Welzijnsschakels

Samen met Mobiel 21 hebben Welzijnsschakels en Welzijnszorg vervoersarmoede op de politieke agenda gezet.

Wat startte in 2012 met het in kaart bren­gen van alle uitdagin­gen en beperkin­gen van kans­groepen, mondde uit in een lijvig ver­slag. Meteen een inspi­ratiebron voor organ­isaties die werken met en voor kans­groepen. Naast lezin­gen hebben de part­ners een plat­form opgericht: www​.ikger​aak​erni​et​.be

Samen sterk, daar­voor staat Welz­i­jnss­chakels. Samen sterk met Mobiel 21 om toe­ganke­lijke, betaal­bare en duurzame ver­vo­er­so­plossin­gen voor mensen in armoede aan te reiken”

Mar­ja Her­mans — Welzijnsschakels