Burgers aan zet met TelraamLAB

Met Telraam tellen mensen op duizenden plaatsen in België zelf het verkeer in hun straat. Dat levert een massa gegevens op, maar voor tellers is het niet altijd duidelijk hoe ze die data moeten interpreteren en hoe ze er concreet mee aan de slag moeten gaan.

Met zoveel tellers moeten we er toch in sla­gen om de impact van Tel­raam te ver­groten. En dus organ­iseer­den we eind okto­ber ons eerste Tel­raam­LAB. Een spe­ci­aal moment waarop tellers elka­ar kun­nen inspir­eren en ideeën uitwisse­len om nog meer te doen met de data van Tel­raam. En natu­urlijk ook om tot actie over te gaan voor een gezon­dere mobiliteit.

In een oude loods gin­gen ruim 20 tellers coro­n­aproof en cre­atief met dozen en knut­sel­gerief aan de slag. Het was de eerste brain­storm met tellers en meteen ook een eerste stap richt­ing een online plat­form of com­mu­ni­ty voor iedereen met een Telraam.

Een online plat­form voor tellers 

Tij­dens Tel­raam­LAB bleek al snel dat tellers heel graag een instru­ment zouden hebben waarmee ze elka­ar kun­nen helpen, tips uitwisse­len, con­tact houden enz. Uit de brain­storm kwam een Tel­raam-plat­form naar boven. Een ont­moet­ingsplek waar tellers elka­ar con­tinu kun­nen inspir­eren en helpen. Een instru­ment dat de dialoog tussen tellers onder­ling verge­makke­lijkt. En tegelijk ook een plek waar ze alle input en inspi­ratie vin­den om, met hun tellin­gen onder de arm, in gesprek te gaan met hun buren. En om samen met hun buren oplossin­gen te bedenken voor een straat of buurt op mensenmaat. 

Met de ideeën uit het Tel­raam­LAB kun­nen we onze burg­er­weten­schap­pers in de toekomst een ste­vig duwt­je in de rug geven en samen werk mak­en van duurzame gemeen­ten en buurten. 

Bek­ijk het videoverslag

Deel dit artikel via: