De Warmste Week

Volwassenen die niet kunnen fietsen? Daar doet De Fietsschool iets aan. Al 8 jaar organiseren we fietslessen voor volwassenen. Zo krijgen ze meer vrijheid, onafhankelijkheid en vinden ze gemakkelijker hun plek in de maatschappij.

Veran­der lev­ens, ste­un De Fietsschool!

Fiet­sen veran­dert lev­ens, zo zeggen de deel­ne­mers zelf:

Fiet­sen is voor mij vri­jheid. Ik moet niet meer wacht­en op de bus en kan nu stop­pen waar ik wil. Mijn kinderen zijn blij dat we samen met de fiets naar school kun­nen”.
(Ami­na)

Als ik me niet goed voel, ik mis mijn fam­i­lie of ik heb zor­gen, ga ik fiet­sen. Dat helpt.”
(Elsa)

Help ook mee lev­ens veran­deren en steun De Fietss­chool tij­dens de Warm­ste Week!


In Vlaan­deren kam­p­en 45.000 gezin­nen met ver­vo­er­sar­moede en meer dan 50.000 vol­wasse­nen kun­nen niet fiet­sen. Nog veel werk dus! Want wie niet mobiel is, heeft meer moeite om een job te vin­den, aan gepaste zorg te ger­ak­en, de juiste oplei­d­ing te vin­den, m.a.w. om vol­waardig deel te nemen aan de maatschap­pij. En als het over ver­vo­er­sar­moede gaat, staan vrouwen vaak in de frontlin­ie. Daarom kiest De Fietss­chool voor de fiets als toe­ganke­lijk, snel, goed­koop en gezond ver­vo­ersmid­del om de vicieuze cirkel van armoede mee te door­breken. Wij gaan ervoor. Doe je mee?

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Met de cen­ten die we tij­dens de Warm­ste week inza­me­len, kun­nen we een of meer extra fiet­s­lessen­reek­sen organ­is­eren waar­door de mensen die nu nog op de wachtli­jst staan te trap­pe­len, ook kun­nen leren fiet­sen. We kun­nen meer vri­jwilligers oplei­den die op hun beurt kun­nen oefe­nen met begin­nende fiet­sers. En we kun­nen de deel­ne­mers helpen met de zoek­tocht naar een fiets.