Brugge kiest voor kindvriendelijke schoolomgevingen
Brugge kiest voor kindvriendelijke schoolomgevingen

Wat vinden leerlingen en leerkrachten van de initiatieven om hun schoolomgeving veiliger en kindvriendelijker te maken? We interviewden Brugse leerlingen en leerkrachten tijdens de Strapdag op 't Zand in Brugge.

De stad Brugge en Mobiel 21 onder­s­te­unen Brugse scholen bij de opmaak van een schoolver­vo­er­plan. We stellen vra­gen over de manier waarop leer­lin­gen en schoolper­son­eel zich ver­plaat­sen en bren­gen hun routes in kaart. Zo leggen we knelpun­ten bloot in de ver­vo­er­sor­gan­isatie, schoolomgev­ing en school­routes. Ver­vol­gens bek­ijken we het mobiliteits­beleid en en de toepass­ing ervan bin­nen het leer­plan. Het resul­taat is een actieplan met con­crete doel­stellin­gen en acties op korte en lange termijn.

Die acties ver­schillen van school tot school afhanke­lijk van de con­crete verkeerssituatie:

  • een school­straat die auto’s weert uit de schoolomgev­ing aan het begin en het einde van de schooldag
  • gemachtigde opzichters die leer­lin­gen veilig helpen over­steken op gevaar­lijke kruispunten
  • begelei­de rijen die leer­lin­gen op een veilige manier naar de open­baarver­vo­er­haltes brengen
  • een ver­keerse­d­u­catieve route om leer­lin­gen klas­sikaal hun ver­keers- en fietsvaardighe­den in het ver­keer te lat­en oefenen

Inter­views


Louise
(leer­ling 6de leerjaar)

Vide­ofrag­ment

<Ik kom vaak met de auto naar school. Soms vraag ik het aan mijn oma en dan gaan we samen met de fiets naar school.>

Nina (leer­ling 6de leerjaar)

Vide­ofrag­ment

<Ik kom te voet naar school en dat is leuk­er dan met de auto. Ik vind dat ook het sportief­ste en het beste voor het milieu.>

Oona (leer­ling 6de leerjaar)

Vide­ofrag­ment

<Ik fiets alleen naar school. Zebra­paden en kruis­pun­ten met ver­keer­slicht­en vind ik het veiligst.>

Ruben Van­den­driess­che (leerkracht Sint-Lodewijks, Kris­tus-Kon­ing Brugge)

Vide­ofrag­ment

<Wij waren de eerste van vijf Brugse scholen die een School­straat mocht­en organ­is­eren i.s.m. de oud­er­raad en Stad Brugge. Het was nodig omdat veel oud­ers hun wagen in de straat par­keer­den om hun kinderen af te zetten en op te halen.>

Jonas De Smedt (leerkracht De Tan­dem, Sint-Kruis Brugge)

Vide­ofrag­ment

<De grote veran­der­ing is de ton­nage­beperk­ing in onze straat. Tegen­over onze school is een groot­waren­huis. De vracht­wa­gen bleef heel vaak staan tij­dens de schooluren, waar­door het voor onze leer­lin­gen gevaar­lijk was om met de fiets naar school te komen.>

Sophie Cools (leerkracht Jan Fevi­jn Cam­pus Paal­bos, Asse­broek Brugge)

Vide­ofrag­ment

<De ver­keerse­d­u­catieve route is een super­leuk ini­ti­atief om met de leer­lin­gen op stap te gaan in de omgev­ing van de school. Ze geeft ons de kans om te bek­ijken waar leer­lin­gen moeil­ijkhe­den ondervin­den. Door te oefe­nen, wor­den onze leer­lin­gen zelf­s­tandi­ger. En dat is belan­grijk wan­neer ze straks naar het mid­del­baar gaan.>

Andere gemeen­ten volgen 

Mobiel 21 is ges­tart met de opmaak van zes schoolver­vo­er­plan­nen voor de gemeente Ter­vuren. Tegen april van vol­gend jaar moeten ze klaar zijn. Ook in Heus­­den-Zold­er staan er twaalf schoolver­vo­er­plan­nen op stapel, ver­spreid over vier schooljaren. 

Gemeen­ten die inter­esse hebben, vin­den meer infor­matie op onze pag­i­na over schoolver­vo­er­plan­nen.