Schoolvervoerplan

Duurzaam naar school

Ligt je school in een drukke omgeving? Dan is het tijd om een schoolvervoerplan te maken. Uiteraard krijg je hierbij onze steun. Maak nu je schoolomgeving veiliger.

Gevaar­lijke druk­te aan schoolpoorten

Een gek­end beeld: par­keer­chaos, fiet­sers die tussen auto’s door moeten lav­eren of oud­ers die lief­st tot op de speelplaats zouden rij­den. Scholen veroorza­k­en elke schooldag een hele­boel ver­plaatsin­gen op korte tijd. En dat ver­loopt niet alti­jd even vlot. 

Het schoolver­vo­er­plan maakt de schoolomgev­ing veiliger

Een schoolver­vo­er­plan brengt in kaart hoe de leer­lin­gen naar school komen. Het stelt ver­schil­lende acties voor om het ver­keer naar en van school milieu­vrien­delijk­er en veiliger te maken.

Hoe begin je met zo’n plan?

Om zo’n ver­vo­er­s­plan op te mak­en, betrek je best alle par­ti­jen: direc­tie, leerkracht­en, oud­ers, gemeente, lokale poli­tie en best ook de leer­lin­gen zelf.

Als school kan je een beroep doen op Mobiel 21. Wij lei­den het hele pro­ces in goede banen. Gewoon­lijk zijn er twee tot drie ver­gaderin­gen nodig. Je kri­jgt nadi­en een afgew­erkt schoolver­vo­er­plan. Daarin staan con­crete activiteit­en en tips om de ver­keers- en mobiliteitswerk­ing in je school op kruiss­nel­heid te brengen.

Check ook even bij je gemeente of provin­cie. Miss­chien komt je school wel in aan­merk­ing voor een subsidie.Miss­chien is dit ook inter­es­sant voor je?