­ing hebben om te werken aan een veilige schoolomgev­ing zodat ze vak­er met de fiets of te voet naar school kun­nen én mogen komen. Alle kinderen had­den al snel heel wat ideeën om gevaar­lijke plekken aan te pakken, oud­ers en andere kinderen te over­tu­igen, enz. En uit bij­na alle sessies kwam naar voren dat kinderen dromen van een veilige schoolomgev­ing, zodat hun mama en papa hen alti­jd naar school zullen lat­en fiet­sen of stappen. 

School op de Teller zit nog in de piloot­fase. Dankz­ij de ste­un van het Vlaams Departe­ment Mobiliteit en Open­bare Werken kun­nen we het project in school­jaar 2022 – 2023 verder ontwikke­len, uitvo­eren en mon­i­toren in 3 basiss­c­holen. Op basis van hun feed­back sturen we bij waar nodig. Daar­na is het lespakket van School op de Teller klaar om in alle Bel­gis­che basiss­c­holen uit te rollen.

Deel dit artikel via: