VRkeer: de tussenstap tussen theorie en praktijk
VRkeer: de tussenstap tussen theorie en praktijk

VRkeer is een serious game dat virtual reality (VR) inzet om leerlingen veiliger te leren fietsen. In 21 levels leren de leerlingen gepast te reageren op moeilijke verkeerssituaties. Het spel past perfect binnen de eindtermen en doelstellingen rond verkeersveiligheid. VRkeer blijkt bovendien de ideale voorbereiding op de Grote Verkeertoets of het Grote Fietsexamen.

5 nieuwe pio­niers bieden VRkeer aan 

VRkeer werd ontwikkeld in nauwe samen­werk­ing met de Vlaamse Sticht­ing Ver­keer­skunde, Moev en Mobiel21. In 2021 beet de stad Brugge de spits af met een uitleen­sys­teem waar scholen de VR-brillen kon­den ontle­nen. Uit de resul­tat­en blijkt dat leer­lin­gen die op voor­hand met de bril kon­den oefe­nen, betere pun­ten haalden op het Fietsexamen. 

Omdat alle part­ners geloven in de meer­waarde van VRkeer, wordt het aan­tal VR-pakket­ten om uit te lenen uit­ge­breid. Vanaf sep­tem­ber 2022 zullen scholen in Has­selt, Leu­ven, Sint Niklaas, Brus­sel en de hele provin­cie Antwer­pen de kans kri­j­gen om ook te oefe­nen met VRkeer. De eerste helft van dit jaar zetten de ste­den en de provin­cie een uitleen­sys­teem op poten. Daar­bij kun­nen ze alle ken­nis en instru­menten van Brugge gebruiken. 


Inter­esse om VRkeer te gebruiken?

Andere gemeen­ten, provin­cies of poli­tiezones die gebruik willen mak­en van VRkeer kun­nen dat zon­der prob­leem. Er is nl. een basis­pakket met 4 VR-brillen en 4 stu­urt­jes beschik­baar voor 3874€ (excl. btw). Uit de prak­tijk blijkt dat het ini­ti­atief om in te stap­pen vaak vanu­it ver­schil­lende dien­sten komt. Zo hebben we o.a. al een pre­ven­tie­di­enst, een bib­lio­theek, mobiliteits­di­enst, Pro Velo en doc­u­men­tatiecen­trum Atlas die zor­gen voor het aan­bod en de prak­tis­che kant van de uitleningen.

Wie inter­esse heeft of meer infor­matie wil over de mogelijkhe­den en voorde­len van VRkeer, neemt con­tact op met Mobiel 21 (info@​mobiel21.​be).

Spe­len­der­wi­js ver­keerssi­t­u­aties oefenen

VRkeer is een train­ing in de vorm van een spel. Kinderen oefe­nen virtueel in het ver­keer met behulp van een VR-bril en een spe­ci­aal ont­wor­pen stu­ur. In deze nage­boot­ste omgev­ing kun­nen kinderen veilig rond­fi­et­sen en via opdracht­en het ver­keer verken­nen. Zo leren ze spe­len­der­wi­js beter omgaan met onverwachte sit­u­aties die ze ook tegenkomen in hun eigen fiet­stocht naar school. Ze moeten telkens de juiste keuze mak­en en zien ook meteen de gevol­gen van hun keuze. De leer­lin­gen kri­j­gen op ver­schil­lende manieren feed­back. Via vir­tu­al real­i­ty kri­j­gen ze de kans om gepast te leren rea­geren in ver­keerssi­t­u­aties die op de weg moeil­ijk te trainen zijn.

Deel dit artikel via: