Citizen Dialog Kit
Citizen Dialog Kit

De Citizen Dialog toolkit bestaat uit een interactief beeldscherm met een pancarte en online dashboard om op goed uitgekozen locaties passanten te bevragen over een welbepaald thema.

Gesprekken op plekken die ertoe doen

Start­ing con­ver­sta­tion at places that mat­ter’ dat is de belofte van Cit­i­zen Dia­log Kit, een project van Research[x]Design KU Leu­ven. Met een sim­pele druk op de juiste knop kun­nen pas­san­ten enkele vra­gen beant­wo­or­den over een lokale ver­keerssi­t­u­atie. Het gebruiksvrien­delijke dash­board geeft de enquê­teur dagelijks inzicht in de respons. 

Getest in Zandhoven 

Bij Mobiel 21 zijn we alti­jd op zoek naar nieuwe en laag­drem­pelige manieren om met burg­ers in gesprek te gaan over mobiliteit en leef­baarheid. We waren meteen ent­hou­si­ast toen Jor­gos Coenen, de mak­er van de Cit­i­zen Dia­log Kit, ons vroeg of we de toolk­it wilden uittesten. Het par­tic­i­pati­etra­ject rond een nieuw mobiliteit­s­plan in Zand­hoven, in samen­werk­ing met Suun­ta en Tel­raam, bleek te ide­ale test­case voor de kit. Zand­hovenaren kre­gen dus de primeur voor de eval­u­atie van twee proefopstellingen. 

Zand­hovenaren geven hun mening 

We installeer­den de Cit­i­zen Dialoog Kit op twee ver­schil­lende locaties: één in een woon­wijk met een testop­stelling voor een ver­keers­fil­ter en één voor een schoolpoort met testop­stelling voor een­richt­ingsver­keer en een fietsstraat. Buurt­be­won­ers kre­gen 4 weken de tijd om deel te nemen aan de bevrag­ing. De gemeente com­mu­niceerde over het project via sociale media, haar web­site en fly­ers in de bussen van de buurt­be­won­ers. In totaal kre­gen we 406 reac­ties via het beeld­scherm van de Cit­i­zen Dia­log Kit. 

Zo kwa­men we onder andere te weten dat: 

  • in de buurt van de ver­keers­fil­ter bewon­ers graag in hun straat wonen en bij som­mi­gen is dat gevoel nog versterkt; 
  • de meerder­heid (62%) vin­dt dat de ver­keers­fil­ter de vei­ligheid in de straat verhoogt; 
  • 30% vak­er wil fiet­sen dankz­ij de verkeersfilter; 
  • in de schoolomgev­ing 50% (voor­namelijk buurt­be­won­ers) de ingreep geen goed idee vindt. 

Dit zijn nog maar de meest opval­lende resul­tat­en. Het schep­en­col­lege kreeg een overzicht van alle resul­tat­en uit de bevrag­ing. Op basis daar­van bepaalde het col­lege het ver­volg van de proe­fop­stellin­gen: de ver­keers­fil­ter werd per­ma­nent en de schoolomgev­ing kreeg een nieuwe proe­fop­stelling. De Zand­hovenaren kre­gen extra infor­matie over de resul­tat­en en het ver­volg tij­dens een goed begelei­d­de infomarkt. 

Goedgekeurd door Mobiel 21 

We waren zeer tevre­den met de resul­tat­en van de Cit­i­zen Dia­log Kit. Het is een uit­stek­ende manier om lokaal, in de pub­lieke ruimte, in gesprek te gaan met mensen over hun buurt of straat. Maar er komt wel wat meer bij kijken dan sim­pel­weg ergens een scherm neer­planten. Een goede begelei­d­ing en opvol­ging is essen­tieel. In ieder geval zijn we zo weer een stap­je dichter naar een wereld met meer strat­en op mensen­maat”, zegt Sanne Van­der­straeten, pro­jectmedew­erk­er bij Mobiel 21

Web­site: https://​cit​i​zen​di​alogk​it​.org/

Deel dit artikel via: