Infosessies en workshops

Mobiel 21 verzorgt infosessies en workshops voor verschillende doelgroepen, zoals senioren, nieuwkomers, anderstaligen, organisaties én bedrijven.

Duurzame mobiliteit in de prak­tijk, hoe begin je eraan? Mobiel 21 helpt je op weg met infos­essies en work­shops, die gemid­deld 1,5 uur duren en op maat aangepast kun­nen wor­den. Enkele van onze veel gevraagde sessies:

Infos­essie vervoersarmoede

Waarom ger­ak­en mensen ergens niet? Deze work­shop geeft een opstap in heden­daagse duurzame mobiliteit, met de focus op laag­drem­pe­ligheid en oplossin­gen voor ver­vo­er­sar­moede. Van fiets- en autode­len in ver­schil­lende vor­men, over goed­kop­er fiet­son­der­houd naar aangepast ver­vo­er, je bent mee met de mogelijkhe­den. Rel­e­vante vaardighe­den en betaal­baarheid komen ook aan bod: kopen, huren, lenen natu­urlijk maar ook mogelijke partners.

Aan­pak: we voorzien graag een mod­ule op maat van de doel­groep en een streekeigen invulling waar nodig. 

Infos­essie op stap in het verkeer

Jeugd­clubs, sportv­erenigin­gen, natu­urverenigin­gen, … en vele anderen ver­plaat­sen zich regel­matig in groep op de open­bare weg.
Hoe ga je best met je groep te voet of met de fiets op weg? Fun, maar niet alti­jd een­voudig in het ver­keer. Wij fris­sen de belan­grijk­ste ver­keer­sregels op en geven voor­beelden hoe je ze kan toepassen. Of je nu zelf een vorm­ing voor je leden wil uitwerken of iets kant en klaar zoekt, input vind je bij ons.

Aan­pak: een dynamis­che sessie, waar­bij ver­keersken­nis en –inzicht in lev­ensechte sit­u­aties aan bod komt.

Work­shop wegcode

Veilig en cor­rect fiet­sen betekent een grondi­ge, maar vooral toegepaste ken­nis van de weg­code, ook voor fiet­sers. Tij­dens deze sessie fris je de weg­code op en is er spe­ciale aan­dacht voor recen­tere ver­keers­bor­den voor fietser en e‑fietsers.

Aan­pak: een inter­ac­tieve sessie, waar­bij ver­keersken­nis en ‑inzicht op de proef wordt gesteld door quizvra­gen en denkoe­fen­ing bij spec­i­fieke verkeerssituaties.

Work­shop defen­sief fietsen

Defen­sief fiet­sen is gericht op het voorkomen van ongevallen, door o.a. mogelijke gevaren te voorzien. Want zien in het ver­keer is voorzien en dat kan je leren. Ook voor fiet­sers bestaan er prak­tis­che tips om de eigen vei­ligheid te verbeteren.

Aan­pak: een inter­ac­tieve sessie aan de hand van veel voorkomende ongevallen (bv. voor­rang), spec­i­fieke prob­le­men (bv. roton­des, tram­sporen) en door­prikken van mythes (bv. zicht­baarheid t.o.v. voor­rang) met con­crete toepassingen.