Parkeerbeleid moet minder emotioneel worden

Nog te vaak bekijken beleidsmakers parkeren vanuit een emotioneel standpunt. Dat bleek onlangs nog tijdens een woelige gemeenteraadszitting in Schaarbeek. Daar kwamen kwade burgers samen om te protesteren tegen het aangepaste parkeerbeleid van de gemeente. Die breidde namelijk de betalende zone voor bezoekers uit en dat lokte ook onder de bewoners heftige emotionele reacties uit, hoewel er voor hen niets veranderde.

Wie aan par­keer­plaat­sen of ‑tarieven raakt, raakt mensen recht in hun hart zo lijkt het wel. Dankz­ij Park4Sump weten we echter ook wat de voorde­len zijn waar nie­mand het over heeft. Mensen beschouwen een goed­kope of zelfs gratis par­keer­plaats vlak voor de deur nog heel vaak als een ver­wor­ven recht. Nochtans gaat het over miljoe­nen vierkante meters kost­bare, pub­lieke ruimte die op veel plaat­sen veel nut­tiger kun­nen wor­den gebruikt om de omgev­ing leef­baarder en veiliger te mak­en voor de bewoners. 

Min­der par­keer­plaat­sen op straat heeft enkele grote voorde­len, die genegeerd wor­den wan­neer emoties de boven­hand halen. Het Europese Park4­SUMP-project, opges­tart in het kad­er van Hori­zon 2020, en enkele con­crete buiten­landse voor­beelden tonen aan dat min­der on-street park­ing wel eens meer winst kan oplev­eren dan op het eerste gezicht blijkt. 

Vier voorde­len van parkeermanagement

 1. Bereik­baarheid
  Door par­keer­plaats min­der te ver­snip­peren, meer te con­cen­tr­eren en te com­bineren met open­baar ver­vo­er (Park&Ride) of fiet­sen (Bike&Ride), ontstaan er mobil­i­ty hubs’ die duurzame ver­plaatsin­gen in een stad aanmoedigen.

 2. Milieu
  Effec­tief par­keer­man­age­ment zorgt voor min­der onn­odig autover­keer in een stad en heeft zo een directe impact op de luchtk­waliteit. Onder­zoek toont aan dat tot 30 % van het ver­keer in een stad gewoon op zoek is naar een parkeerplaats.

 3. Leef­baarheid
  Min­der onn­odig ver­keer betekent ook aan­ge­namere strat­en om rond te wan­de­len. Door par­keer­plaat­sen te schrap­pen, is er ook meer plaats voor bredere fiets- en voet­paden. En in deze Coro­na-tij­den is er geen beter moment om auto’s van de weg te halen voor meer social distancing.

 4. Economie
  Aan­ge­name strat­en kun­nen meer mensen over­tu­igen om er te gaan winke­len, wat posi­tief is voor de lokale handelaars. 

Deze ste­den deden het al 

Ver­schil­lende ste­den zijn al over­tu­igd van de kracht van par­keer­man­age­ment en hebben ingri­jpende plan­nen op tafel liggen. Zo opende Brus­sel vorig jaar nog een grote nieuwe P&R en heeft het er nog enkele andere op de plan­ning staan om zo de bereik­baarheid van de bin­nen­stad te ver­groten. Verder wil de hoofd­stad de komende jaren ook tot 60.000 par­keer­plaat­sen op straat schrap­pen en zo meer plaats bieden aan voet­gangers, fiet­sers en het open­baar ver­vo­er. Dit schrap­pen van on-street par­keer­plaat­sen wil ook de burge­meester van Par­i­js door­vo­eren. Ze wil zelfs 72% ervan weghalen om zo meer infra­struc­tu­ur voor fiet­sers te bouwen. Ook Sint-Niklaas, een Park4­SUMP-part­ner, geeft het goede voor­beeld. Zo vor­mde de stad de belan­grijke Sta­tion­sstraat om van een klassieke straat met par­keer­plaat­sen tot een gezel­lige winkel-wandelstraat. 

Wat met vervoersarmoede? 

Natu­urlijk zorgt par­keer­beleid niet alleen voor grote voorde­len, het stelt ste­den ook voor enkele belan­grijke uitdagin­gen. Par­keer­plaat­sen schrap­pen kan de mogelijkhe­den van som­mige groepen beperken, waar­door ver­vo­er­sar­moede optreedt. Mobiel 21 werkt al ver­schei­dene jaren rond het the­ma en heeft intussen heel wat exper­tise opge­bouwd. Gecom­bi­neerd met de huidi­ge ervarin­gen als pro­jectlei­der van Park4SUMP, maakt dit van Mobiel 21 dus een uit­stek­ende part­ner die Vlaamse ste­den kan onder­s­te­unen in hun omscha­kel­ing naar een duurza­mer vervoersmodel. 

Par­keer­beleid is geen detail maar de kern van de zaak 

Het poten­tieel van een door­dacht par­keer­beleid wordt nog te vaak onder­schat. Ste­den en gemeen­ten hebben geen dure toolk­its of ste­den­bouwkundi­ge ingrepen nodig voor gezon­dere en leef­baardere strat­en. Par­keer­man­age­ment is een kans die zomaar voor het oprapen ligt. Het zou de kern moeten vor­men van elk duurza­am mobiliteit­s­plan. Met min­i­male inspan­nin­gen kun­nen belei­ds­mak­ers zeer grote voorde­len behalen. Sim­pele ingrepen kun­nen een stad al veel leef­baarder en aan­ge­namer mak­en voor fiet­sers en wan­de­laars, maar ook en vooral voor de mensen die er wonen. Een stad moet dan wel het lef hebben om de emoties het hoofd te bieden. Zo kun­nen ze de eerste, vaak negatieve, reac­ties ombuigen tot een posi­tief ver­haal dat de lev­en­skwaliteit in de stad ten goede komt van bewon­ers én bezoekers.

Deel dit artikel via: