CIVINET .BE
CIVINET .BE

De Europese Unie helpt steden en gemeenten op allerlei manieren bij het ontwikkelen, testen en uitrollen van duurzame en slimme mobiliteitsmaatregelen. Daarvoor voorziet ze financieringsmogelijkheden, organiseert ze innovatieprojecten en deelt ze best practices. Ook in België. Alleen is het voor veel gemeenten vaak moeilijk om het overzicht te bewaren. CIVINET .BE brengt hier verandering in.

Vin­dt u het ook moeil­ijk om een goed beeld te kri­j­gen van wat er zich alle­maal afspeelt op het Europese niveau? Hebt u het gevoel dat u inter­es­sante Europese financier­ingsmo­gelijkhe­den en pro­jec­to­proepen mis­loopt? Hebt u moeite om gelijkgestemde pro­ject­part­ners te vin­den? Zoekt u naar de beste manier om rel­e­vante inno­vaties en best prac­tices uit bestaande pro­jecten te imple­menteren? Dan moet u zek­er CIVINET .BE leren kennen.

Een nieuw, lerend netwerk

CIVINET .BE is een nieuw, lerend netwerk van Mobiel 21 dat Bel­gis­che gemeen­ten verenigt om het max­i­mum uit Europese mobiliteit­spro­jecten te halen. Met als groot­ste troef dat het Europa naar uw stad­huis of dorp­splein brengt op een toe­ganke­lijke en laag­drem­pelige manier. 

Op 19 sep­tem­ber stelde Mobiel 21 het nieuwe netwerk voor de eerste keer voor aan geïn­ter­esseerde gemeen­ten. Bij­na 20 Brus­selse, Vlaamse en Waalse gemeen­ten namen deel en dacht­en mee na over de werk­ing en de toekom­stige activiteit­en van CIVINET .BE. Mobiel 21 gaat nu met hun waarde­volle input aan de slag achter de scher­men, om dan op korte ter­mi­jn boeiende CIVINET-activiteit­en en ‑events uit te rollen in Bel­gië en daarbuiten. 

Doet ook jouw gemeente mee?

Ook andere Bel­gis­che gemeen­ten kun­nen zich nog steeds aan­melden om vri­jbli­jvend aan te sluiten bij CIVINET .BE. Wil je ont­dekken hoe het nieuwe netwerk helpt om jouw gemeente om te tov­eren tot een voortrekker op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit? Of wil je gewoon op de hoogte gehouden wor­den van toekom­stige CIVINET-activiteit­en? Mail naar civinet.​be@​civitas.​eu voor meer info. 

CIVITAS Logo EU transparent

Jouw por­taal naar Europa

CIVINET .BE is een ini­ti­atief van Mobiel 21 met ste­un van het Europese CIV­I­TAS-pro­gram­ma, dat er de afgelopen 20 jaar in slaagde om onder­zoek en inno­vatie op het gebied van mobiliteit te bevorderen en lokale over­he­den in heel Europa te onder­s­te­unen bij het ontwikke­len, testen en uitrollen van mobiliteitsmaatregelen. 

CIVINET .BE pro­moot de suc­cesvolle CIV­I­TAS-aan­pak op lokaal niveau door CIV­I­TAS-ken­nis te ver­tal­en naar de lokale taal en cul­turele con­text. Via events en activiteit­en onder­s­te­unt ze de uitwissel­ing van exper­tise over duurzame en slimme mobiliteits­maa­trege­len tussen gemeen­ten, het maatschap­pelijk mid­den­veld en het bedri­jf­sleven. CIVINET .BE doet ook dienst als laag­drem­pelig por­taal naar Europa door rel­e­vante infor­matie van de Europese Com­missie te delen. Het gaat dan bijvoor­beeld om updates over mobiliteits­beleid en mobiliteitsprojecten. 

Omge­keerd biedt CIVINET .BE lokale over­he­den ook een feed­back­kanaal om de Europese Com­missie te informeren over de mobiliteit­suit­dagin­gen waarmee ze gecon­fron­teerd worden.