Word jij onze nieuwe Projectmedewerker?
Word jij onze nieuwe Projectmedewerker?

Richting. Dat is waar deze job om draait. En dan meteen de juiste, welteverstaan. Voor je carrière én voor de mensen die jij gaat helpen en begeleiden terwijl ze timmeren aan een maatschappij op mensenmaat. Links, rechts, rechtdoor, of het betere bochtenwerk … Bij Mobiel 21 geven we een duurzame draai aan die veranderende wereld. En dat van het klaslokaal tot in het gemeentehuis.

Pro­jectmedew­erk­er Duurzame Mobiliteit (M/V/X)

Als pro­jectmedew­erk­er zit jij aan het stu­ur van een pak mooie pro­jecten met heel veel poten­tieel om de wereld te veran­deren. Met jouw tal­en­ten en aange­boren gevoel voor groeps­dy­namiek help jij kinderen, oud­ers, leerkracht­en en geën­gageerde belei­ds­mak­ers om samen werk te mak­en van gezonde, duurzame en fijne buurten met min­der auto’s en meer ontmoeting. 

Wat jij krijgt

 • Een volti­jds con­tract van onbepaalde duur, met vliegende start. Hoe rap­per jij kan starten hoe beter :-) 
 • Boeiende pro­jecten rond duurzame mobiliteit voor scholen en gemeen­ten, met impact in Vlaan­deren en Europa. Uitda­gende tra­jecten om samen met kleine en grote groepen out-of-the-box te werken rond gezonde strat­en op mensenmaat. 
 • Gedreven collega’s die al eens vreemde woor­den in de mond nemen zoals burg­er­par­tic­i­patie, mobiliteit­s­plan­nen en modal shift. Maar even goed babbe­len ze over cit­i­zen sci­ence, ver­vo­er­sar­moede of waarom het 10de seizoen van de Mol er miss­chien te veel aan was. 
 • Inter­es­sante on-the-job train­ingsmo­gelijkhe­den en een grondi­ge intro­duc­tie in de wereld van duurzame mobiliteit en verkeerskunde. 
 • Een goede work-life-bal­ans met de mogelijkheid om van thuis te werken met bijhorende telewerkvergoeding.
 • Een aantrekke­lijk loon­pakket vol­gens PC 329 met terug­be­tal­ing abon­nement open­baar ver­vo­er of fietsver­goed­ing, maalti­jd­cheques, tussenkomst gsm-abon­nement, groepsverzek­er­ing en 4 extra vakantiedagen.
 • Een gezel­lige werk­plek op wan­de­laf­s­tand van Leu­ven station.

Wat jij hebt

 • Een feil­loos aan­voe­len van groeps­dy­namiek. Jij gelooft én weet dat mensen die samen­werken verder ger­ak­en. Dankz­ij jouw ervar­ing haal je hin­dernissen uit het pro­ces en wordt elke stem geho­ord, respectvol en alti­jd met een duidelijk doel voor ogen. 
 • Sterke skills als organ­isator en plan­ner. Je neemt ver­ant­wo­ordelijkheid voor je eigen werk.
 • Team­spir­it en ongelooflijk veel goest­ing om erin te vliegen. Je werkt vlot samen, zow­el met collega’s als mensen buiten onze organ­isatie. Je denkt in func­tie van het team en springt bij waar nodig.
 • Zin voor ini­ti­atief. Je hebt een gezonde inter­esse in actieve mobiliteit en een hart voor het milieu. Je vol­gt de ontwik­kelin­gen op het vlak van duurzame mobiliteit op en spreekt collega’s aan bij vra­gen of ideeën. 
 • Ervar­ing met pro­ces­begelei­d­ing en par­tic­i­patie in scholen én ken­nis over ontwik­kel­ings­doe­len en eindter­men is een troef maar geen must. 
 • Affiniteit met Office-toepassin­gen en een goede ken­nis van het Ned­er­lands en Engels. Frans is un atout. 

Wat jij nog moet doen en weten

Stu­ur je moti­vatiebrief en cv naar els.​vandenbroeck@​mobiel21.​be voor 6 juli 2022 en wie weet word jij wel onze nieuwe projectmedewerker/​wereldverbeteraar.

Voor meer infor­matie over de func­tie van pro­jectmedew­erk­er bezorg je een e‑mail aan els.​vandenbroeck@​mobiel21.​be met Vaca­ture pro­jectmedew­erk­er’ in het onderwerp. 

We plan­nen de sol­lic­i­tatiege­sprekken vanaf 12 juli 2022

Mobiel 21 zet mensen in beweg­ing. We zijn een soci­aal-cul­turele vzw die mensen inspireert en activeert om zich slim en duurza­am te ver­plaat­sen. Als onafhanke­lijk cen­trum doen we ook onder­zoek. Zo ontwikke­len en ver­sprei­den we ken­nis die organ­isaties en belei­ds­mak­ers helpt om werk te mak­en van duurzame gedragsveran­der­ing.

Bij Mobiel 21 werken we aan een team dat even divers is als de wereld die we willen ver­beteren. Lees meer over ons en ons werk op www​.mobiel21​.be.