Poolen naar school

Duurzaam naar school

Zeg nu zelf, wat is er fijner dan samen naar school te stappen of te fietsen? Een fietspool of een wandelpool starten samen met andere ouders hoeft niet eens zo moeilijk te zijn. Mobiel 21 zet je op weg met praktische tips en goede voorbeelden.

Min­der auto’s aan de schoolpoort

Veel oud­ers bren­gen hun kinderen nog met de auto naar school. Naast de par­keer­chaos en gevaar­lijke sit­u­aties zijn er nog een hele­boel nadelige effecten die niet meteen opvallen. Kinderen die met de auto gebracht wor­den, doen min­der ervar­ing op in het ver­keer, ver­liezen een stuk zelf­s­tandigheid én bewe­gen min­der. Boven­di­en schat­ten kinderen die weinig fiet­sen of te voet gaan gevaar­lijke sit­u­aties vaak ver­keerd in waar­door de kans op ongevallen ver­g­root. Nochtans wonen kinderen vaak in de buurt van hun school. Fiet­sen en stap­pen is dus een logis­che keuze. 

Wat is fiet­spoolen of voetpoolen?

Poolen is met een kleine, duidelijk herken­bare groep kinderen onder begelei­d­ing van een vol­wassene naar school of naar hob­by’s fiet­sen of wan­de­len. Voor oud­ers met weinig tijd of met veel twi­jfels zijn fiet­spoolen en voet­poolen een gezond, veilig en milieu­vrien­delijk alter­natief voor de auto. Kinderen stap­pen en fiet­sen graag. En dat wordt er alleen maar leuk­er op als ze onder­weg ook nog eens vriend­jes kun­nen oppikken om mee te poolen. 

Niets dan voorde­len voor poolers:

  • Het is gezond en kost niks 
  • Kinderen trainen hun fietsvaardighe­den in het ver­keer en wor­den behendiger.
  • In groep is iedereen beter zicht­baar. Auto­mo­bilis­ten gedra­gen zich door­gaans ook hof­fe­lijk­er tegen­over poolers
  • Fiet­sers zijn vaak sneller omdat ze doorsteek­jes kun­nen nemen
  • Pool­ers hebben meer soci­aal contact
We zien op dat meer en meer kinderen, ook los van de fiet­spool, met de fiets naar school komen. Blijk­baar heeft het zien van een lange rij fiet­spoolende kinderen andere oud­ers aan het denken gezet. Onze fiet­spool laat hen inzien dat naar school fiet­sen niet zo gevaar­lijk of omslachtig is als ze eerst dachten.”

Hoe begin je eraan? 

Mobiel 21 begelei­dt al jaren scholen en gemeen­ten bij het opstarten van pool­pro­jecten. In de brochure Poolen’ (zie down­load onder­aan) vind je alle infor­matie over hoe je een pool kan opstarten. Onder andere vra­gen over verzek­er­ing, aan­tal deel­ne­mers per pool, routead­vies enz. wor­den er beant­wo­ord. Heb je toch nog onbeant­wo­orde vra­gen, con­tacteer ons dan gerust.

Deel dit artikel via: