Ga verder naar de inhoud

De digitale mobiliteitskloof in Vlaanderen

Mobiliteit voor iedereen
Onderzoek & cijfers

Niet iedereen is zomaar mee met alle digitale nieuwigheden in de mobiliteitssector. Ook in Vlaanderen zijn er op dat vlak grote verschillen tussen bevolkingsgroepen. Willen we echt werk maken van inclusieve mobiliteit dan is het voor beleidsmakers en mobiliteitsaanbieders heel belangrijk om rekening houden met die verschillen.

Digitaal onderweg

Ook in de mobiliteits­sec­tor wor­den steeds meer zak­en dig­i­taal. Denk maar aan park­ing-apps, GPS-sys­te­men, online reser­vatieplat­for­men voor deelfi­et­sen of dig­i­tale tick­ets en routeplan­ners voor trein, tram en bus.

Om je vlot te ver­plaat­sen, wordt het daarom steeds belan­grijk­er dat je goed over­weg kan met een com­put­er of smart­phone. Uit recent onder­zoek blijkt echter dat dit niet voor alle Vlamin­gen het geval is. Enerz­i­jds heeft niet iedereen zomaar toe­gang tot een com­put­er of een smart­phone, anderz­i­jds kan niet iedereen even goed met die dig­i­tale tools overweg.

Ver­vo­er­sar­moede en sociale uit­sluit­ing

Die beperkin­gen creëren een dig­i­tale mobiliteit­skloof: Ter­wi­jl som­mige mensen door de dig­i­tale wereld kun­nen nav­igeren en van dig­i­tale mobiliteit­so­plossin­gen kun­nen prof­iteren, mis­sen anderen die kansen. Cijfers tonen aan dat vooral mensen van 65 jaar en oud­er, mensen met een lager oplei­d­ingsniveau en mensen met een lager inkomen min­der goed hun weg vin­den in die dig­i­tale toepassingen.

Het gevolg is dat deze bevolk­ings­groepen de voorde­len ervan niet ten volle kun­nen benut­ten, of er zelfs hele­maal geen gebruik van mak­en. Dat werkt beperk­end, want wie min­der opties heeft, raakt moeil­ijk­er op zijn of haar bestem­ming. Werk, onder­wi­js, gezond­hei­d­szorg en sociale con­tacten wor­den dan onbereik­baar. Dat werkt ver­vo­er­sar­moede en sociale uit­sluit­ing in de hand.

Enkele opvallende cijfers uit het rapport

7%
van de mensen in Vlaanderen heeft thuis geen toegang tot het internet
21%
gebruikt nooit digitale tools om info over het openbaar vervoer op te zoeken
51%
gebruikt nooit digitale mobiliteitsoplossingen zoals parking-apps of digitale treintickets

Cijfers en inzicht­en uit het Europese DIG­NI­TY-project

Mobiel 21 voerde tussen 2020 en 2022 onder­zoek naar de dig­i­tale mobiliteit­skloof in Vlaan­deren in het kad­er van het Europese project DIG­NI­TY. We onderzochten bij verschillende bevolkingsgroepen welke fac­toren een invloed hebben op hun gebruik van dig­i­tale mobiliteit­so­plossin­gen.

Het doel van het project? De dig­i­tale mobiliteit­skloof beter begrijpen, mobiliteits­beleid inclusiev­er mak­en en oplossin­gen helpen ontwer­pen die voor iedereen toe­ganke­lijk zijn.

DIG­NI­TY liep in vijf Europese lan­den en regio’s. Alle bevin­din­gen, cijfers en inzicht­en van het Vlaamse onder­zoek vind je samengevat in een overzichtelijke brochure.

Naar inclusieve mobiliteit

Veel belei­d­splan­nen zien mobiliteit als een essen­tiële voorzien­ing die voor iedereen beschik­baar moet zijn. Wie echter inclusieve mobiliteit nas­treeft, moet reken­ing houden met de hin­dernissen die dig­i­talis­er­ing opwerpt.

Gelukkig kunnen beleidsmakers op alle over­hei­d­sniveaus die digitale kloof helpen verkleinen en over­bruggen door:

  • inzicht te ver­w­er­ven in de maatschap­pelijke impact van dig­i­tale mobiliteitsoplossingen.
  • beleid te imple­menteren dat goedbe­doelde stap­pen richt­ing dig­i­talis­er­ing begeleidt.

En ook mobiliteit­saan­bieders kun­nen helpen. Door bijvoor­beeld hun dig­i­tale dien­sten en apps zo te ontwer­pen dat ze voor zoveel mogelijk mensen toe­ganke­lijk en gebruiksvrien­delijk zijn. Enkel zo ontstaat een inclusief, dig­i­taal mobiliteit­sec­osys­teem waarin iedereen mee kan.

Sam_Mobiel-21-2023

Sam Delespaul

Wil je meer info over DIGNITY of heb je een vraag bij de resultaten van het onderzoek?

Gerelateerde inzichten

Opinie

Eerst de shitshow, dan goednieuwsshow

2024 is op alle vlakken in mineur gestart voor (duurzame) mobiliteit. Afgeschafte bushaltes, absolute filerecords, doodgereden kinderen en gesloten treinloketten. Hoe krijgen we ons danig ontspoorde mobiliteitssysteem uit deze perfecte shitstorm?

Verder lezen
Onderzoek & cijfers

2023 in cijfers

2023 was weer een jaar om in te kaderen. Duik mee in ons jaaroverzicht, speciaal voor jou netjes verpakt in een infographic boordevol sprekende cijfers.

Verder lezen
Mobiliteit voor iedereen

Samen tegen vervoers­armoede

We maken komaf met vervoersarmoede. Want je kunnen verplaatsen is een basisrecht. Daarom geven we fietslessen aan volwassenen en doen we onderzoek. Iedereen moet kunnen geraken waar hij of zij moet zijn.

Verder lezen