Ga verder naar de inhoud

Dit is Femke

Femke is onze financieel beheerder. Onze vlekkeloze boekhouding en meticuleuze opvolging van offertes en urenplanning zijn volledig haar verdienste. Wie ze is, wat ze doet en wat haar drijft, ontdek je aan de hand van deze volstrekt willekeurige vragen.

Welk boek ligt er op jouw nachtkast­je?

Een boek van de bib­lio­theek. De bib van Leu­ven ligt om de hoek bij Mobiel 21. Het was enkele jaren gele­den dat ik een boek ontleende, maar nu ben ik weer lid. Ik lees veel en graag. Mijn favori­ete boek is ​‘Zes maan­den in Siberische wouden’ van Syl­vain Tes­son. Hij woonde een half jaar alleen in een ver­lat­en blokhut aan het Baikalmeer in Siber­ië. Prachtig hoe hij de schoonheid van een een­voudig lev­en in harde omstandighe­den beschri­jft. Bij de romans staat ​‘Lelieblank, schar­lak­en rood’ al tien jaar op num­mer één. Een geniale roman die zich afspeelt in een van mijn favori­ete tijd­vakken, het einde van de negen­tiende eeuw.

Waar ver­baas jij je wel eens over?

Over de natu­ur. Bij­na elke dag. Hoe won­der­lijk alles in elka­ar zit. Neem het menselijk lichaam. Wat een geniale machine. Ongeëve­naard. Hoe ons lichaam eten en drinken tot ​‘lijf’ ver­maalt. Hoe we her­stellen van een wonde of een ziek­te. Maar ook bijvoor­beeld de seizoe­nen. Het samen­spel van alle ele­menten dat ervoor zorgt dat de natu­ur con­stant in evo­lu­tie is.

Hoe cre­atief moet een boekhoud­er zijn bij Mobiel 21?

Cre­atief is een groot woord, maar ik wil er bij Mobiel 21 vooral voor zor­gen dat de boekhoud­ing niet op zichzelf staat. Ze moet meer een deel wor­den van de dagelijkse werk­ing van de organ­isatie. Dat betekent dat ik bek­ijk hoe we de boekhoud­kundi­ge infor­matie toe­ganke­lijk kun­nen mak­en voor onze pro­jectmedew­erk­ers. Zo kan iedereen pro­jecten vlot­ter opvol­gen en beter rap­porteren aan part­ners en klanten.

Waar mogen ze je alti­jd voor wakker mak­en?

Voor een boswan­del­ing. Kort, lang, nat, droog, maakt niet uit. Als er maar veel groen te zien is en de paden onver­hard zijn. Sinds een paar jaar trekken we geregeld naar de Arden­nen. Ik geni­et enorm van de rust die je daar over­valt. Ooit hoop ik eens een lange wan­del­tocht te mak­en. Een pel­grim­stocht naar San­ti­a­go de Com­postel­la zie ik wel zit­ten, maar als ik echt kan kiezen wan­del ik van Mex­i­co naar Cana­da via de Pacif­ic Crest Trail.

Als je één ziek­te de wereld mag uithelpen, welke is dat dan?

Hebzucht is echt de ziek­te van onze tijd. Ik heb het moeil­ijk met de con­stante drang naar meer, vooral omdat dit vaak ten koste van anderen gaat. Het is ook een van de rede­nen waarom ik recent de over­stap van de privé naar de socio­cul­turele sec­tor maak­te. Ik wil niet gewoon geld ver­di­enen, maar meew­erken aan een posi­tief ver­haal dat de samen­lev­ing vooruit helpt. Om het met Gand­hi te zeggen: ​“There is enough for every­body’s need, but not enough for any­body’s greed”.