WeCount: het wonder van burgerwetenschap en co-creatie
WeCount: het wonder van burgerwetenschap en co-creatie

WeCount stimuleert deelnemers om in co-creatie oplossingen uit te werken voor de mobiliteitsuitdagingen in hun stad. Een mooie combinatie van technologie, burgerwetenschap en engagement met enorm veel potentieel om mobiliteit een duurzame richting uit te sturen.

WeCount, Cit­i­zens Observ­ing UrbaN Trans­port, is een burg­er­weten­schap­spro­ject dat in vijf Europese ste­den loopt: Leu­ven, Cardiff, Dublin Ljubl­jana, Madrid. Daar­bij verza­me­len inwon­ers zelf ver­keers­da­ta, bewi­js­ma­te­ri­aal en ken­nis over het ver­keer in hun straat, wijk en stad. Dat doen ze met behulp van een Tel­raam, een gebruiksvrien­delijk en goed­koop toes­tel dat het ver­keer telt en de snel­heid van auto’s meet.

Ken­nis delen in de kern 

WeCount draait hele­maal rond burg­er­par­tic­i­patie en ken­nis­del­ing. Het project geeft deel­ne­mers niet alleen een schat aan infor­matie in de vorm van data, maar het geeft hun ook de instru­menten om deze data te analy­seren én in de lokale con­text te begri­jpen. Door ken­nis delen zo gemakke­lijk te mak­en helpt WeCount geën­gageerde burg­ers om hun eisen voor een leef­bare buurt kracht bij te zetten. Zo ontstaan zel­fredzame groepen van burg­er­weten­schap­pers die echte part­ners wor­den in het mobiliteits­beleid van de stad. 

Wat brengt de toekomst?

In Leu­ven is intussen een sterke, actieve Tel­raam-gemeen­schap opge­bouwd. En dankz­ij het engage­ment van de stad Leu­ven kan die nog verder groeien en bloeien. Die samen­werk­ing en wis­sel­w­erk­ing tussen burg­ers en lokale bestu­ur­ders maakt dit project zo sterk. Niet alleen vanu­it het oog­punt van mobiliteit, maar ook qua burg­er­be­trokken­heid. En daar wil Mobiel 21 in de toekomst nog veel meer op inzetten in veel meer gemeen­ten, als onder­s­te­uner maar ook als ini­ti­atiefne­mer. De vol­gende stap is nu de ontwik­kel­ing van een inter­ac­tief Telraam-platform.

WeCount Leu­ven kreeg in ieder geval al belang­stelling van ver­schil­lende lokale over­he­den. Zo starten o.a. Halle, Moorsel, Turn­hout, Bornem, Bors­beek ook met een tel­netwerk naar het voor­beeld van Leu­ven. Voor wie echt alle details over WeCount wil ken­nen, raden we het uit­ge­brei­de WeCount-ein­drap­port (ENG) aan. Dat pub­liceren we bin­nenko­rt op de WeCount-pro­jectweb­site.


Par­tic­i­patie op anderhalvemeter

Inspraak en par­tic­i­patie zon­der face to face-con­tact is niet vanzelf­sprek­end. Work­shops, instruc­ties, brain­storms en over­leg … het gaat tegen­wo­ordig alle­maal online. Dat betekent jam­mer genoeg dat we kwets­bare doel­groepen nog moeil­ijk­er kun­nen bereiken. Dat bli­jft een belan­grijk aan­dacht­spunt voor WeCount in Leu­ven. Aan de andere kant testen we, door de beperkin­gen van Covid-19, ook veel nieuwe instru­menten en meth­od­es om mensen betrokken te houden bij het project. Zo merken we dat de tellers heel graag alle opties willen ken­nen om met de data verder te werken. Ze zoeken een plat­form om infor­matie en ideeën uit te wis­se­len. Daar­voor roepen we Tel­raam­LAB in het lev­en zodat alle tellers bin­nenko­rt samen kun­nen werken aan gezonde, leef­bare strat­en en buurten. 

Deel dit artikel via: