We spreken af dat we geen Mobiel 22 gaan oprichten!
We spreken af dat we geen Mobiel 22 gaan oprichten!

Els van den broeck en Jan Christiaens worden de nieuwe baas van Mobiel 21. Of, zoals hun visitekaartjes vertellen: algemeen directeur. Maar ze zijn zoveel meer dan een functietitel in een e-mailhandtekening. Eén interview met twee bekende gezichten in hun nieuwe rol. Een openhartig gesprek over ambities, ideeën, wensen en iets over overbodig worden.

2 alge­meen directeurs, daar moet wel een goede reden voor zijn

Jan: Voor de duidelijkheid, we gaan elk voor 60% man­age­ment­tak­en opne­men. Voor de overige 40% bli­jven we betrokken bij ver­schil­lende pro­jecten bin­nen Mobiel 21. Maar dat is inder­daad 120% man­age­ment in totaal. Waarom? Omdat we denken dat de schoe­nen van Elke Bossaert redelijk groot zijn om te vullen. En omdat we geen van bei­den de ambitie hebben om full-time baas te zijn. Het geeft ons ook wat adem­ruimte om te wen­nen aan onze nieuwe rol en om er ons eigen ding van te mak­en. Die 120% staat niet in steen gebeit­eld. Op het einde van dit jaar eval­ueren we ons eerste jaar samen met het bestu­ur­sor­gaan (de vroegere raad van bestu­ur) en dan bek­ijken we hoe we verder gaan.”

Els: Elke was wel volti­jds man­ag­er. En soms is alleen maar alleen dus ben ik heel blij dat we dit nu als een duobaan opne­men. Het is fijn om een direct klankbord te hebben. Daarin zit voor mij de grote meer­waarde t.o.v. vroeger.”

En wat als jul­lie niet overeen komen? 

Els: Dan gaan we vecht­en hé … of een wan­del­ing mak­en, dat kan ook natu­urlijk. Ik zie het als een ver­rijk­ing om van mening te ver­schillen én zelfs te veran­deren. Het trig­gert je om dieper na te denken over thema’s die je voor­di­en op automa­tis­che piloot benaderde. Ik ga ervan uit dat Jan en ik als beschaafde mensen, con­struc­tief van mening kun­nen ver­schillen. We hebben natu­urlijk ook elk onze eigen exper­tise en een eigen sti­jl om de zak­en aan te pakken. We gaan zoveel mogelijk in de we-vorm spreken maar we bli­jven wel twee aparte mensen met een eigen gedacht. Weliswaar com­ple­men­tair zodat het geheel grot­er wordt dan de som van de delen.”

Jan: We hebben ook de luxe van een heel betrokken bestu­ur­sor­gaan. Mocht­en we ons toch ergens in vas­tri­j­den dan kun­nen we ook bij de bestu­ursle­den te rade gaan. Ik ben er zek­er van dat we inhoudelijk voor 90% op dezelfde lijn zit­ten. Maar of we over die 10% stri­jd gaan voeren, betwi­jfel ik ten zeer­ste. Waar ik wel al veran­der­ing voel is dat we, ook over meningsver­schillen, transparan­ter willen zijn en dat we ook de rest van het team gaan betrekken bij bepaalde beslissin­gen. Mobiel is wij alle­maal’ dus moeten we ook samen dur­ven beslis­sen. Ook al zijn we met twee, we weten niet alles. En als er toch knopen moeten wor­den doorge­hakt, dan houden Els en ik samen de bijl vast.”

Zijn er wilde plan­nen voor Mobiel 21

Els: Con­tin­uïteit is onze eerste bekom­mer­nis. Dat is niet wild, maar toch ook niet braaf. We zijn goed bezig, dat mogen we gerust zeggen. Het vertrek van Elke is een ver­lies, maar ook een kans om een nieuwe wind te lat­en waaien. En vooral ook een kans om het werk uit het verleden te valoriseren.”

Jan: We gaan meer focus bren­gen. We willen niet per se meer mee zijn met álles. Dat betekent dat we extra kansen creëren voor bepaalde pro­jecten en thema’s maar ook dat we bepaalde zak­en niet meer gaan doen. De focus mag weer wat meer op mensen komen te liggen. Dat is onze sterk­te, dat we die menselijke dimen­sie in heel het debat cen­traal zetten. Ook dat is geen wild plan maar een stap in een doel­gerichte en toekom­st­gerichte evolutie.”

Het is 2020. We hebben Europese pro­jecten gedaan onder de noe­mer Hori­zon 2020, maar daar zijn we nu wel, hé. En dan moet je soms dur­ven toegeven dat we de toekomst miss­chien liev­er wat anders had­den gezien. Door de din­gen die we doen en hoe we ze doen eens goed onder de loep te nemen, lood­sen we Mobiel 21 het nieuwe decen­ni­um in.”

Els: Vol­gend jaar is het 2021. Dan zijn we gerodeerd en dan mag het wat mij betre­ft wel wat wild wor­den voor Mobiel 21. Die 21 in onze naam vin­dt trouwens zijn oor­sprong in de Mil­len­ni­um­doel­stellin­gen van eind jaren 80. Toen waren we nog Langza­am Ver­keer’ en maak­ten we samen met ver­schil­lende andere beweg­in­gen een lokale agen­da 21’ om de 21ste eeuw duurza­am vorm te geven. In al die jaren hebben we al veel bereikt en is er heel wat veran­derd, maar we zijn er nog niet.”

Wan­neer zijn we er wel? Wan­neer wordt Mobiel 21 overbodig? 

Jan: Als we de defin­i­tie van duurzame mobiliteit hebben bereikt. Voor Mobiel 21 is mobiliteit pas echt duurza­am als het ver­plaats­ingssys­teem werkt, betaal­baar, ecol­o­gisch ver­ant­wo­ord, veilig, toe­ganke­lijk en recht­vaardig is voor iedereen.”

Els: We gaan de 21ste eeuw miss­chien nog wel nodig hebben om daar te ger­ak­en. Maar we gaan geen Mobiel 22 opricht­en. Tegen dan willen we andere uitdagin­gen aan­gaan. Maar ik voel wel dat de tij­den aan het veran­deren zijn. En dan is het super­in­ter­es­sant om op zo’n scharnier­punt te staan met Mobiel 21.”

Jul­lie kri­j­gen één wens die uitkomt, welke is dat? 

Els: Onvoor­waardelijke ste­un uit poli­tieke hoek. Het zou heel fijn zijn dat er op alle belei­d­sniveaus, in ons land én inter­na­tion­aal, een sense of urgency komt die een boost geeft aan een duurza­mere wereld. Geen steekvlam­poli­tiek, geen verdeeld­heid, geen angst of fake news, gewoon één duidelijke stem, een langeter­mi­jn­visie en een duidelijke wil om voluit voor de beste oploss­ing te gaan voor iedereen.”

Jan: De poli­tiek is één zaak, maar ik zie ook veel engage­ment bij burg­ers. Mijn wens is dat we burg­ers zo sterk mak­en dat ze amper nog poli­tiek nodig hebben om zak­en te veran­deren. Ver­keer en mobiliteit moeten iets wor­den dat mensen niet meer onder­gaan, maar actief zelf mee vorm gaan geven. Dat is wat we bijvoor­beeld doen met Tel­raam. Als je kijkt naar de explosieve groei van het aan­tal Tel­ra­men op 1 jaar tijd, dan weet je dat je de mensen iets in han­den geeft om een trend­breuk in gang te zetten. En ook Iedereen Goril­la geeft mensen de instru­menten en de goest­ing om het sta­tus quo uit te dagen én te veran­deren. Daar­bij aanslui­tend wens ik dat alle organ­isaties en beweg­in­gen die met duurza­amheid begaan zijn, aan het­zelfde zeel gaan trekken. We moeten min­der elka­ars con­cur­renten wor­den. Zo kri­j­gen we een steeds groeiende kri­tis­che mas­sa voor posi­tieve verandering.”

Waarover ver­bazen jul­lie je nog? 

Jan: De toen­e­mende polar­isatie. Alles wordt meer en meer zwart-wit. Neem het voor­beeld van de kilo­me­ter­heff­ing. De weten­schap is heel duidelijk over de posi­tieve effecten op onze mobiliteit. En dan zegt Vlaan­deren: daar is geen draagvlak voor’. Waarop het Brus­sels gewest zegt: dan doen we het zelf wel’. De com­bi­natie van ver­draaide feit­en en insti­tu­tionele spel­let­jes, elka­ar eerder een hak willen zetten in plaats van welover­wogen voor de beste oploss­ing te kiezen, daar trek ik grote ogen van. Zoveel slimme mensen bij elka­ar, die liev­er voor con­flict, desin­for­matie en kor­te­ter­mi­jn­denken kiezen, daar kan ik niet goed bij. Waarom is de nuance vaak zo ver zoek?”

Els: Ik ver­baas me soms over het gebrek aan sol­i­dariteit tussen mensen. De toe­name van de wij-zij-dis­cours. Ook daar kun­nen we als Mobiel 21 wel een dam tegen opw­er­pen. Als ik kijk naar wat we doen met De Fietss­chool, hoeveel mensen zich engageren, hoeveel mooie ver­halen dat daar uitkomen, dan weet ik dat we het ver­schil kun­nen mak­en. Dat moeten we als Mobiel 21 echt koesteren en nog dubbel zo hard voor gaan. We moeten authen­tiek bli­jven en de nuance terug­bren­gen waar die ont­breekt. Da’s onze missie!”

Welk boek doen jul­lie elka­ar cadeau? 

Jan: Social Start­up Suc­ces’ van Kath­leen Kel­ly Janus. Omdat het heel mooi uitlegt hoe de the­o­rie van veran­der­ing werkt, hoe je impact kan meten, enz. Ik heb er veel aan gehad voor bv. de vol­gende fase van De Fietss­chool en ook voor wat we dit jaar met de Raam­babbels gaan doen.”

Els: Het moois dat we delen’ van Ish Ait Hamou. Gewoon omdat het pure schoonheid is. Per­fect als tegengif voor die momenten waarop je het gevoel hebt dat de wereld naar de vaan­t­jes is.”

Jan: Daar wil ik kort nog iets aan toevoe­gen. Ik vind dat we onze suc­cessen, groot en klein, gerust wat meer mogen vieren. We zijn soms echt te beschei­den over onze pro­jecten, onze exper­tise en onze beweg­ing. Als je wat vak­er de tijd neemt om te geni­eten van wat goed gaat, dan is dat ook een van de beste medici­j­nen tegen zwartk­ijk­er­ij. Ik hoorde in de wan­del­gan­gen al het grap­pig bedoelde voors­tel om extra feestjes in onze statuten op te nemen. Wel, een eerste belofte voor dit jaar: meer uitn­odigin­gen voor een feestje! Aan ons en iedereen om voor de goede feestre­de­nen te zorgen.”

Deel dit artikel via: