Wij werven aan!

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Versterk ons team en maak samen met ons de omslag naar een duurzame mobiliteitscultuur in Vlaanderen en Europa.

Finan­cieel beheerder (M/V/X)

Mobiel 21 vzw is een sociale organ­isatie die mensen aanzet tot meer duurzame ver­plaatsin­gen. We zijn op zoek naar een gedreven finan­cieel beheerder voor onze organ­isatie. De finan­cieel beheerder speelt een cru­ciale rol in de dagelijkse werk­ing van Mobiel 21, samen met 22 andere collega’s. Naast het finan­ciële aspect is ken­nis van en inter­esse in verzek­erin­gen, juridis­che kwest­ies en logistiek man­age­ment voor de organ­isatie een meerwaarde.

Het tak­en­pakket omvat zow­el finan­cieel-tech­nis­che, coördinerende als belei­dsvoor­berei­dende taken:

 • Zelf­s­tandig uitvo­eren van en toezicht op de algemene boekhouding.
 • Bewak­en van interne finan­ciële controleprocedures.
 • Opmak­en van kwartaalver­sla­gen, voor­berei­den van jaar­rekenin­gen en
  begrotin­gen.
 • Indi­enen van belastingdossiers.
 • Zelf­s­tandig beheren van de relaties met de externe audi­tor, banken en
  verzek­er­ings­maatschap­pi­jen.
 • Instaan voor het pro­ject­man­age­ment van het finan­ciële en contractuele
 • luik van de Mobiel 21-pro­jecten: opvol­gen con­tractuele ver­plichtin­gen,

Lees hier het volledi­ge profiel en hoe je kan sol­liciteren voor deze prachtkans!