Velo-city 2022
Velo-city 2022

Ljubljana (Slovenië) was dit jaar de gaststad voor Velo-city, het belangrijkste fietscongres ter wereld. Meer dan 1400 deelnemers uit maar liefst 60 landen wisselden 3 dagen lang kennis, innovaties en best practices uit om de fietstoekomst vorm te geven. Drie collega’s van Mobiel 21, Sanne, Elke en Fred waren erbij en zagen dat het thema ‘Cycling the Change’ een overvloed aan inspiratie bood. Een verslag uit eerste hand.

De top­pers van Elke 

School op de Teller 

Ik pre­sen­teerde School op de Teller in een sessie over veilige schoolomgevin­gen. Met School op de teller lat­en we leer­lin­gen aan de hand van Tel­raam-data de mobiliteit rond hun school en in hun buurt kri­tisch bek­ijken. De meeste pre­sen­taties in deze sessie gin­gen over school­strat­en. We spron­gen er dus zek­er bove­nu­it omdat School op de Teller toe­laat om veilige schoolomgevin­gen veel bred­er te bek­ijken. De kracht van ons project is de sterke con­nec­tie tussen buurt en school én het feit dat we leer­lin­gen dezelfde tech­nolo­gie geven als diegene waarmee ook mobiliteit­spro­fes­sion­als werken. Na de pre­sen­tatie toon­den ProV­elo uit Brus­sel en de stad Kopen­hagen inter­esse om School op de Teller te gaan gebruiken. 

LinkedIn Event voor Ping 

Dankz­ij ons lid­maatschap van Cycling Indus­tries Europe kon­den we op Velo-city een info­s­tand delen met BikeCit­i­zens en Tel­raam. We organ­iseer­den er een live infos­essie How Ping ready are you?’ Met suc­ces, want er was inter­esse uit ver­schil­lende Europese lan­den (Kroat­ie, Duit­s­land, Oost­en­rijk …) en we kre­gen bezoek van een Civ­i­tas Hand­shake del­e­gatie. We maak­ten er een heel inter­ac­tieve sessie van waar mensen een Ping-knop, de bijhorende app én de ana­lyt­ics-tool kon­den uit­proberen. We kre­gen heel wat vra­gen of Ping een aan­vulling kon zijn op reeds bestaande appli­caties om prob­le­men met de infra­struc­tu­ur (genre Fix my street) te melden. De aan­wezige verte­gen­wo­ordi­gers van ste­den zagen meteen het voordeel dat Ping meer doet dan enkel dat en bv. ook con­flicten in kaart brengt. Boven­di­en is het een geïn­te­greerde tool om prob­le­men te analy­seren en samen met de fiet­sers tot oplossin­gen te komen. 

Om een voor­beeld aan te nemen/​te doen/​te volgen. 

  • Ljubl­jana is een prachtvoor­beeld van een stad(scentrum) op mensen­maat. Mar­i­anne Wein­re­ich van Ram­boll omschri­jft het zo: The city cen­ter will die if we make it car free!” If that’s your belief go to Ljubl­jana and expe­ri­ence the vibrant life of a car free inner city (100.000 m²).” 
  • De Bel­gen waren tal­rijk op Velo-city. Fiet­sen leeft in Bel­gië en daar moeten we inter­na­tion­aal ook meer mee doen. Beschei­den­heid en nuchter­heid mogen geen rem zetten op wat andere lan­den van ons kun­nen leren. Zie o.a. #ghen­ti­fy, en Brus­sel 30. En sowieso vin­dt Velo-city 2014 plaats in Gent. Jul­lie weten waarheen bin­nen een paar jaar. 

Te vol­gen op Twit­ter:

en op LinkedIn

De top­pers van Sanne 

Hand­shake men­torschap framework 

Mijn pre­sen­tatie voor Civ­i­tas Hand­shake ging over het men­tor­pro­gram­ma, het effect van bijeenkom­sten waar mensen een mobiliteits­bad kri­j­gen en tran­si­tie­m­an­age­ment. Tij­dens het project hebben we gemerkt dat een goede men­tor­re­latie, waarin uitdagin­gen open­lijk wor­den bespro­ken en col­le­ga’s elka­ar in vertrouwen kun­nen nemen, een ver­sterk­end effect heeft. Aangezien men­tor­ing nog vrij weinig gebruikt wordt in de mobiliteitswereld, kun­nen we andere ste­den alleen maar aan­raden om te prof­iteren van onze ervarin­gen en deze meth­ode in te zetten in hun toekom­stige pro­jecten. Nadi­en vol­gde een pan­elde­bat met verte­gen­wo­ordi­gers van Ams­ter­dam, München, Cadiz en Turi­jn die hun kijk gaven op de impact van het Handshake-project. 

Om een voor­beeld aan te nemen/​te doen/​te volgen. 

  • Jan Gehl en zijn boek Cities for peo­ple’. Op Twit­ter te vol­gen via @citiesforpeople
  • Pre­sen­tatie Nobody wants to be cycleSH*t’ van Tena Sar­ic Rukav­ina uit Zagreb (Kroat­ië). In de aan­loop naar de lokale verkiezin­gen hebben ze met Sindikat Bicik­lista ruim 30 burge­meester­skan­di­dat­en geïn­ter­viewd om te polsen naar hun stand­pun­ten rond fiet­spro­motie in hun verkiez­ing­spro­gram­ma. Uit de resul­tat­en stelden ze een lijst samen met een beo­ordel­ing van Cycle­HIT tot CycleSHIT. Het effect bleef niet uit want som­mige kan­di­dat­en pas­ten hun pro­gram­ma aan om geen slechte rat­ing te kri­j­gen. Soms moet je niet te braaf zijn om je doel te bereiken. 
  • Het eerste Bel­gis­che fed­erale fiet­s­plan BE Cyclist’ dat Dominique Scholz pre­sen­teerde naast andere nationale strate­gieën uit Span­je, Duit­s­land en de Donau-regio. 
  • De Bike Parade van 3.000 fiet­sers over autovrij gemaak­te strat­en in en rond Ljubl­jana was een geweldige beleve­nis. Ik kijk ernaar uit om dat met King of the Ring tij­dens Autovri­je Zondag in Leu­ven nog eens over te doen ;-) 

De top­pers van Fred 

Naast de top­p­re­sen­taties van Elke en Sanne is vooral de sessie van Pro­fes­sor Maria Cristi­na Caimot­to (Uni­ver­sità degli Stu­di di Tori­no) me bijge­bleven. Haar pre­sen­tatie Beat the bike­lash: get­ting cit­i­zens and media onboard’ gaat over veran­derin­gen in onze mobiliteit die niet alti­jd van een leien dak­je lopen. Ook veran­derin­gen met een bewezen posi­tief effect kun­nen sterke weer­stand oproepen. De sessie van Caimot­to ging dieper in op de moti­vaties achter negatieve houdin­gen, ervarin­gen van fiet­sers én, belan­grijk­er nog, op de strate­gieën om suc­cesvol om te gaan en te leren van dergelijke meningsver­schillen in de toekomst. In deze pod­cast (vanaf 37:30) hoor je meer over haar onderzoek. 

Om een voor­beeld aan te nemen/​te doen/​te volgen. 

  • Oh ja, er was ook een Velo-City 2022-lied. Waarschuwing: het deun­t­je bli­jft echt belache­lijk gemakke­lijk in je oren plakken. Luis­teren op eigen risico.

Deel dit artikel via: