Data-analyseworkshop WeCount

Na een uitgebreide meetperiode hebben alle Telramen in Leuven en de deelgemeenten een enorme hoeveelheid data verzameld. Al die verkeerstellingen helpen om een objectief beeld te krijgen van het verkeer in en rond de stad. Maar de vraag is natuurlijk: wat doe je nu met die schat aan informatie? Een twintigtal Leuvense tellers ging op zoek naar een antwoord tijdens de allereerste data-analyseworkshop in Hal 5.

Eind juni nemen 20 Tel­raam-tellers uit het Leu­vense deel aan een data-analy­se­work­shop om hun ver­keer­stellin­gen te analy­seren en inter­preteren. De deel­ne­mers selecteren zelf 4 cas­es die ze onder de loep willen houden: de Van Mon­sstraat, de Grensstraat, de Burcht­straat en een case rond snel­heid. Bedoel­ing is om samen met alle aan­wezi­gen, waaron­der ook schep­en van Mobiliteit David Dessers, voorstellen en oplossin­gen uit te werken voor een betere mobiliteit. De dataset van de Leu­vense Tel­ra­men is meer dan ruim genoeg om rep­re­sen­tatieve analy­ses te kun­nen mak­en. Ze lev­eren een schat aan infor­matie op waarmee zow­el belei­ds­mak­ers als inwon­ers prob­le­men kun­nen iden­ti­fi­ceren en oplossin­gen uitwerken.


4 cas­es in detail geanalyseerd

De Van Mon­sstraat is een woon- en lusstraat in het cen­trum van Leu­ven. Uit de Tel­raam-data blijkt dat het er de hele dag druk is met gemid­deld 300 wagens per uur en uitsch­i­eters tot 350 in de avond­spits. Zater­dag is de druk­ste dag van de week voor deze straat. De impact van de werken in de Vaart­straat of de zater­dagse ver­keersvri­je Bondgenoten­laan, zor­gen vol­gens de metin­gen van Tel­raam duidelijk voor extra ver­keer en bussen op deze drukke as. De sit­u­atie ver­beteren, is vol­gens de bewon­ers niet gemakke­lijk. Maar dankz­ij Tel­raam over­leggen de bewon­ers en de stad Leu­ven nu wel om samen naar oplossin­gen te zoeken.

Voor de Grensstraat kijken de deel­ne­mers naar de impact van de wegen­werken en de afs­luit­ing op de omliggende strat­en in Kessel-Lo. Aan de hand van de Tel­raam-gegevens kun­nen ze de sit­u­atie voor en na de werken vergelijken. Zo blijkt dat het ver­keer dat niet meer door de Grensstraat kan na de afs­luit­ing, niet alti­jd de gewen­ste route (langs het noor­den) kiest. Ze zien ook goed de invloed van schoolvakanties of vari­aties in de coronamaatregelen.

Dankz­ij de Tel­ra­men wordt de impact van de ver­keers­fil­ter in de Burcht­straat op de omliggende strat­en en in Wilse­le-Dorp duidelijk. Uit de ver­keer­stellin­gen blijkt dat het ver­keer in de Burcht­straat sinds de maa­tregel wel degelijk is afgenomen. Tegelijk­er­ti­jd kende het ver­keer in enkele omliggende strat­en een lichte sti­jging. Het bli­jft dus belan­grijk om de resul­tat­en van de Tel­ra­men in de ruime omgev­ing te bli­jven mon­i­toren om te kijken hoe het ver­keer zich hier in toekomst zal gedragen.

In de laat­ste case gaan de tellers met de snel­hei­dsmetin­gen van Tel­raam aan de slag. Een van de Leu­vense Tel­raam-tellers maak­te een analyse die doel­be­wust op een andere manier naar snel­hei­dsover­schri­jdin­gen kijkt. Namelijk, wat is de kans dat je als wegge­bruik­er in een bepaalde straat een hardri­jder tegenkomt? Zo geven de cijfers meteen een heel andere kijk op de zak­en. In plaats van de klassieke per­cent­ages snel­hei­dsovertredin­gen per uur te tonen, zien de mensen nu cijfers over aan­tallen hardri­jders die veel meer zeggen over het geper­cip­ieerde onvei­lighei­ds­gevoel in een bepaalde straat.

Leu­vens schep­en voor Mobiliteit David Dessers was achter­af onder de indruk van de analy­ses én de voorstellen van de deel­ne­mers. Hij beves­tigde dat de stad de data van de ruim 200 tel­ra­men gebruikt bij mobiliteits­beslissin­gen, ook voor de deel­ge­meen­ten. Hij is blij dat zoveel Leu­ve­naars zich engageren om het ver­keer in kaart te bren­gen en ver­vol­gens samen na te denken over oplossin­gen. Dankz­ij Tel­raam kri­jgt de stad de kans om inwon­ers beter te betrekken bij haar plan­nen rond duurzame mobiliteit, leef­baarheid en verkeersveiligheid.

De reac­ties van de Tel­raam-tellers die deel­na­men aan de work­shop waren unaniem posi­tief. Ze kre­gen meer grip op de data en voe­len zich sterk­er in hun schoe­nen om actie te onderne­men op basis van de analy­ses en besprekin­gen tij­dens de work­shop. En iedereen ging naar huis met een vernieuwde inter­esse in de mogelijkhe­den van Telraam.

De Tel­ra­men in en rond Leu­ven bli­jven hangen en zullen dus ook in de toekomst con­tinu ver­keers­gegevens bli­jven verza­me­len. Iedereen die dat wil, kan het ver­keer in zijn buurt mon­i­toren en analy­seren met de Tel­raam-gegevens die vrij beschik­baar zijn op
www​.tel​raam​.net.

Deel dit artikel via: