Wij werven aan!

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Versterk ons team en maak samen met ons de omslag naar een duurzame mobiliteitscultuur in Vlaanderen en Europa.

Gezocht: een all­round com­mu­ni­catiespe­cial­ist met verkoop­tal­ent (M/V/X)

Mobiel 21 is op zoek naar een gedreven all­round com­mu­ni­catiespe­cial­ist met verkoop­tal­ent. Als com­mu­ni­catie-expert bedenk je cre­atieve en vernieuwende con­cepten voor onze pro­jecten en onze organ­isatie. Je speelt daarmee een belan­grijke rol bij de externe com­mu­ni­catie van de organ­isatie en werkt nauw samen met onze com­mu­ni­catiev­er­ant­wo­ordelijke en pro­jectlei­ders. Daar­naast heb je aan­leg voor het aan de man/​vrouw bren­gen van het aan­bod van Mobiel 21 en heb je een neus voor het uit­puren van nieuwe producten. 

  • Je bent ver­ant­wo­ordelijk voor de externe com­mu­ni­catie van Mobiel 21 en zijn projecten.
  • Je beheert de con­tentkalen­der en gebruikt de ver­schil­lende com­mu­ni­catiekanalen op een door­dachte en strate­gis­che manier (web­site, nieuws­brief, sociale media).
  • Je leest elk artikel/​elke tekst met een kri­tis­che blik en vraagt de auteur om ver­duidelijk­ing als dat nodig is. Je laat geen stukken passeren die jour­nal­istiek onvol­doende zijn.
  • Je adviseert het team over mogelijke mar­ket­ing­tools en aan­pak voor ver­schil­lende projecten.
  • Je werkt zelf­s­tandig, maar bent tegelijk een teamplayer.
  • Je begelei­dt collega’s op een pro­fes­sionele manier bij de uitwerk­ing van nieuwe cam­pagnes, imple­men­tatie van mar­ket­ing, com­mu­ni­caties­trate­gieën en het aan­boren van nieuwe medi­at­e­ch­nieken voor nationale en Europese pro­jecten. Je bent van begin tot eind betrokken bij het ontwikke­len, uitwerken en imple­menteren van de com­mu­ni­catiecon­cepten voor de organisatie.
  • Je adviseert het Mobiel 21-team om via spec­i­fieke mar­ket­ing- en com­mu­ni­cati­etech­nieken de bek­end­heid van Mobiel 21 en zijn pro­ducten en dien­sten te vergroten.

Lees hier het volledi­ge profiel en hoe je kan sol­liciteren voor deze prachtkans!