Ping if you care!

Fietsen

Ping if you care! is een innovatief onderzoeksproject van Mobiel 21 en Bike Citizens in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het opzet is een gedetailleerde fietskaart te maken met de belangrijkste knelpunten voor fietsers. Die informatie zal door het gewest gebruikt worden om het fietsbeleid aan te sturen. 

Ping if you care! kan ook in jouw stad of gemeente.

Piloot­pro­ject in Brussel

Vol­gens het Brus­sels fiet­sob­ser­va­to­ri­um is het aan­tal fiet­sers in Brus­sel in 2016 met de helft toegenomen. Maar cijfers over fiet­songevallen en waar die gebeuren, blijken niet te bestaan. Daarom startte het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest vorig jaar met het project Ping if you care! Het is een par­tic­i­patief onder­zoek­spro­ject, waar­bij Brus­selse fiet­sers wor­den gevraagd om mee te werken. 

Test­case

De test­case liep van mei tot eind jan­u­ari. In totaal wer­den 1.000 Brus­selse fiet­sers aange­zocht om deel uit te mak­en van het test­pan­el. Zij kre­gen een (blue­tooth) knop om te beves­ti­gen op hun fietsstu­ur. Door een druk op die knop kon­den zij via een app op hun smart­phone hun locatie doorgeven als ze zich onveilig voelden. Die locatie werd dan opges­la­gen en doorges­tu­urd. Na afloop van het tra­ject kon­den de fiet­sers de meld­ing ook van een korte com­men­taar voorzien. 

App bengt fiet­son­veilige sit­u­aties in kaart

Ping if you care! zal uitein­delijk een gede­tailleerde fiet­skaart van Brus­sel oplev­eren waarmee de investerin­gen in fietsin­fra­struc­tu­ur of sen­si­bilis­er­ings­ac­ties door het Brus­selse beleid nog beter aanges­tu­urd kun­nen worden. 

Ping if you care! is een project dat ook gemakke­lijk in andere Europese ste­den en gemeen­ten kan wor­den toegepast.