Vero’s verhogen slaagkansen van leerlingen op fietsexamen

De resultaten van de Brugse leerlingen op het fietsexamen liggen dit jaar tussen 80 % in Assebroek en 90 % in Sint-Andries. Dat is vrij hoog. Onze collega Piet Verroens die het fietsexamen via de verkeerseducatieve routes in Brugge organiseert, durft erom te wedden dat de slaagkansen volgende jaar nog zullen toenemen.

Vol­gens ervar­ings­deskundi­ge Piet Ver­roens biedt de werk­wi­jze om het fiet­sex­a­m­en via de zoge­naamde ver­keerse­d­u­catieve routes (VERO’s) af te leggen naast hogere slaagkansen nog een aan­tal andere voordelen:

Meer objec­tiviteit en gelijke eval­u­atie van alle leerlingen. 

Voor het fiet­sex­a­m­en kri­j­gen alle leer­lin­gen van het zes­de leer­jaar naast een didac­tis­che brochure een prak­tis­che oplei­d­ing langs de VERO. Ook hun oud­ers wor­den geïn­formeerd op een jaar­lijkse infoavond. 

Zow­el in Asse­broek als Sint-Andries wor­den op 16 ver­schil­lende plaat­sen langs de VERO’s obser­va­toren ingezet. Zij wor­den alle­maal vooraf gebrieft en kri­j­gen dezelfde obser­vatiefor­mulieren. 40 pro­cent van de obser­va­toren betre­ft telkens dezelfde mensen (gemeen­schap­swacht­en, lokale fietscluble­den, …), de rest is eerder vari­abel (oud­ers, grootouders, …).

Na het fiet­sex­a­m­en wordt alle infor­matie op de obser­vatiefor­mulieren door drie mensen van de stad en poli­tie beo­ordeeld. Zij beslis­sen samen of een leer­ling al dan niet ges­laagd is. 

Vol­gens Piet Ver­roens is de moeil­ijkhei­ds­graad van de VERO’s en het fiet­sex­a­m­en bij­zon­der hoog. Het slaag­per­cent­age ligt dit jaar tussen 80 (Asse­broek) en 90 (Sint-Andries) pro­cent. Dat is vrij hoog alles in acht genomen. Piet Ver­roens durft erom te wed­den dat dit vol­gend school­jaar min­stens even hoog en miss­chien zelfs hoger zal liggen.

Het par­cours waar­langs de vero loopt is goed doordacht.

Elke VERO in Brugge moet aan diverse en dezelfde cri­te­ria vol­doen. Vooraf wor­den bijvoor­beeld de leer­lin­gen tussen 10 tot 12 jaar bevraagd naar plaat­sen in de gemeente die ze vaak bezoeken. Alle basis­vaardighe­den moeten langs het par­cours min­stens tweemaal aan bod komen. De VERO vertrekt aan het sport- of admin­is­tratief cen­trum in de gemeente. 

Feed­back aan leerkracht­en maakt bijs­tur­ing mogelijk. 

Na het exa­m­en kri­j­gen leerkracht­en van onze col­le­ga feed­back over pun­ten waaraan ze het vol­gende school­jaar nog meer aan­dacht moeten best­e­den (bv. omk­ijken vooraleer af te slaan, arm uit­steken bij afs­laan en ver­lat­en van rotonde, agent uitn­odi­gen voor demon­stratie van tekens op school, …). Dat garan­deert de kwaliteitver­hoging van de voor­berei­d­ing van de vol­gende edi­tie van het fiet­sex­a­m­en. En lei­dt zek­er tot nog betere resultaten.

Deel dit artikel via: