Over ons

Elke dag zijn miljoenen mensen onderweg. De dagelijkse rit naar het werk, of een uitstapje naar zee tijdens het weekend: elke verplaatsing heeft een ander doel. En elk van die verplaatsingen telt, want ze hebben een grote impact op mens, milieu en maatschappij. Daarom zet Mobiel 21 mensen op weg om duurzame keuzes te maken op vlak van mobiliteit.

De mobiliteits­ge­bruik­er als spilfiguur

In een samen­lev­ing met een duurzame mobiliteits­cul­tu­ur is de leefomgev­ing bereik­baar en kwaliteitsvol voor iedereen. Die nieuwe cul­tu­ur ontstaat niet zomaar, maar begint bij een veran­der­ing in menselijk gedrag. Mobiel 21 activeert daarom mensen, groepen, organ­isaties, bedri­jven en beleid om op een bewuste manier om te gaan met mobiliteit. 

Wan­neer mensen weten welke impact hun mobiliteits­ge­drag heeft, kun­nen ze door­dachte beslissin­gen nemen. Die besliss­ing kun­nen we beïn­vloe­den. Mobiel 21 zet daarom de gebruik­er cen­traal, bij alles wat we doen. We zoeken de mensen achter de mobiliteit. Iedereen is wel eens voet­ganger, fietser, gebruik­er van open­baar ver­vo­er of auto. Mobiel 21 staat voor een mul­ti­modale aanpak.

Van onder­zoek tot actie

Mensen in beweg­ing zetten doen we door onder­zoek uit te voeren, door onze ken­nis te delen met anderen, door cam­pagnes en pro­jecten uit te werken en door bedri­jven en organ­isaties te advis­eren op vlak van maatschap­pelijk ver­ant­wo­ord ondernemen. 

Om een nieuwe mobiliteits­cul­tu­ur te creëren, moet je elke dag investeren. Bij Mobiel 21 zijn we voort­durend op zoek naar inno­vatieve manieren en instru­menten om mobiliteits­ge­bruik­ers te bereiken en voe­gen we nieuwe thema’s toe aan het mobiliteitsdebat.