Fietslessen en méér

Hebt u hulp nodig bij het opstarten of begeleiden van kleine en grote fietseducatie initiatieven. U bent bij ons aan het goede adres voor partners of lesgevers.

Wens je een lokaal fietsini­ti­atief op te starten? Ben je op zoek naar de meest geschik­te part­ners? Zoek je les­gev­ers? Wens je een train-de-train­er te organ­is­eren waar deel­ne­mers heel prak­tisch wor­den opgeleid om anderen te leren fiet­sen? Neem dan zek­er con­tact met ons op. Wij helpen je graag in t zadel! 

We bieden infos­essies en work­shops aan voor ver­schil­lende doel­groepen (vb. senioren, nieuwkomers, ander­stal­i­gen, organ­isaties en bedri­jven) rond vaardig en veilig fiet­sen, fiet­sen in groep, fiet­sen stim­uleren, op pad met kids en fiets (voor oud­ers), weg­code voor begin­nende fiet­sers, opfriss­ing van de weg­code voor fietsers, …

Mobiel 21 ver­zorgt ook fiet­s­lessen. We organ­is­eren fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen: vanop een veilige plek tot echt op de straat. Het doel is immers dat iedereen zich aan het einde van het tra­ject zelf­s­tandig met de fiets kan ver­plaat­sen: naar de winkel, het werk of de school. Het lesse­naan­bod bestaat uit meerdere mod­ules waar­bij de deel­ne­mers fiet­ser­var­ing gradueel opbouwen. We hebben ook fiet­s­lessen voor aspi­rant fiets­do­cen­ten: zelf kun­nen of leren fiet­sen is iets anders dan anderen leren fiet­sen. Dankz­ij onze work­shops voor fiets­do­cen­ten kun­nen zow­el vri­jwilligers als pro­fes­sione­len lokaal verder aan de slag om mensen beter te leren fietsen.

Boven­di­en gaan we graag een stap­je verder om lokale fietse­d­u­catie te ver­ankeren. Wie sys­tem­a­tisch fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen wil aan­bieden, kan zelf een fietss­chool opstarten. Wij helpen bij de opstart, het pro­ces, de eventuele oplei­d­ing van fiets­do­cen­ten of vri­jwilligers en het uitzetten van natra­jecten. Fietsvriendin­nen geeft (allochtone) vrouwen de kans om fiet­ser­var­ing op te doen. Fiets­duo’s doen dat per twee. Een ervaren fietser spreekt af met een begin­nende fietser om samen leuke fiet­stocht­en te mak­en én ervarin­gen te delen. Met Fiet­sen zon­der Leefti­jd geven we het plezi­er van een stuk­je fiet­sen aan mensen die niet (meer) zo mobiel zijn. Met de rik­s­ja ger­ak­en ze weer wat verder en wordt hun leefw­ereld net dat tikkelt­je groter.