Fietslessen en méér

Heb je hulp nodig bij het opstarten of begeleiden van kleine en grote fietseducatie initiatieven. Je bent bij ons aan het goede adres voor partners of lesgevers.

Wens je een lokaal fietsini­ti­atief op te starten? Ben je op zoek naar de meest geschik­te part­ners? Zoek je les­gev­ers? Wens je een train-de-train­er te organ­is­eren waar deel­ne­mers heel prak­tisch wor­den opgeleid om anderen te leren fiet­sen? Neem dan zek­er con­tact met ons op. Wij helpen je graag in t zadel! 

We bieden infos­essies en work­shops aan voor ver­schil­lende doel­groepen (vb. senioren, nieuwkomers, ander­stal­i­gen, organ­isaties en bedri­jven) rond vaardig en veilig fiet­sen, fiet­sen in groep, fiet­sen stim­uleren, op pad met kids en fiets (voor oud­ers), weg­code voor begin­nende fiet­sers, opfriss­ing van de weg­code voor fietsers, …

Mobiel 21 ver­zorgt ook fiet­s­lessen. We organ­is­eren fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen: vanop een veilige plek tot echt op de straat. Het doel is immers dat iedereen zich aan het einde van het tra­ject zelf­s­tandig met de fiets kan ver­plaat­sen: naar de winkel, het werk of de school. Het lesse­naan­bod bestaat uit meerdere mod­ules waar­bij de deel­ne­mers fiet­ser­var­ing gradueel opbouwen. We hebben ook fiet­s­lessen voor aspi­rant fiets­do­cen­ten: zelf kun­nen of leren fiet­sen is iets anders dan anderen leren fiet­sen. Dankz­ij onze work­shops voor fiets­do­cen­ten kun­nen zow­el vri­jwilligers als pro­fes­sione­len lokaal verder aan de slag om mensen beter te leren fietsen.

Boven­di­en gaan we graag een stap­je verder om lokale fietse­d­u­catie te ver­ankeren. Wie sys­tem­a­tisch fiet­s­lessen voor vol­wasse­nen wil aan­bieden, kan zelf een fietss­chool opstarten. Wij helpen bij de opstart, het pro­ces, de eventuele oplei­d­ing van fiets­do­cen­ten of vri­jwilligers en het uitzetten van natra­jecten. Fietsvriendin­nen geeft (allochtone) vrouwen de kans om fiet­ser­var­ing op te doen. Fiets­duo’s doen dat per twee. Een ervaren fietser spreekt af met een begin­nende fietser om samen leuke fiet­stocht­en te mak­en én ervarin­gen te delen. Met Fiet­sen zon­der Leefti­jd geven we het plezi­er van een stuk­je fiet­sen aan mensen die niet (meer) zo mobiel zijn. Met de rik­s­ja ger­ak­en ze weer wat verder en wordt hun leefw­ereld net dat tikkelt­je groter.