Wedstrijdreglement Facebook Giveaway - Go With The Velo

1. Organ­isatie en wedstrijdperiode 

1.1 Mobiel 21 vzw, Vital Decoster­straat 67A, 3000 Leu­ven is de organ­isator van de wed­stri­jd. De organ­isator doet voor het ontwikke­len van de wed­stri­jd en het opzetten en ver­w­erken van de gegevens van de wed­stri­jd een beroep op het Go With The Velo campagneteam. 

1.2 De wed­stri­jd loopt van 14/01/2020 00:00 tot en met 31/01/2020 23:59

2. Voor­waar­den voor deelname 

2.1. Aan de wed­stri­jd kan je deel­ne­men zon­der aankoopverplichting. 

2.2 Alleen natu­urlijke per­so­n­en met verbli­jf­plaats in Bel­gië kun­nen deel­ne­men. Per­so­n­en die meew­erken aan de organ­isatie van deze wed­stri­jd, zow­el van Cera cvba als van de KBC-groep of Mobiel 21, kun­nen niet deelnemen. 

2.3 Er is maar één deel­name mogelijk per per­soon. Bij meerdere deel­names gelden alleen de resul­tat­en van de eerste deel­name. De organ­isatoren kun­nen op ieder moment aan de deel­ne­mers vra­gen om hun iden­titeit te bewijzen. 

2.4 Je kan enkel deel­ne­men via een reac­tie onder de Face­book-post van Mobiel 21 op 14/01/2020 rond Go With The Velo!’. De reac­tie moet een antwo­ord zijn op de opdracht: Tag een fiet­sheld waarmee je graag de koude trot­seert en maak kans op 2 paar fietswan­ten!” De bek­end­mak­ing van 10 win­naars vol­gt op 3 feb­ru­ari 2020.
Het antwo­ord mag vergezeld zijn van een foto of video. Tag hier­bij je fiets­maat­je en like de Facebookpagina’s van Go With The Velo. De deel­ne­mers mogen in hun reac­ties geen tek­sten, foto’s, film­p­jes of enig ander mate­ri­aal gebruiken die een inbreuk kun­nen ple­gen op of afbreuk kun­nen doen aan intel­lectuele recht­en in het kad­er van deze wed­stri­jd, en in het bij­zon­der om de geposte tek­sten, foto’s, film­p­jes of enig ander mate­ri­aal van de deel­ne­mers samen met de naam van de deel­ne­mers te plaat­sen op de Facebook‑, Twit­ter- en/​of Insta­gram­pag­i­na Go With The Velo of Cera. Dit gebruik wordt beperkt tot een peri­ode van één jaar na het beëindi­gen van deze wed­stri­jd. Zover vereist is, doen de deel­ne­mers afs­tand van alle mogelijke recht­en die een wet of enige andere dwin­gende bepal­ing hen ter zake toekent.

2.5 Na afloop van de wed­stri­jd­pe­ri­ode kiest een jury, bestaande uit medew­erk­ers van de organ­isatoren, uit de deel­ne­mers 10 win­naars op basis van het orig­inele karak­ter van het gedeelde ver­haal. Tegen de besliss­ing van de jury is geen beroep mogelijk. 

3. Pri­js

3.1. De volledi­ge pri­jzen­pot bestaat uit: 10 fietswan­ten (wobs) met brand­ing van Go With The Velo. Iedere win­naar wint 2 paar fietswanten. 

3.2. De pri­js die gewon­nen wordt, kan niet wor­den geruild of in geld wor­den omgezet. 

3.3. De organ­isatoren, de bij de wed­stri­jd betrokken der­den, hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn niet aansprake­lijk voor inci­den­ten die voortkomen uit de aan­vaard­ing en het gebruik van de pri­js door de win­naar. Voormelde per­so­n­en kun­nen niet ver­ant­wo­ordelijk of aansprake­lijk wor­den gesteld voor enig gebrek in de pri­js of indi­en de pri­js niet vol­doet aan de gecreëerde verwachtingen. 

3.4. De organ­isatoren bren­gen de win­naar via een reac­tie op Face­book op de hoogte: Als de win­naar niet reageert bin­nen 1 week na die ken­nis­gev­ing, ver­valt zijn recht op de pri­js defin­i­tief. De pri­js is dan terug beschik­baar voor de organisatoren. 

3.5. De organ­isatoren, de door haar bij de wed­stri­jd betrokken der­den, hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn niet ver­ant­wo­ordelijk voor eventuele gebreken van de post en/​of koeriers­bedri­jven (ver­trag­ing, beschadig­ing, stak­ing, ver­lies) bij toezend­ing van de pri­js aan een winnaar. 

3.6. De organ­isatoren vra­gen de win­naar de nodi­ge con­tact­gegevens aan te lev­eren voor de bezorg­ing van hun prijs.

4. Intel­lectuele rechten 

De win­naars geven de kosteloze toestem­ming om hun naam te gebruiken, inclusief pub­liek te mak­en via alle mid­de­len en media, voor alle pub­lic­i­taire doelein­den die betrekking hebben op deze wed­stri­jd. Dit gebruik wordt beperkt tot een peri­ode van één jaar na het einde van deze wed­stri­jd. De win­naars doen afs­tand van alle mogelijke recht­en die een wet of enige andere dwin­gende bepal­ing hen hier­rond toekent. In som­mige gevallen nemen de organ­isatoren bij de over­handig­ing van de pri­js een aan­tal foto’s. In die gevallen geldt het voor­gaande ook voor deze foto’s.

5. Sanc­ties bij mis­bruik of inbreuken 

In geval van mis­bruik, mis­lei­d­ing, bedrog (bv. deel­ne­men met ongeldige of ver­val­ste per­soon­s­gegevens) of inbreuk op dit regle­ment, hebben de organ­isatoren het recht om de betrokken deel­ne­mer uit te sluiten. De deel­ne­mer kan hier­bij geen recht­en doen gelden ten aanzien van de organ­isatoren, de bij de wed­stri­jd betrokken der­den of hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers. De organ­isatoren hebben in die gevallen ook het recht om: (i) de terug­gave te vorderen van een eventueel al over­handigde pri­js, en Inter­nal (ii) een schade­v­er­goed­ing te eisen voor de door de organ­isatoren, de bij de wed­stri­jd betrokken der­den of hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers gele­den schade (inclusief imagoschade). 

6. Klacht­en

Elke klacht in ver­band met de wed­stri­jd moet bin­nen de 7 werkda­gen na de feit­en naar het vol­gende e‑mailadres ges­tu­urd wor­den: dries.​janssens@​mobiel21.​be. De organ­isatoren behan­de­len enkel de klacht­en die via e‑mail naar het eerder ver­noemde adres en bin­nen die ter­mi­jn inge­di­end zijn. De organ­isatoren beo­orde­len de klacht en doet er een defin­i­tieve uit­spraak over. 

7. Per­soon­s­gegevens

De organ­isatoren gebruiken de gegevens die via deze wed­stri­jd verza­meld wor­den om te con­trol­eren of je vol­doet aan de deel­namevoor­waar­den en voor de lev­er­ing van de pri­js als je gewon­nen hebt. 

8. Aan­vaard­ing reglement 

Door deel te nemen aan de wed­stri­jd verk­laren de deel­ne­mers zich onvoor­waardelijk akko­ord met dit regle­ment en met de beslissin­gen die de organ­isatoren in ver­band met de wed­stri­jd nemen. 

9. Wijzig­ing of annu­ler­ing van de wedstrijd 

9.1. De organ­isatoren kun­nen de loop­ti­jd van de wed­stri­jd wijzi­gen, de invulling van de wed­stri­jd wijzi­gen of de wed­stri­jd volledig stopzetten, wan­neer organ­isatorische of uit­zon­der­lijke omstandighe­den dit recht­vaardi­gen. Als er wijzigin­gen zijn, zullen de organ­isatoren deze ver­w­erken in een aangepast wed­stri­j­dregle­ment. De organ­isatoren zullen dit bek­end mak­en via de gebruik­te en gepaste kanalen. 

9.2. De organ­isatoren, noch bij de wed­stri­jd betrokken der­den noch hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn aansprake­lijk voor de stopzetting of wijzig­ing van de wed­stri­jd. Die beperk­ing geldt niet voor schade die een recht­streeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organ­isatoren, de betrokken der­den of een van hun aangestelden, las­theb­bers of medewerkers. 

10. Aansprake­lijkheid

De organ­isatoren, de bij de wed­stri­jd betrokken der­den, hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers, kun­nen in geen enkel geval en op geen enkele juridis­che grond­slag door een deel­ne­mer aansprake­lijk wor­den gesteld voor een gele­den nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor tech­nis­che onder­brekin­gen of gebreken, voor ver­tragin­gen in het inter­netver­keer of ver­lies of beschadig­ing van ver­stu­urde gegevens, of voor uit­sluitin­gen van de wed­stri­jd. Die beperk­ing geldt niet voor schade die een recht­streeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organ­isatoren, de betrokken der­den of één van hun aangestelden, las­theb­bers of medewerkers. 

11. Com­mu­ni­catie

De organ­isatoren zijn niet ver­plicht om op een andere manier over de wed­stri­jd te com­mu­niceren dan in dit wed­stri­j­dregle­ment is bepaald. 

12. Diverse bepalingen 

12.1 De deel­ne­mer doet uit­drukke­lijk afs­tand van elk recht om de geldigheid of de bewi­jswaarde van per e‑mail ver­stu­urde infor­matie en/​of bericht­en aan te vecht­en louter omdat ze per e‑mail ver­stu­urd zijn. Dit staat los van het recht van de deel­ne­mer om bewi­js van het tegen­deel te leveren. 

12.2 Als de rechter een bepal­ing van dit regle­ment ongeldig of niet afd­wing­baar zou verk­laren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afd­wing­baarheid van de andere bepalin­gen. Indi­en nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijk­bare ver­van­gende bepaling. 

12.3 Op deze wed­stri­jd is het Bel­gisch recht van toepass­ing. Bij betwist­ing zijn de Bel­gis­che recht­banken bevoegd. Ver­ant­wo­ordelijk uit­gev­er: Mobiel 21, Vital Decoster­straat 67A, 3000 Leuven.