Ping if you care!

Fietsen

Om het fietsbeleid in je gemeente gerichter te maken heb je betrouwbare gegevens nodig. Met Ping if you care! ontwikkelden Mobiel 21 en Bike Citizens een innovatief instrument om een gedetailleerde fietskaart te maken met de belangrijkste knelpunten voor fietsers. Ping if you care! kan ook in jouw stad of gemeente gebruikt worden, aangepast aan jouw vragen en noden.

Piloot­pro­ject in Brussel

is een inno­vatief onder­zoek­spro­ject (2017) van Mobiel 21 en Bike Cit­i­zens in opdracht van het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest. Vol­gens het Brus­sels fiet­sob­ser­va­to­ri­um is het aan­tal fiet­sers in Brus­sel in 2016 met de helft toegenomen. Maar cijfers over fiet­songevallen en waar die gebeuren, ont­breken. Daarom startte het Brus­sels Hoofd­st­edelijk Gewest in 2017 met Ping if you care!, een par­tic­i­patief onder­zoek­spro­ject waar­bij fiet­sers zelf voor de nodi­ge onder­zoeks­da­ta zor­gen via een nieuwe, gebruiksvrien­delijke meetmethode. 

Hoe werkt het? 

Voor de test­case vroe­gen we 1.000 Brus­selse fiet­sers om een Ping-knop te beves­ti­gen op hun fietsstu­ur. Die druk­knop is via Blue­tooth ver­bon­den met hun smart­phone. Met een sim­pele druk op de knop geven deel­ne­mers via de Bike Cit­i­zens-app op hun smart­phone de locaties door waar ze zich onveilig voe­len. Die locaties wor­den opges­la­gen en doorges­tu­urd. Na afloop van het tra­ject kun­nen de fiet­sers hun meldin­gen ook van cat­e­goris­eren en extra info toevoe­gen over de onveilige situatie. 

Deze Ping if you care!-test leverde uitein­delijk een gede­tailleerde fiet­skaart of heatmap van Brus­sel op. Daarmee kun­nen belei­ds­mak­ers hun fiets­beleid en investerin­gen in fietsin­fra­struc­tu­ur gerichter plan­nen en bijsturen. 

Ping if you care! in jouw gemeente?

Ping if you care! kan een­voudig volledig op maat van jouw stad wor­den aangepast. Dat kan om, zoals in Brus­sel, knelpun­ten voor fiet­sers te verza­me­len, maar even­goed om knelpun­ten voor voet­gangers te verza­me­len. Ping kan ook gebruikt wor­den om aan­passin­gen aan het beleid of infra­struc­tu­ur te eval­ueren. De mogelijkhe­den zijn zeer uit­ge­breid en de resul­tat­en van een Ping-cam­pagne helpen je alti­jd om beslissin­gen te nemen met ken­nis van zak­en, gebaseerd op feiten.