Wen-VELO’s doen mensen fietsen
Wen-VELO’s doen mensen fietsen

Om leerlingen van De Fietsschool na afloop van de fietslessen te stimuleren om te blijven fietsen, is een systeem van zogenaamde wen-VELO's opgestart. Daardoor kunnen leerlingen van De Fietsschool na hun fietslessen nog 3 maanden gratis een kwaliteitsvolle tweedehandsfiets uitlenen in het Fietspunt. Na afloop van die ‘wenperiode’ kunnen ze diezelfde fiets voor 75€ aankopen.

Jaar­lijks leert Mobiel 21 met De Fietss­chool Leu­ven meer dan 100 vol­wasse­nen en een 40-tal OKAN-jon­geren fiet­sen. Daar zijn we best trots op, want we weten onder­tussen zek­er dat fiet­sen lev­ens veran­dert. Dat beves­ti­gen trouwens de leer­lin­gen zelf. Maar wat ook naar boven komt uit onze bevragin­gen bij ex-deel­ne­mers is dat een redelijk groot aan­tal van hen toch stopt met fiet­sen. 6 maan­den na afloop van de fiet­s­lessen blijkt namelijk dat 40% is gestopt met fiet­sen met als belan­grijk­ste rede­nen: ik heb (nog) geen (goede) fiets, mijn fiets is stuk, of mijn fiets is gestolen. 

Dit hoeft ook niet te ver­bazen, als je weet dat ongeveer 80% van de jon­geren en vol­wasse­nen die bij De Fietss­chool starten nog nooit eerder heeft gefi­etst. Boven­di­en zijn onze leer­lin­gen vaak finan­cieel kwets­baarder. Dan is de aankoop van een degelijke fiets niet vanzelf­sprek­end. En dus blijk­baar ook een belan­grijke reden om te stop­pen met fiet­sen. En dat is zonde want fiet­sen veran­dert lev­ens (zie ook www​.defi​etss​chool​.be/​i​mpact

Wen-VELO’s doen mensen fietsen 

Om de impact van De Fietss­chool te ver­groten is het nodig om de ex-deel­ne­mers na afloop van de fiet­s­lessen nog verder te onder­s­te­unen. Daarom zijn we begin 2022, met ste­un van CERA, ges­tart met een piloot­pro­ject van zoge­naamde wen­fi­et­sen i.s.m. VELO. Daar­door kun­nen leer­lin­gen van De Fietss­chool na hun fiet­s­lessen nog 3 maan­den gratis een kwaliteitsvolle tweede­hands­fi­ets uitle­nen in het Fiet­spunt. Na afloop van die wen­pe­ri­ode’ kun­nen ze diezelfde fiets voor 75€ aankopen. Uit de tussen­ti­jdse eval­u­atie van sep­tem­ber 2022 blijkt dat het wen-VELO-sys­teem goed werkt. 

De meeste nieuwe fiet­sers mak­en dagelijks gebruik van hun fiets en 80% beslist om na 3 maan­den die fiets ook te kopen. 

De fiet­sen die momenteel in het wen-VELO-sys­teem zit­ten (nog in voor­raad tot eind feb­ru­ari 2023), hebben een mark­t­waarde van 150€. CERA past dus de andere 75€ bij met een zoge­naamde fietsvouch­er. Of deel­ne­mers in aan­merk­ing komen voor een wen-VELO bepalen we aan de hand van het Uit­passys­teem met kansen­statu­ut. De ver­w­erk­ing, uitleen en eventuele reparaties gebeuren op het Fiet­spunt waar soci­aal fiets­bedri­jf VELO kwets­bare mensen oplei­dt tot fietshersteller. 

Een nieuwe lad­ing wen-VELO’s in 2023

Het piloot­pro­ject loopt op zijn einde. Dus is Mobiel 21 op zoek naar finan­ciële ste­un om het suc­ces van het wen-VELO-sys­teem verder te zetten. Eind 2022 lanceer­den we de cam­pagne Doe een velo cadeau’. Die bracht in totaal al €1815 op. Dat is mooi maar nog niet genoeg om onze plan­nen voor 50 nieuwe fietsvouch­ers in 2023 te realis­eren. Door de sti­jging van de inkoop­pri­jzen hebben we daar­voor een totaal­bud­get nodig van €6250€ (125 euro per vouch­er). Dat is inclusief aankoop, revisie, uitleen­sys­teem en reparaties door Fiet­spunt. De over­namepri­js voor de deel­ne­mers van De Fietss­chool houden we op €75. Zo kun­nen we nieuwe fiet­sers een broodnodig duwt­je in de rug geven met een degelijke, betaal­bare fiets én goede coaching. 

Het nodi­ge rest­bud­get voor 50 wen-VELO’s in 2023 zoeken we via spon­sor­ing van organ­isaties of part­ners zoals de Fiet­sers­bond. En we prat­en ook met de stad Leu­ven over een soort derde­be­talerssys­teem.
Inter­esse om spon­sor te wor­den, of ken je organ­isaties die het sys­teem van wen-VELO’s een duwt­je in de rug willen geven? Neem zek­er con­tact op met Ilse.

Deel dit artikel via: