Luchtkwaliteit: extra zuurstof voor het debat

Ademen. We moeten het allemaal. En we weten dat het levensbelangrijk is. Maar dat vuile lucht ons allemaal een aantal gezonde levensjaren kost, daar staan we niet genoeg bij stil. Wij Belgen horen intussen bij de ijverigste afvalsorteerders in Europa. En zijn terecht verontwaardigd over het PFOS-schandaal en andere zware vervuiling van bodem en water. Maar we vergeten dat we intussen ook van onze lucht een vuilnisbelt maken. Minder ademen is geen optie. Dus moeten we op zoek naar andere manieren om gezondere lucht in te ademen.

Fijn­stof, de stille killer 

Meer dan 5 miljoen liter lucht … Zoveel ademt een gemid­delde vol­wassene per jaar in (en uit)! Kinderen ade­men per keer wat min­der lucht in, maar ze ade­men wel vak­er per min­u­ut. Voor baby’s is dat zelfs het dubbele. Zij zijn dus extra gevoelig voor de schadelijke effecten van vuile lucht. En dat al die mil­jar­den liters lucht niet over­al even prop­er zijn, blijkt nog maar eens uit de laat­ste jaar­lijkse beo­ordel­ing van het Europees Milieua­gentschap (EMA). Die stelt dat bloot­stelling aan fijn stof in 2018 ongeveer 417 000 vroegti­jdi­ge ster­fgevallen veroorza­ak­te in 41 Europese lan­den. Voor Bel­gië schat het EMA het aan­tal vroegti­jdi­ge sterftes op 8340 (voor 2014). Het aan­tal ver­loren lev­en­s­jaren komt daarmee op 86 000, een gemid­deld ver­lies van 7,5 maan­den per Belg. 

Natu­urlijk ver­li­est niet iedereen zoveel maan­den van zijn lev­en door fijn stof. Velen zullen niets ver­liezen, anderen vele jaren. Uit onder­zoek blijkt door­gaans dat fijn stof in heel de wereld het groot­ste milieugere­la­teerde risi­co is wan­neer we alle doo­d­soorza­k­en en bek­ende risico’s samen bek­ijken (Wouter Lefeb­vre, Mijn Lucht, p. 123). Milieugere­la­teerde risico’s zijn die risico’s die niet aange­boren zijn of niet voor een groot deel veroorza­akt wor­den door de per­soon zelf. De effecten zijn boven­di­en het grootst bij kwets­bare groepen, zoals jonge kinderen, oud­eren en mensen met longziektes. 

Europese fijn­stof­mon­i­tor

Het EMA pub­liceerde op 17 juni zijn nieuwe fijn­stof­mon­i­tor voor 323 Europese ste­den. En daar kan iedereen zien hoe goed of, nog net iets vak­er hoe slecht het met de Europese luchtk­waliteit is gesteld. De mon­i­tor verza­melt de ­gemid­deld geme­ten fijnstof­concentraties van de voor­bi­je twee jaar. Daaruit blijkt dat 39% van de ste­den een goede luchtk­waliteit heeft. Meer dan de helft is dus gebuisd voor luchtk­waliteit. Niet meteen een resul­taat waar­van je een zucht van oplucht­ing slaakt. 

Het EMA hanteert de nor­men van de Wereldge­zond­hei­d­sor­gan­isatie (WHO). Goed’ betekent dus dat de waar­den onder de drem­pel van 10 micro­gram fijn stof per kubieke meter lucht liggen (10 μg/​m³). Voor de WHO telt alleen de gezond­hei­d­sim­pact, waar­door haar drem­pel lager ligt dan die van de Europese Unie (25 μg/​m³). In de mon­i­tor kri­j­gen ste­den met con­cen­traties vanaf 25 μg/​m³ het label zeer slecht’. De Europese lim­i­et is m.a.w. een poli­tiek com­pro­mis waar­van je je terecht kunt afvra­gen wat de waarde ervan is. 

Burg­ers in actie

De luchtveron­treinig­ing bli­jft hard­nekkig hoog in veel Europese ste­den. Ook in Bel­gië heeft maar de helft van de geme­ten ste­den (8) een goede luchtk­waliteit. Met de mon­i­tor van het EMA zie je zelf hoe jouw stad het doet qua luchtveron­treinig­ing in vergelijk­ing met andere ste­den. Zo kan iedereen zijn lokale belei­ds­mak­ers aans­poren om de prob­le­men serieus te nemen. 

Het gebeurt steeds vak­er dat over­he­den op hun ver­ant­wo­ordelijkheid wor­den gewezen of zelfs voor de recht­bank wor­den vero­ordeeld. In 2019 floot de Raad van State de Ned­er­landse Rijksover­heid al terug voor haar stik­stof­beleid (Pro­gram­ma Aan­pak Stik­stof). In Frankrijk daag­den enkele ngo’s, waaron­der Green­peace en Oxfam, in feb­ru­ari 2021 de over­heid voor de rechter omdat die haar eigen plan­nen voor uit­stootre­duc­tie niet gevol­gd had. Ook zij kre­gen gelijk. En in Ier­land won­nen de Friends of the Irish Envi­ron­ment (“Vrien­den van het Ierse Milieu”) hun zaak tegen de Ierse over­heid. In juni 2021 vero­ordeelde een rechter de vier regerin­gen in ons land voor nalatig kli­maat­beleid. De klacht werd aanges­pan­nen door de vzw Kli­maatza­ak samen met nog 54.000 burgers. 

In Stad Antwer­pen dien­den burg­ers, verza­meld in de groep Recht op Lucht’, klacht in tegen het stads­bestu­ur en de Vlaamse over­heid. Ze pleit­en schuldig verzuim omdat de stad te weinig doet om de schadelijke gevol­gen van luchtvervuil­ing aan te pakken. Hun eis: een over­heid met meer ambitie die haar burg­ers beschermt en niet enkel de boetes betaalt voor het over­schri­j­den van de luchtk­waliteit­snor­men. Ook buiten de recht­bank ver­scherpt de aan­dacht met de breed uit­waaierende acties van Café Fil­tré of Curieuzeneuzen.

Al die ini­ti­atieven duiden alvast op een groeiend bewustz­i­jn in de maatschap­pij rond de gevaren van luchtvervuil­ing en kli­maatop­warm­ing. Alleen jam­mer om vast te stellen dat onze gezond­heid voor belei­ds­mak­ers ondergeschikt is aan economis­che belan­gen. Ze dur­ven zich gemakke­lijk rijk te reke­nen en ver­geten voor het gemak dat milieu- en luchtvervuil­ing ook een pri­jskaart­je hebben. Een­t­je dat sowieso moet wor­den betaald. De vraag is alleen door wie. 

De kost­pri­js van vuile lucht

In Vlaan­deren bedraagt de totale kost van luchtvervuil­ing ongeveer 8 mil­jard euro (cijfers voor 2015)! Het over­grote deel daar­van betre­ft kosten voor gezond­hei­d­sprob­le­men. Met dat bedrag kan je een pak kosten­ef­fi­ciënte maa­trege­len nemen die onze lucht prop­erder en gezon­der mak­en. Het prob­leem met de kost­pri­js van vervuil­ing is dat het gaat om externe kosten. Kosten dus waar­voor de veroorza­k­er niet opdraait, maar een andere par­tij, vaak een hele maatschap­pij. En als maa­trege­len al opbreng­sten oplev­eren, dan is dat vaak pas vele jaren nadat de kosten zijn gemaakt. Van­daar dat over­he­den, die in leg­is­la­turen reke­nen, weinig daad­kracht tonen of kiezen voor min­der effi­ciënte oplossin­gen en maa­trege­len op korte termijn. 

Oplossin­gen

Fijn stof heeft (veel) meer bron­nen dan alleen het wegver­keer. Ook de indus­trie, de huishoudens en de land­bouw zijn belan­grijke bron­nen van fijn stof en andere vor­men van luchtvervuil­ing. In zijn boek Onze lucht’ doet Wouter Lefeb­vre van VITO een aanzet tot effec­tieve maa­trege­len voor 5 sec­toren: land­bouw, huishoudens, trans­port, indus­trie en de over­heid. Grosso modo komt het hierop neer: 

  • een energiesys­teem dat fos­siele brand­stof­fen laat uitdoven; 
  • een mobiliteitssys­teem dat privéauto’s ver­vangt door open­baar ver­vo­er, fiet­sen en stappen; 
  • land­bouw die haar ammo­ni­ake­missies drastisch vermindert. 

Even een noot: elek­trische auto’s gaan het fijn­stof­prob­leem niet oplossen. Bij mod­erne auto’s met ver­brand­ingsmo­tor is nog maar 15 % van de fijn­sto­fuit­stoot afkom­stig van ver­brand­ing. De rest wordt vooral veroorza­akt door sli­j­tage van rem­men, ban­den en asfalt. De enige maa­tregel die echt helpt is dus lichtere wagens bouwen (SUV’s iemand?) en een­voudig­weg min­der kilo­me­ters rij­den. Miss­chien wat stof tot nadenken voor onze door CO² geob­sedeerde politi­ci die onlangs vol mis­plaat­ste trots hun plan­nen voor groene’ bedri­jf­swa­gens uit de doeken deden. 

Meer autok­ilo­me­ters zor­gen ook voor min­der fysieke activiteit en meer uit­stoot, wat dan weer slecht is voor onze lon­gen en algemene con­di­tie. Dat zorgt op zijn beurt weer voor min­der gezonde lev­en­s­jaren, enz. Over een vicieuze cirkel gespro­ken. Als we onze woonomgev­ing beter plan­nen en ontwer­pen met het oog op actieve mobiliteit, lokken we mensen vanzelf uit hun auto. En zor­gen we er op ter­mi­jn voor dat de auto niet langer het favori­ete ver­vo­ersmid­del van de Belg is. 

Investeren in luchtk­waliteit is zon­der twi­jfel een goede zaak voor iedereen. We kun­nen er alle­maal een stuk­je toe bij­dra­gen. Stap voor stap op alle vlakken van ons dagelijks lev­en. Dat we daar­voor de auto wat vak­er lat­en staan, wat meer veg­e­tarische keuken­ex­per­i­menten houden of het gezel­lige haard­vu­ur in de win­ter ver­van­gen door een warme chocomelk, gaat onze lev­en­skwaliteit niet ver­min­deren. Wat uit­er­aard wél ver­min­dert is de luchtvervuil­ing. En dan halen we dat schan­dalig hoge cijfer van ver­loren lev­en­s­jaren weer wat naar bene­den. Dat lucht let­ter­lijk van lev­ens­be­lang is, staat als een paal boven water. Wordt het dan niet hoog tijd dat we schone lucht inademen?

Deel dit artikel via: