Verkeerscode versoepelt voor bakfietsen

Vanaf 1 juni mag je met onze riksja van Fietsen Zonder Leeftijd op de Grote Markt in Leuven rijden. Hij is net geen meter breed en valt voortaan onder de wegcode voor fietsen. Voetgangerszones zijn niet langer verboden terrein en tegen de richting in rijden in eenrichtingsstraten (indien bord uitgezonderd fietsen) is toegelaten. Het blijft wel opletten geblazen.

Wat veran­dert er op 1 juni

Voor rik­s­jar­i­jders

Voor onze Fiet­sen Zon­der Leefti­jd-con­tacten is de belan­grijk­ste wijzig­ing dat ze met onze rik­s­ja nu over­al mogen rij­den, waar het met een fiets ook mag. Dat wil zeggen over­al in voet­ganger­szones en in een­richt­ingsstrat­en tegen de richt­ing in (indi­en toegelaten). 

Het bli­jft wel oplet­ten geblazen om tegen de richt­ing in te fiet­sen, zek­er omdat de rik­s­ja bred­er is dan een gewone fiets en er vooraan pas­sagiers zitten. 

Ook op fietspaden is het uitk­ijken. Het fietspad is nu ver­plicht en niet langer een keuze. Rik­s­jar­i­jders zullen op het fietspad te mak­en kri­j­gen met meer riksja’s (kruisen en inhalen), smalle fietspaden en snelle fiet­sers. Voorzichtig en hof­fe­lijk fiet­sen bli­jft de boodschap! 

Voor bak­fi­et­sri­jders

Bak­fi­et­sen die min­der dan één meter breed zijn, wor­den gelijkgesteld aan gewone fiet­sen. Ze zijn dus ook toege­lat­en in zones voor plaat­selijk ver­keer en voet­ganger­szones. Ze mogen ook tegen de richt­ing in rij­den in een­richt­ingsstrat­en (indi­en bord uit­ge­zon­derd fietsen). 

Vooral voor begelei­ders van fiet­sende kinderen betekent deze laat­ste wijzig­ing het einde van een absurde regel. De kinderen mocht­en door­ri­j­den, de begelei­ders met bak­fi­ets niet. Voor­taan mogen ze de kinderen vol­gen met de bak­fi­ets in de een­richt­ingsstraat. De nodi­ge voorzichtigheid bli­jft geboden. 

Voor kinderen onder 10 jaar 

Kinderen tot 10 jaar (vroeger tot 9 jaar) mogen onder alle omstandighe­den fiet­sen op het voet­pad. En dat kan een hele oplucht­ing zijn voor oud­ers en begelei­ders, vooral als kinderen nog niet vol­doende fietsvaardig zijn of op piek­mo­menten wan­neer het ver­keer te hec­tisch is. 

Voor voet­gangers

De afs­tand waarbin­nen een voet­ganger ver­plicht gebruik moet mak­en van een zebra­pad wordt terugge­bracht van 30 naar 20 meter. Het voordeel is dat je als voet­ganger veel flex­i­bel­er kan over­steken en dat de omloop­fac­tor voor een zebra­pad verminderd. 

Voor voet­gangers en/​of fietsers 

Vierkant groen’ is wet­telijk vast­gelegd. Op zo’n kruis­punt kri­j­gen alle voet­gangers en/​of fiet­sers tegelijk­er­ti­jd groen en andere wegge­bruik­ers rood. Hier­door komen zij niet in con­flict met zwaarder ver­keer zoals auto’s, bussen of vracht­wa­gens. Kruis­pun­ten die met dit principe zullen werken, wor­den uit­gerust met ver­keer­slicht­en die pijlt­jes lat­en zien rond het sil­hou­et van de fietser of voet­gangers. Het sys­teem wordt al getest voor fiet­sers in onder andere Antwerpen.

Deel dit artikel via: